Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1548 nájdených)

Konferencia a kooperačné podujatie EAST-WEST firiem
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.06.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Gyor-Moson­-Sopron v rámci siete Enterprise Europe Network organizujú Konferenciu a kooperačné podujatie o obchodnej spolupráci VÝCHOD – ZÁPAD zamerané na obchodnú spoluprácu medzi firmami z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a spoločnosťami z krajín Strednej Európy

Energetický seminár - Štátna podpora, fondy EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.06.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK v rámci siete Enterprise Europe Network pripravila Energetický seminár - Štátna podpora, fondy EÚ na podporu obnoviteľných zdrojov energie.

NAKLADANIE S ODPADMI, DRUHY ODPADOV A ICH ĎALŠIE VYUŽÍVANIE
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.06.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Trenčianskou regionálnou komorou SOPK pripravila na 22. júna 2010 v Trenčína (hotel Magnus) odborný seminár

Pozvánka a program

Podujatie je určené MSP s cieľom informovať o legislatívnych a praktických požiadavkách a odporúčaniach odborníkov z oblasti odpadového hospodárstva a ochrany ovzdušia.


Zodpovedné podnikanie - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.06.2010)
Business Leaders Forum a Nadácia Pontis pripravili na štvrtok 17. júna 2010 v hoteli Dixon v Banskej Bystrici Seminár pre malé a stredné podniky na tému Zodpovedné podnikanie. Účastníci sa dozvedia o základných pojmoch zodpovedného podnikania a troch rovinách zodpovedného podnikania – ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Účasť na seminári je bezplatná.

Semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o NFP – OP KaHR
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.06.2010)
Slovenská inovačná a energetická agentúra, príspevková organizácia Ministerstva hospodárstva SR pripravila sériu bezplatných seminárov zameraných na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov.

Internetový družstevný obchodný dom
(Zuzana Cáková, Informácie, 03.06.2010)
Dňa 1. 6. 2010 COOP PRODUKT SLOVENSKO spustil projekt Internetový družstevný obchodný dom vo forme katalógovej ponuky výrobkov a služieb členských družstiev CPS.
Katalóg sa nachádza na adrese : www.cpscoop.sk/katalog.

Inovácie, dizajn a transfer technológií - seminár
(Zuzana Cáková, Informácie, 02.06.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), v spolupráci so Slovenským strojárskym klastrom, Slovenským centrom dizajnu a Banskobystrickým samosprávnym krajom organizujú bezplatný seminár Inovácie, dizajn a transfer technológií.

Termín: 29. júna 2010 (utorok)

Miesto: zasadacia miestnosť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, Banská Bystrica

Pre koho je seminár určený: podnikatelia, dizajnéri,


Konzultačný deň Švédsko, Fínsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 02.06.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Štokholme v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje Konzultačný deň Švédsko, Fínsko.
Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach dovozu a vývozu slovenských tovarov a služieb z/na švédsky a fínsky trh.

XIV. ročník družstevného turnaja v kolkoch
(Mária Magulová, Informácie, 28.05.2010)
RADA VSOČZ COOP PRODUKT SLOVENSKO v rámci svojich športových aktivít v roku 2010 zorganizovala dňa 20.mája 2010 v bratislavskej kolkárni na Pasienkoch už XIV. ročník turnaja výrobných družstiev v kolkoch.

Tak ako po minulé roky aj tohto roku sa hodnotila súťaž družstiev i súťaž jednotlivcov. Na súťaž sa prihlásili zástupcovia z deviatich družstiev. Prvenstvo z minulého roku obhajovali muži z Pokroku Žilina a ženy z Kovodružstva Bratislava, v súťaži jednotlivcov Miloslav Adámek z Podjavorinského St. Turá a u žien Emília Karasová z Drudopu Bratislava.

Zákon o obaloch - upozornenie
(Zuzana Cáková, Legislatíva, 26.05.2010)
Dňa 1. 5. 2010 nadobudol účinnosť nový zákon č. 119/2010 z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bližšie informácie k zákonu pre členské družstvá CPS nájdete na downloade.

17. MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VEĽTRH
(Zuzana Cáková, Výstavy, 24.05.2010)
V dňoch 25. 5. 2010 až 28.5.2010 sa koná na výstavisku AGROKOMPLEX Nitra 17. medzinárodný strojársky veľtrh. Zároveň prebiehajú výstavy EUROWELDING - 16. ročník medzinárodnej výstavy zvárania a technológií pre zváranie, CAST-EX - 16. ročník medzinárodnej výstavy zlievania, hutníctva, a metalurgie, CHEMPLAST - 14. ročník medzinárodnej výstavy plastov a chémie pre strojárstvo a EMA - 10. ročník medzinárodnej výstavy elektrotechniky, merania, automatizácie a regulácie.

