Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1548 nájdených)

Stretnutie s portugalskými firmami
(Zuzana Cáková, Informácie, 25.07.2008)
Slovenska obchodná a priemyselná komora spoluorganizuje stretnutie s prestížnymi portugalskými spoločnosťami, ktoré sa uskutoční 5. septembra 2008, v priestoroch hotela Crowne Plaza v Bratislave od 9:00 h.

Upozornenie na zmenu ustanovenia § 56a Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
(Mária Pažítková, Legislatíva, 22.07.2008)
Upozorňujeme zamestnávateľov zamestnávajúcich občanov so zdravotným postihnutím, že zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 mení a dopĺňa zákon o službách zamestnanosti v čl. II, okrem iného aj ustanovenie § 56a odsek 2, ktorý má s účinnosťou od 1. 8. 2008 nasledovné nové znenie: Zmena sa týka výpočtu celkovej ceny práce, ktorej hodnota sa stala podstatne nižšou ako bolo pôvodné znenie zo zákona.

Novela vyhlášok 31/ 2004 Z. z. a 44/2004 z. z., ktorými sa vykonáva § 69 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
(Mária Pažítková, VDI, chránené dielne, 21.07.2008)
Novelou zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ktorý nadobudol účinnosť 1. mája 2008 došlo aj k novele § 69, na ktorý naväzujú aj novely vyhlášok č. 31/2004 Z. z. a č. 44/2004. Z. z.. Tieto vyhlášky tiež nadobudli účinnosť 1. mája 2008.

Nová výzva z OP KaHR – Inovácie a technologické transfery 111DM-0801
(Elena Najšelová, Podpora podnikania, 21.07.2008)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania vyhlásila dňa 14. 7. 2008 výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast:

Možnosť registrácie na II. Slovenskú kooperačnú burzu predĺžená
(Elena Najšelová, Informácie, 21.07.2008)
Agentúra SARIO predĺžila termín uzávierky prihlášok na II. Slovenskú kooperačnú burzu do 25. 7. 2008. Významné medzinárodné stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľov sa bude konať v dňoch 23. – 24. 9. 2008 v areáli výstaviska BB EXPO v Banskej Bystrici. Na podujatí sa zúčastnia zahraniční nákupcovia z viacerých krajín.
Podrobné informácie a profily prihlásených účastníkov.

Výzva z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.07.2008)
Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu DOP – SIA – 2008/1.2.1/01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Výzva z OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia pre Bratislavský kraj
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.07.2008)
Sociálna implementačná agentúra (SIA) - Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom - Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia v y h l a s u j e výzvu DOP – SIA – 2008 / 3.1.5. / 01 na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na podporu zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovania kapacít Bratislavskom samosprávnom kraji.

Pripomienkové konanie – vyhláška o označovaní textilných výrobkov
(Elena Najšelová, Informácie, 27.06.2008)
Ministerstvo hospodárstva SR predložilo na pripomienkové konanie návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní zloženia textilných výrobkov.

2. ročník Memoriálu Ing. M. Habrmana
(Daniel Piatnica, Informácie, 27.06.2008)
V dňoch 19. – 21. 6. 2008 sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie Stavebného cechu - 2. ročník Memoriálu Ing. Miroslava Habrmana. Zasadnutie sa konalo v Terchovej za účasti hostí z Českej republiky – SKD.

Český podnikateľský deň v Poprade – obchodné príležitosti
(Elena Najšelová, Informácie, 23.06.2008)
Veľvyslanectvo Českej republiky v Bratislave v spolupráci s ROPK v Prešove, Českým centrom Košice a predstaviteľmi miestnej samosprávy v Poprade pripravujú v dňoch 8. – 9. 10. 2008 spoločné stretnutie slovenských a českých podnikateľov v hoteli Aqua City Poprad. Pracovné stretnutie sa uskutoční v dvoch častiach.

Usmernenie k výzve z OP KaHR
(Elena Najšelová, Informácie, 23.06.2008)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 19. 6. 2008 Usmernenie č. 1 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Kód výzvy KaHR-111SP-0801, 1.1.1. Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov.

