Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1559 nájdených)

Nová výzva: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia: „VZNIK A SIEŤOVANIE SOCIÁLNYCH PODNIKOV“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.03.2008)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejňuje zadávacie podmienky na predkladanie pilotného projektu „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov“ ako oprávnenej aktivity Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Nové výzvy: OP KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.03.2008)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci

Nová výzva z OP VZDELÁVANIE
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2008)
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

COOPEXPO 2008 - pozvánka a základné informácie pre účasť družstiev na výstave, zvýšenie príspevku na samostatné expozície
(Daniel Piatnica, Výstavy, 10.03.2008)
Pozývame Vás na 15. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2008, ktorý sa bude konať v dňoch 21. – 25. 8. 2008. Výstava sa uskutoční na výstavisku v Nitre súbežne s Medzinárodným potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX v pavilóne M3.

Pozvánka na školenie
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 07.03.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „K zavedeniu eura na Slovensku“.

Obchodná misia do Plovdivu
(Elena Najšelová, Výstavy, 04.03.2008)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje v septembri 2008 obchodnú misiu do Plovdivu spojenú s návštevou medzinárodného strojárskeho a technického veľtrhu, ktorý je najväčším výstavným podujatím v Bulharsku.

FUTURE SOLDIER 2008
(Elena Najšelová, Výstavy, 04.03.2008)
Na výstavisku v Letňanoch v Prahe sa uskutoční v dňoch 16. – 18. 10. 2008 8. ročník medzinárodnej vojenskej výstavy FUTURE SOLDIER 2008, ktorá nadväzuje na úspešnú výstavu NATO EXHIBITION CCIE. Vojenská výstava bude zameraná na tieto oblasti: súčasný bojový odev, prostriedky osobnej ochrany a vybavenia vojaka a vybavenie bojiska.

LEDERMODE - jar v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 04.03.2008)
V dňoch 27. – 29. 2. 2008 sa konal vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava 5. ročník medzinárodného veľtrhu obuvi a koženého tovaru LEDERMODE.

Výzva OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.02.2008)
Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia:

Nové výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.02.2008)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt:

STYL, KABO Brno 2008 v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 15.02.2008)
V dňoch 13. – 15. 2. 2008 sa uskutočnila jarná časť veľtrhu STYL, KABO Brno. Svoje tradičné zastúpenie v pavilóne V mala spoločná expozícia Svazu českých a moravských výrobních družstev, ktorý v rámci sprievodného programu organizoval módne prehliadky zúčastnených textilných a odevných družstiev.

Upresnenie vzdelávacích podujatí CPS v I. polroku 2008
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 13.02.2008)
Na základe toho, že v pláne vzdelávacích podujatí CPS v I. polroku 2008 neboli stanovené termíny niektorých vzdelávacích podujatí, teraz ich upresňujeme:

Školenie „K vyplneniu daňového priznania za rok 2007“
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 08.02.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „K vyplneniu daňového priznania za rok 2007“.

Predzásobenie eurom
(Pavol Kvasnica, Informácie, 08.02.2008)
Družstvá, ktoré si chcú zabezpečiť dostatok hotovostných prostriedkov v euro mene na plynulý príjem a výdaj hotovosti v prvých dňoch po zavedení novej meny, by mali požiadať svoju banku o predzásobenie eurom do konca februára 2008.

Zákon o minimálnej mzde
(Mária Pažítková, Legislatíva, 04.02.2008)
Dňa 1. 2. 2008 nadobúda účinnosť zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálneho príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.

Aktuálne výzvy
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 24.01.2008)
Z Národného strategického referenčného rámca pre obdobie 2007 – 2013 boli vyhlásené ku dnešnému dátumu nasledovné výzvy:

Obchodná misia do Linzu a Passau
(Elena Najšelová, Informácie, 15.01.2008)
Bratislavská regionálna komora SOPK pripravuje obchodnú misiu do Linzu a Passau v dňoch 21. – 24. 4. 2008. V spolupráci s partnerskými hospodárskymi komorami Rakúska budú prebiehať kooperačné rokovania v oblasti automobilového priemyslu, spracovania plastov, strojárstva a kovoobrábania, elektrotechniky, životného prostredia, potravín a textilu.