Participácia slovenských malých a stredných podnikov na tvorbe európskej legislatívy
(Zuzana Cáková, Legislatíva, 18.05.2010)
„Zodpovedajú Vaše výrobky požiadavkám, ktoré stanovujú právne predpisy EÚ? Trápi Vás množstvo smerníc, ktorých požiadavky musíte splniť pred uvedením výrobkov na trh?“


Značný počet produktov uvádzaných na trh ešte stále nespĺňa požiadavky stanovené v im prislúchajúcich smerniciach. Niektoré subjekty jednoducho uvedú označenie CE na svojich výrobkoch bez toho, aby tieto produkty spĺňali podmienky označenia CE.


Pozvánka na veľtrh Zuliefermesse 2011
(Zuzana Cáková, Informácie, 17.05.2010)
V dňoch 1. 3. 2011 – 4. 3. 2011 sa bude konať 11. ročník kontraktačného veľtrhu pre dodávateľov a subdodávateľov Zuliefermesse Leipzig. Hlavné témy veľtrhu sú predovšetkým dodávky pre automobilový priemysel, strojárenská výroba, priemysel plastických hmôt, elektronika a elektrotechnika. Ministerstvo hospodárstva pripravuje oficiálnu expozíciu na tomto veľtrhu . Bližšie informácie o možnostiach a podmienkach pre vystavovanie v oficiálnom stánku SR môžete získať na t.č. : 02/48542419. Informácie o veľtrhu nájdete na www.lipskeveletrhy.cz, www.zuliefermesse.de.

Obchodná misia do severného Maďarska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.05.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a ITD Hungary Zrt. Vás pozývajú na bezplatné podujatie - Obchodnú misiu do severného Maďarska.

Dátum:
13. mája 2010 (štvrtok)

Miesto:
Salgótarján a Miškolc (severné Maďarsko)

Sektor: automobilový a strojárenský priemysel

Pozvánka a profily spoločností

Podujatie je bezplatné, vrátane tlmočníckych služieb a dopravy.

Viac informácií a registrácia : varga@nadsme.sk, tel: 02/ 502 44 521, http://www.nadsme.sk/


CE značenie – Váš bezpečný výrobok na trhu EÚ - Európska informačná kampaň
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.05.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) a Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) organizujú dňa 13.5.2010 v Bratislave seminár CE značenie - Váš bezpečný výrobok na trhu EÚ v rámci Európskej informačnej kampane CE značenia.

Zdravé pracoviská - dobré pre Teba - dobré pre podnik
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.05.2010)
Dňa 12. mája 2010 sa v Košiciach v hoteli Ambassador, Hlavná 101 v čase od 8:30 hod do 14:00 hod uskutoční bezplatný seminár v rámci celoeurópskej informačnej kampane Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) zameranej na bezpečnosť v údržbe. Kampaň je určená hlavne pre vysokorizikové odvetvia a malé a stredné podniky (MSP).

Podrobný program seminára môžete nájsť tu.

Kontakt : Mgr. Galátová Martina, galatova@omnimedia.sk
Tel .02/40 20 08 28, fax: 02/45 52 62 16


Zmena termínu : SLOVENSKO-CHORVÁTSKE business fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 10.05.2010)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Chorvátskym veľvyslanectvom v Bratislave, Obchodno-ekonomickým oddelením v Záhrebe a Záhrebskou Obchodnou komorou organizujú Slovensko-chorvátske business fórum

Podpora rastu zamestnanosti - výzva z OPZaSI
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 05.05.2010)
Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti

Opatrenie 1.2. Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania

Rámcová aktivita 1.2.1. Podpora adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.


Zvyšovanie energetickej efektívnosti - výzva z OPKaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.05.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo dňa 3. mája 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Prioritná os 2 - Energetika

Opatrenie 2.1 - Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetikeNZ


Podpora inovačných aktivít v podnikoch– nová výzva z OPKaHR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.04.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 26. 04. 2010 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre:

Prioritná os 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti

Opatrenie 1.3 - Podpora inovačných aktivít v podnikoch (Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja), kód výzvy KaHR-13SP-1001.


Bližšie informácie: http://www.economy.gov.sk/vyzva-na-opatrenie-13---kod-vyzvy-kahr-13sp-1001/132758s, www.opkahr.sk, www.siea.gov.sk


Bezplatné bilaterálne stretnutia s írskymi spoločnosťami
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.04.2010)
V súvislosti s podnikateľskou návštevou zo Severného Írska v dňoch od 26.5. do 28.5.2010 Slovenská obchodná a priemyselná komora organizuje bezplatné bilaterálne stretnutia s írskymi spoločnosťami z nasledovných sektorov:
presné obrábanie kovov
strojárenstvo
strešné systémy + Microban - protiplesňové kúpelňové panelové steny
inštalácie audio-vizuálnej techniky
poľnohospodárstvo-farmárstvo
elektrické ističe

Medzinárodný strojársky kooperačný deň - Engineering 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 30.04.2010)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu a BIC Bratislava spol. s r.o. organizujú dňa 27.5. 2010 v Nitre, v priestoroch Výstaviska AGROKOMPLEX, medzinárodné podujatie Medzinárodný strojársky kooperačný deň – Engineering 2010“, ktorý je sprievodným podujatím 17. Medzinárodného strojárskeho veľtrhu.