Regionálne semináre - siete "Enterprise Europe Network"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.06.2008)
SOPK pozýva na regionálne semináre - siete "Enterprise Europe Network", zamerané na prezentáciu možností podpory podnikania v EÚ, inovácií a účasti v európskych programoch zameraných na medzinárodnú spoluprácu, inovácie, výskum a vývoj pre firmy, univerzity a výskumné organizácie.

Informácia o novele zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení zákona č. 355/2007 Z. z.
(Mária Pažítková, Legislatíva, 06.06.2008)
Dňa 1. 5. 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 140/2008 Z. z., ktorý upravuje, resp. dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o BOZP a mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore a rozvoji verejného zdravia.

Členské družstvá CPS pozývajú
(Elena Najšelová, Informácie, 04.06.2008)
na nákup dámskej letnej konfekcie, športového oblečenia zn. ATAK, koženej galantérie, bytového textilu a potrieb pre záhradu.

Možnosť účasti na veľtrhu v Záhrebe
(Elena Najšelová, Výstavy, 04.06.2008)
V dňoch 16. – 21. 9. 2008 sa uskutoční 84. ročník všeobecného jesenného Záhrebského veľtrhu. Ide o najväčší medzinárodný veľtrh v Chorvátsku, ktorý bol zaradený medzi oficiálne veľtrhy SR pre rok 2008. Účasť slovenských firiem je organizovaná pod gesciou MH SR v spolupráci s agentúrou SARIO.

Misia kórejských importérov
(Elena Najšelová, Informácie, 04.06.2008)
Na základe iniciatívy Asociácie kórejských importérov - KOIMA sa v dňoch 19. - 26. júna 2008 uskutočnia bilaterálne rokovania s podnikateľmi vo vybraných krajinách strednej Európy – v Českej, Slovenskej a Maďarskej republike. Rokovanie s predstaviteľmi slovenskej podnikateľskej verejnosti sa uskutoční 24. júna 2008 v Bratislave.

Pozvánka na školenie CPS k novele zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 03.06.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na výklad „K novele zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti“.

Bezplatné semináre pre malých a stredných podnikateľov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 02.06.2008)
Užitočné informácie súvisiace s prechodom na euro.
Prihlásiť sa môžete odoslaním e-mailu na adresu: podnikanie(at)nadsme.sk.

OP Životné prostredie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.05.2008)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 22. 5. 2007 novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z fondov Európskej únie:

Usmerenie k Výzve z OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 26.05.2008)
Prioritná os 2. Energetika
Opatrenie 1.1. Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby progresívnych technológií v energetike

II. Slovenská kooperačná burza
(Elena Najšelová, Informácie, 21.05.2008)
Sekcia zahraničného obchodu agentúry SARIO organizuje dňa 23. – 24. 9. 2008 v priestoroch výstaviska BB EXPO v Banskej Bystrici stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov pod názvom „II. Slovenská kooperačná burza 2008“. Druhý ročník sa opiera o výborné výsledky I. SKB, ktorá sa konala v Trenčíne v novembri 2007.

Pozvánka na celoslovenské kontrakty pre textilné, odevné a koženo-galantérne VD
(Elena Najšelová, Informácie, 21.05.2008)
Prvá slovenská kontraktačná agentúra organizuje 84. celoslovenské júnové kontrakty pre majiteľov predajní, veľkoodberateľov a výrobcov textilu, odevov, obuvi, textilnej a koženej galantérie a módnych doplnkov. Na kontraktoch sa denne zúčastňuje približne 250 vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Poľska.

Veľkoplošné solárne tepelné panely - seminár
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.05.2008)
Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci projektu EAST-GSR pozýva na 3-dňový medzinárodný seminár “Velkoplošné solárne tepelné systémy - Adaptácia zmluvy GSR“, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. – 12. 6. 2008 v budove Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Bajkalská 27, Bratislava.

SARIO predstaví nové výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ v každom regióne
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 15.05.2008)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila na máj sériu prednášok o niekoľkých novinkách pre podnikateľov a samosprávy.