Publikácia Podmienky podnikania v Rakúsku
(Elena Najšelová, Informácie, 11.01.2008)
Bratislavská regionálna komora SOPK vydala príručku pre slovenských podnikateľov Podmienky podnikania v Rakúsku. Túto publikáciu poskytne bezplatne všetkým podnikateľom, ktorí spolupracujú s Rakúskom alebo plánujú rozšíriť svoje aktivity.

Pozvánka na seminár – Smernica o službách
(Elena Najšelová, Školenia a semináre, 11.01.2008)
Ministerstvo hospodárstva SR a Úrad pre výmenu informácií o technickej pomoci TAIEX v Bruseli v spolupráci so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou, Zväzom obchodu a cestovného ruchu SR organizujú bezplatný seminár Transpozícia a implementácia smernice o službách a jej dopad na podnikateľské prostredie na Slovensku, ktorý sa bude konať dňa 22. 2. 2008 v Bratislave.

Pripravované veľtrhy a výstavy v roku 2008, pravidlá poskytovania príspevkov
(Daniel Piatnica, Výstavy, 10.01.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO bude aj v roku 2008 napomáhať výrobným družstvám pri prezentácii družstevníctva, pri získavaní nových obchodných partnerov a uvádzaní nových výrobkov, prác a služieb na trh na nasledujúcich výstavách a veľtrhoch doma i v zahraničí:

Členský príspevok na rok 2008
(Daniel Pavel, Informácie, 09.01.2008)
19. Valné zhromaždenie COOP PRODUKT SLOVENSKO, konané dňa 1. júna 2007, schválilo výšku členského príspevku družstiev v roku 2008 takto:

Zoznam oficiálnych veľtrhov a výstav MH SR na rok 2008
(Elena Najšelová, Výstavy, 08.01.2008)
V rámci podpory obchodu a exportu schválilo Ministerstvo hospodárstva SR zoznam veľtrhov a výstav na oficiálnu účasť SR v roku 2008 pre účasť slovenských vystavovateľov. Bližšie informácie o možnostiach a podmienkach pre vystavovanie v oficiálnom stánku SR je možné získať na odbore medzinárodného obchodu a vnútorného trhu - tel. 02 4854 2418 alebo 02 4854 2419.

Zoznam veľtrhov a výstav kategórie A, B, C a D na realizáciu v roku 2008

Možnosť účasti na medzinárodnom veľtrhu v Káhire
(Elena Najšelová, Výstavy, 08.01.2008)
V dňoch 18. - 28. 3. 2008 sa bude konať v Egypte 41. ročník všeobecného Káhirského medzinárodného veľtrhu, ktorý bol zaradený medzi oficiálne výstavy SR na rok 2008.

Výzva - podpora sociálnej inklúzie
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 08.01.2008)
Fond sociálneho rozvoja vyhlásil dňa 21. 12. 2007 výzvu pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie.

Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2007
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 14.12.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „Zostavenie ročnej účtovnej závierky za rok 2007“.

Vianočné trhy CPS 2007 v obrazoch
(Daniel Piatnica, Informácie, 13.12.2007)
Dňa 11. 12. 2007 sa konali tradičné VIANOČNÉ TRHY CPS, ktorých sa zúčastnilo celkom 17 predávajúcich.