Konzultačný deň s obchodným radcom z Ukrajiny
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Kyjeve v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje Konzultačný deň s obchodnou radkyňou z Ukrajiny. Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach dovozu a vývozu slovenských tovarov a služieb z/na ukrajinský trh.

Ako hľadať partnerov a prístup na trhy tretích krajín
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 27.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Trnavskou RK SOPK, Ministerstvom hospodárstva SR a Colnou správou SR organizuje dňa 19. mája 2010 v Trnave v priestoroch Hotela Empire, Jána Hajdóczyho, odborný seminár Ako hľadať partnerov a prístup na trhy tretích krajín.


Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.04.2010)
Automobilový klaster – západné Slovensko, Mesto Trnava a Automobilový klaster Vienna Region v rámci Programu cezhraničnej spolupráce AT-SR sú riešiteľmi projektu AC Centrope, v rámci ktorého pripravili : Vzdelávacie kurzy pre podnikateľov v automobilovom priemysle financované v rámci projektu, ktoré sú zamerané na zvýšenie vzdelanostnej úrovne v podnikateľskej verejnosti.

Pozvánka na školenie
(Mária Magulová, Školenia a semináre, 19.04.2010)
COOP Produkt Slovensko oznamuje členským družstvám, že školenie DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY sa uskutoční:

dňa 20. apríla 2010 o 9.30 hod.

v zasadačke CPS, Mliekarenská 10, Bratislava 2, na 1. poschodí č.109

MIDEST 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 15.04.2010)
V dňoch 2. 11.2010 - 5. 11. 2010 sa vo Francúzsku, v Paríži bude konať jeden z najvýznamnejších subkontraktačných veľtrhov na strojárenskú výrobu, spracovanie plastov, elektroniky a energetiky „MIDEST 2010“.

SUBCON 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 15.04.2010)
V dňoch 8. – 10. júna 2010 sa v anglickom Birminghame uskutoční subkontraktačný veľtrh „SUBCON 2010“. Počas svojej existencie sa veľtrh vyprofiloval na jedno z najdôležitejších priemyselných podujatí prezentujúce výrobné činnosti v oblasti strojárenstva, elektroniky a plastov.

Európsky týždeň malých a stredných podnikateľov (MSP) 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 13.04.2010)
Európska komisia a členské krajiny EÚ iniciovali projekt Európsky týždeň malých a stredných podnikateľov (MSP) 2010, ktorý vyvrcholí 25. mája - 1. júna 2010. Podujatie, ktoré zodpovedá obsahu Európskeho týždňa MSP 2010, sa dá zaregistrovať na web stránke www.ec.europa.eu/sme-week. Môže to byť konferencia, seminár, prednáška, veľtrh, deň otvorených dverí, súťaž, verejné predstavenie, stretnutie podnikateľov a pod. Do projektu sa môžu zapojiť orgány verejnej správy, existujúci alebo potenciálni podnikatelia, vzdelávacie inštitúcie, obchodné organizácie, študenti, mladí ľudia atď.

Slovensko-Chorvátske business fórum
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.04.2010)
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Chorvátskym veľvyslanectvom v Bratislave, Obchodno-ekonomickým oddelením v Záhrebe a Záhrebskou Obchodnou komorou organizujú Slovensko-chorvátske business fórum
Miesto: budova Kerametalu, a.s., zasadacia miestnosť, Jašíkova 2, 826 73 Bratislava
Dátum, čas: 21. mája 2010, t.j. v piatok
Jazyk prednášok anglický
Rokovací jazyk: anglický (prípadne tlmočenie)
Uzávierka prihlášok: 30. apríla 2010

Podnikateľská misia do Grécka
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.04.2010)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Zastupiteľským úradom SR v Aténach, OPK Heraklion a OPK Chania pripravuje podnikateľsko-prezentačnú misiu do Grécka (na Krétu), ktorá sa uskutoční v dňoch 17. - 21. mája 2010. Obchodné fórum a bilaterálne rokovania sa budú konať v Heraklione a Chanii.