MÓDA Praha – jeseň 2008
(Elena Najšelová, Výstavy, 14.05.2008)
Jubilejný 10. ročník veľtrhu MÓDA Praha sa uskutoční na výstavisku Praha Holešovice v Priemyselnom paláci v dňoch 28. – 30. 8. 2008. Novinkou tohto ročníka bude kontraktačno-predajný charakter veľtrhu.

STYL, KABO Brno – jeseň 2008
(Elena Najšelová, Výstavy, 14.05.2008)
Na výstavisku v Brne budú prezentované najnovšie módne trendy na veľtrhu módy a textílií, obuvi a koženej galantérie STYL, KABO Brno v dňoch 19. - 21. 8. 2008. Pre jesennú časť veľtrhu nie je v nomenklatúre športové vybavenie, kozmetika ani technické textílie. V prípade záujmu o účasť kontaktujte odbor podnikateľských služieb CPS.
Podrobnejšie informácie: www.bvv.cz

Strojársky veľtrh v Nitre – kooperačné stretnutie
(Elena Najšelová, Výstavy, 14.05.2008)
V dňoch 20. – 23. 5. 2008 sa bude konať na výstavisku Agrokomplex v Nitre 15. medzinárodný veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií.

Grantový program „Vykročme si v ústrety“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 14.05.2008)
Program Vykročme si v ústrety je zameraný na oblasť voľnočasových aktivít ľudí s postihnutím – kultúrnych, športových či vzdelávacích, aktivít rozvíjajúcich zručnosti a schopnosti ľudí so zdravotným hendikepom.

Informačné centrá pre zavedenie eura v rámci SOPK
(Václav Majerník, Informácie, 13.05.2008)
Slovenská obchodná a priemyselná komora, ako jeden z informačných kanálov pre podnikateľskú sféru pre zavedenie eura, zabezpečila poradcov SOPK v jednotlivých regiónoch.

Informačné semináre k OPKaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 24.04.2008)
Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR Vás pozývajú na sériu informačných seminárov k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast k Opatreniam 1.1.1 Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov a 2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike, ktoré sa uskutočnia v termínoch 5. – 12. mája 2008 v krajských mestách.
Pozvánka

Veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel 2008 v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 21.04.2008)
V dňoch 15. – 17. 4. 2008 sa vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava konal, súbežne s medzinárodným salónom automobilov, 4. ročník medzinárodného veľtrhu výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistiku C.S.I.L.

SARIO predstaví nové výzvy zo štrukturálnych fondov EÚ v každom regióne
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.04.2008)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pripravila na máj sériu prednášok o niekoľkých novinkách pre podnikateľov a samosprávy. Počas dvoch týždňov predstaví v každom samosprávnom kraji aktuálne výzvy zo štrukturálnych fondov pre podnikateľov a predstaviteľov samospráv v rámci opatrení, ktoré sú agentúrou SARIO implementované.

CONECO 2008 v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 07.04.2008)
V dňoch 1. – 5. 4. 2008 sa na výstavisku INCHEBA Bratislava stretlo 900 vystavovateľov zo 14 krajín a viac ako 208 000 návštevníkov. Svoje tradičné zastúpenie mal aj COOP PRODUKT SLOVENSKO spolu so Stavebným cechom.

Európska sieť podnikov - Enterprise Europe Network
(Elena Najšelová, Informácie, 07.04.2008)
Od apríla 2008 bol spustený nový program EÚ po názvom Enterprise Europe Network. Európska sieť podnikov spája silné stránky predchádzajúceho Európskeho informačného centra a kontaktných centier pre inovácie.

ICA EXPO 2008 – celosvetový družstevný veľtrh
(Elena Najšelová, Výstavy, 07.04.2008)
Medzinárodný družstevný zväz organizuje v dňoch 23. – 25. 10. 2008 celosvetový družstevný veľtrh ICA EXPO 2008. Prvý ročník tohto významného veľtrhu sa bude konať na medzinárodnom výstavisku FIL v Lisabone a bude určený iba pre odbornú verejnosť.

Školenie „Aktuálna problematika k dani z pridanej hodnoty“
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 07.04.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „Aktuálna problematika k dani z pridanej hodnoty“.