Využitie ochrannej známky CPS členskými družstvami
(Daniel Piatnica, Informácie, 04.12.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO na základe uznesenia predstavenstva CPS ponúka družstvám možnosť užívania ochrannej známky CPS za nasledovných podmienok:

Oznámenie Správnej rady spoločných fondov
(Pavol Kvasnica, Informácie, 04.12.2007)
Oznamujeme všetkým členským družstvám, že Predstavenstvo CPS schválilo uznesením č. 93/11/07 dňa 29. 11. 2007 v zmysle čl. 3, bod 2. Podmienok hospodárenia s prostriedkami FDÚ + prílohy (zip) úrokové sadzby pre úvery, poskytované v roku 2008 s platnosťou od 1. januára 2008 takto:

Pozvánka na Vianočné trhy CPS 2007
(Elena Najšelová, Informácie, 04.12.2007)
bel COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na VIANOČNÉ TRHY CPS, ktoré sa budú konať dňa 11. 12. 2007 od 9:30 – 15:00 v Bratislave na Mliekarenskej ul. 10, v zasadačke na 6. poschodí.

Granty EHP a Nórska
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 04.12.2007)
Do 21. 1. 2008 sa majú možnosť uchádzať o granty z EEA grantov malí a strední podnikatelia z celého územia Slovenska. Zameranie investičných projektov sa dotýka oblastí ochrany životného prostredia, obnoviteľných zdrojov energie, biopalív, zachovania európskeho kultúrneho dedičstva, rozvoja ľudských zdrojov, integrovaného vzdelávania ľudí so zdravotným postihnutím, výskumu, regionálnej politiky a cezhraničných aktivít.

Projekt pre Centrálnu a Západnú Afriku
(Daniel Piatnica, Informácie, 04.12.2007)
Sekcia zahraničného obchodu Agentúry SARIO (ďalej SZO) realizuje projekt zameraný na Centrálnu a Západnú Afriku.

Regionálne konferencie „Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013“
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 07.11.2007)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ako centrálny koordinačný orgán pre oblasť riadenia a implementácie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu organizuje sieť regionálnych konferencií pod záštitou ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR s názvom

„Národný strategický referenčný rámec
v programovom období 2007 - 2013“
.

Fondy EÚ v novom programovacom období 2007 - 2013
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 07.11.2007)
Základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky pre využívanie fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013 je NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v budúcom programovom období 2007 – 2013.

STYL, KABO BRNO 2008 – jarná časť
(Elena Najšelová, Výstavy, 07.11.2007)
Na výstavisku v Brne sa uskutoční v termíne 13. – 15. 2. 2008 medzinárodný veľtrh módy a textílií STYL a medzinárodný veľtrh obuvi a koženého tovaru KABO. Paralelne bude prebiehať prezentácia technických textílií, veľtrh kozmetiky COSMETICS a premiérový 1. ročník veľtrhu vybavenia pre outdoorové a zimné športy S1.

MÓDA PRAHA 2008 – jarná časť
(Elena Najšelová, Výstavy, 07.11.2007)
V dňoch 6. – 8. 2. 2008 sa bude konať na výstavisku Holešovice 9. medzinárodný veľtrh módy MÓDA PRAHA. V spoločnej expozícii Svazu českých a moravských výrobních družstev sa budú prezentovať české textilné a odevné výrobné družstvá. Členské družstvá CPS majú možnosť zúčastniť sa veľtrhu za rovnakých špeciálne dohodnutých podmienok, ktoré platia pre české VD.

Pozvánka na odborný seminár
(Anna Kulichová, Školenia a semináre, 30.10.2007)
Dňa 14. 11. 2007 o 9:30 sa uskutoční v zasadačke č. 109 na I. poschodí budovy CPS, Mliekarenská 10, Bratislava odborný seminár pre predsedov členských družstiev na tému:

Ponuky CPS na vzdelávacie podujatia v I. polroku 2008
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 30.10.2007)
V I. polroku 2008 CPS pripravuje nasledovné školenia:

DARUJTE VIANOCE 2007
(Elena Najšelová, Informácie, 25.10.2007)
Nezisková organizácia Konto Orange vyhlásila šiesty ročník grantového programu DARUJTE VIANOCE 2007, v rámci ktorého bude prerozdelených 1 milión korún, pričom maximálna výška sumy na 1 projekt nie je stanovená. Program Darujte Vianoce chce motivovať ľudí k nezištnému darovaniu, ktoré je založené na úprimnom motíve pomoci iným.

Kalendár CPS 2008
(Elena Najšelová, Informácie, 25.10.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO v spolupráci s vydavateľským družstvom TIRNA Trnava v rámci svojej prezentácie a prezentácie družstiev vydá stolový kalendár na rok 2008 s obrázkami o výrobkoch a činnostiach družstiev. Základ popisu činnosti družstiev bude z databázy členských družstiev CPS zverejnenej na www.cpscoop.sk.

Vianočné trhy CPS 2007
(Elena Najšelová, Informácie, 25.10.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO organizuje tradičné VIANOČNÉ TRHY CPS, ktoré sa budú konať dňa 11. 12. 2007 v Bratislave, na Mliekarenskej ul. č.10, v zasadačke CPS na 6. poschodí.

XIII. ročník turistického zrazu
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 25.10.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO a Rada VSOČZ CPS za spolupráce VD Pokrok Žilina zorganizovali v dňoch 21. – 23. septembra 2007 už XIII. ročník celoslovenského turistického zrazu členov a zamestnancov členských družstiev CPS.

1. Slovenská kooperačná burza
(Elena Najšelová, Informácie, 10.10.2007)
Sekcia zahraničného obchodu agentúry SARIO organizuje dňa 21. 11. 2007 v priestoroch výstaviska TMM v Trenčíne stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov pod názvom „1° Slovenská kooperačná burza 2007“ („1° Slovak Matchmaking Fair 2007“). Podujatie bude realizované pod záštitou generálneho riaditeľa agentúry SARIO a Sekcie implementácie a riadenia zahraničnej finančnej pomoci Úradu vlády SR.

Aktuálne otázky účtovníckej praxe
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 10.10.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „Aktuálne otázky účtovníckej praxe“.


Školenie „K novelizácii zákonníka práce“
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 21.09.2007)
COOP PRODUKT SLOVENSKO pozýva na školenie „K novelizácii zákonníka práce“.

Bilaterálne rokovania so španielskymi firmami
(Elena Najšelová, Informácie, 20.09.2007)
Slovenská obchodná a priemyselná komora pripravila v spolupráci s OPK Madrid bilaterálne rokovania so španielskymi firmami, ktoré sa budú konať dňa 22. 10. 2007 od 10:00 h v hoteli SAS Radisson Carlton v Bratislave. Zároveň bude možnosť dohodnúť si individuálne rokovania na 23. 10. 2007.
V prípade záujmu o rokovania zašlite návratku na sekretariát útvaru EÚ e-mailom: zahranicne(at)sopk.sk alebo faxom: 02/54430754 najneskôr do 17. 10. 2007.
Profily španielskych firiem

Obchodná spolupráca s Vietnamom
(Anna Kulichová, Informácie, 20.09.2007)
V súvislosti s pracovnou cestou na Valné zhromaždenie Medzinárodného družstevného zväzu v októbri 2007 sú plánované pracovné rokovania so zástupcami vietnamských družstiev a podnikateľskej sféry. Pri tejto príležitosti by sme chceli prezentovať záujem, resp. možnosti našich členských družstiev v oblasti obchodných aktivít (vývoz, dovoz, kooperácie a pod.).
Radi uvítame námety členských družstiev, ktoré by mali o takúto spoluprácu záujem.

COOPEXPO 2007 - vyhodnotenie
(Daniel Piatnica, Výstavy, 18.09.2007)
Vo výstavnom areáli AGROKOMPLEX – výstavníctvo Nitra sa v dňoch 16. – 20. augusta 2007 v pavilóne M3 uskutočnil 14. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2007.

Grantová schéma pre NÁDEJ 2007
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 18.09.2007)
Nadácia VÚB vyhlásila grantovú schému pre NÁDEJ 2007, ktorej cieľom je podporiť zlepšenie kvality života mentálne a telesne postihnutých a ich plnohodnotné začlenenie sa do života a pracovného procesu.

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženo-galantérne VD
(Elena Najšelová, Informácie, 18.09.2007)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 80. celoslovenské októbrové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie a módnych doplnkov.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server