OP KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 31.03.2008)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 31. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Pozvánka na medzinárodný veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistika C.S.I.L. a Autosalón 2008
(Daniel Piatnica, Výstavy, 31.03.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO už po štvrtý krát sa bude prezentovať na Medzinárodnom veľtrhu výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistika C.S.I.L. 2008, ktorý sa uskutoční v dňoch 15. – 17. 4. 2008 vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA, a.s. Bratislava. Súbežne sa bude konať aj 18. ročník Medzinárodný salón automobilov – AUTOSALON.

Pozvánka na Medzinárodný veľtrh stavebníctva CONECO 2008
(Daniel Piatnica, Výstavy, 31.03.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO, už tradične so Stavebným cechom výrobných družstiev sa bude prezentovať na 29. Medzinárodnom veľtrhu stavebníctva CONECO, ktorý sa uskutoční v dňoch 1. – 5. 4. 2008 vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA, a.s. Bratislava.

Nová výzva: OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia: „VZNIK A SIEŤOVANIE SOCIÁLNYCH PODNIKOV“
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.03.2008)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia zverejňuje zadávacie podmienky na predkladanie pilotného projektu „Vznik a sieťovanie sociálnych podnikov“ ako oprávnenej aktivity Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Nové výzvy: OP KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.03.2008)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlasuje dňa 12. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci

Nová výzva z OP VZDELÁVANIE
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.03.2008)
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Vzdelávanie vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

COOPEXPO 2008 - pozvánka a základné informácie pre účasť družstiev na výstave, zvýšenie príspevku na samostatné expozície
(Daniel Piatnica, Výstavy, 10.03.2008)
Pozývame Vás na 15. ročník Medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2008, ktorý sa bude konať v dňoch 21. – 25. 8. 2008. Výstava sa uskutoční na výstavisku v Nitre súbežne s Medzinárodným potravinárskym veľtrhom AGROKOMPLEX v pavilóne M3.

Pozvánka na školenie
(Václav Majerník, Školenia a semináre, 07.03.2008)
COOP PRODUKT SLOVENSKO Vás pozýva na školenie „K zavedeniu eura na Slovensku“.

Obchodná misia do Plovdivu
(Elena Najšelová, Výstavy, 04.03.2008)
Bratislavská regionálna komora SOPK organizuje v septembri 2008 obchodnú misiu do Plovdivu spojenú s návštevou medzinárodného strojárskeho a technického veľtrhu, ktorý je najväčším výstavným podujatím v Bulharsku.

FUTURE SOLDIER 2008
(Elena Najšelová, Výstavy, 04.03.2008)
Na výstavisku v Letňanoch v Prahe sa uskutoční v dňoch 16. – 18. 10. 2008 8. ročník medzinárodnej vojenskej výstavy FUTURE SOLDIER 2008, ktorá nadväzuje na úspešnú výstavu NATO EXHIBITION CCIE. Vojenská výstava bude zameraná na tieto oblasti: súčasný bojový odev, prostriedky osobnej ochrany a vybavenia vojaka a vybavenie bojiska.

LEDERMODE - jar v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 04.03.2008)
V dňoch 27. – 29. 2. 2008 sa konal vo Výstavnom a kongresovom centre INCHEBA Bratislava 5. ročník medzinárodného veľtrhu obuvi a koženého tovaru LEDERMODE.

Výzva OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 27.02.2008)
Sociálna implementačná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný prostriedok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia:

Nové výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 25.02.2008)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Vzdelávanie zverejňuje priame zadanie pre národný projekt:

STYL, KABO Brno 2008 v obrazoch
(Elena Najšelová, Výstavy, 15.02.2008)
V dňoch 13. – 15. 2. 2008 sa uskutočnila jarná časť veľtrhu STYL, KABO Brno. Svoje tradičné zastúpenie v pavilóne V mala spoločná expozícia Svazu českých a moravských výrobních družstev, ktorý v rámci sprievodného programu organizoval módne prehliadky zúčastnených textilných a odevných družstiev.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server