Výstavy a veľtrhy mimo Slovenska v mesiaci apríl zamerané na priemysel a stavebníctvo
(Zuzana Cáková, Výstavy, 07.04.2010)
Stavebné veľtrhy Brno
13. 4. – 17. 4. 2010
Stavebné veľtrhy Brno tvoria štyri relatívne samostatné časti : medzinárodný stavebný veľtrh IBF, medzinárodný veľtrh technických zariadení budov SHK, medzinárodný veľtrh nábytku a interiérového vybavenie MOBITEX a stavebné centrum EDEN, kde možno získať informácie o novinkách a trendoch súčasného bývania. Bližšie informácie nájdete . www.bvv.cz

JARNÝ PREDAJ DRUŽSTEVNÝCH VÝROBKOV !
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Dňa 24. 3. 2010 zorganizoval COOP PRODUKT SLOVENSKO v priestoroch jedálne SLOVGAST vo Vlčom hrdle jarný predaj výrobkov členských družstiev pod heslom „PRIVÍTAJTE S NAMI JAR“. So svojim sortimentom sa predstavili výrobné družstvá VELIX, výrobné družstvo Bratislava, ŠAMOTKA, výrobné družstvo H. Zalužany a KOVOTVAR, výrobné družstvo Kúty.

POZVÁNKA NA ŠKOLENIE
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.04.2010)
COOP Produkt Slovensko Vás pozýva na školenie „DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY“. Školenie sa uskutoční:

dňa 20.apríla 2010 o 9.30 hod.

vo veľkej zasadačke CPS, Mliekarenská 10, Bratislava 2, na 6. poschodí č.608

Operačný program Bratislavský kraj – nové výzvy
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj vyhlásilo dňa 25. 3. 2010 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti

Konzultačný deň s obchodnou radkyňou z Bieloruska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením pri Zastupiteľskom úrade SR v Bielorusku organizuje v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network Konzultačný deň s obchodnou radkyňou z Bieloruska.

Seminár: Perspektívy a možnosti podnikania v Rumunsku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so spoločnosťou Accace, k.s. organizuje dňa 24. mája 2010 odborný seminár Perspektívy a možnosti podnikania v Rumunsku.

Perspektívy podnikania v Afrike - Podnikanie v Angole, Keni a Líbyi
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 27. mája 2010 5. vedecko-podnikateľskú konferenciu Perspektívy podnikania v Afrike. Podnikanie v Angole, Keni a Líbyi

Súťaž pre podnikateľov „Národná cena produktivity“
(Zuzana Cáková, Informácie, 07.04.2010)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo tretí ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Národná cena produktivity“.
Súťaž sa uskutoční vo dvoch kategóriách:
1. Malý a stredný podnik
2. Veľký podnik

AUTOSALÓN, BRATISLAVA
(Zuzana Cáková, Výstavy, 06.04.2010)
INCHEBA Expo Bratislava bude v termíne 13. - 18.4. 2010 dejiskom jubilejnej 20. výstavy automobilov AUTOSALON. Najdôležitejšia automobilová udalosť roka prinesie na ploche 38 000 m² ponuku 127 vystavovateľov, pričom okrem samotných automobilov návštevníci nájdu aj rôzne doplnky, bezpečnostné a navigačné systémy a servisnú techniku. Lákadlom autosalónov bývajú novinky. V nadchádzajúcom ročníku 31 prihlásených značiek avizovalo 62 slovenských výstavných premiér.

Usmernenie č. 2 k výzve KaHR–111SP–1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.04.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 29. marca 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 111SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP .

Konferencia: Perspektívy podnikania v Číne - pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na čínsky trh
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 21. septembra 2010 (utorok) 6. vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou Perspektívy podnikania v Číne

Konferencia: Podpora spolupráce maďarských a slovenských podnikateľov
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.04.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s Theodore Puskas Foundation a ITD Hungary Zrt. Organizujú II. medzinárodnú konferenciu Podpora spolupráce maďarských a slovenských malých a stredných podnikateľov, ktorá sa uskutoční v rámci projektu Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce MSP.

Dátum a miesto:
20. apríla 2010, Hotel Devín, Riečna 4, 811 04 Bratislava


Investičné fórum, Zahreb
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 06.04.2010)

Chorvátska agentúra na podporu obchodu a investícií (APIU) v spolupráci s Ministerstvom financií Chorvátskej republiky, Ministerstvom hospodárstva, práce a podnikania Chorvátskej republiky, Ministerstvom turizmu Chorvátskej republiky, Chorvátskou hospodárskou komorou a Chorvátskou turistickou spoločnosťou organizujú Investičné fórum, ktoré sa bude konať v Záhrebe pri príležitosti ročného zhromaždenia Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD) dňa 13. mája 2010 (vo štvrtok) v hoteli Westin.


FOR INDUSTRY 2010 9. medzinárodný veľtrh strojárenských technológií Praha
(Zuzana Cáková, Výstavy, 25.03.2010)
V Pražskom veľtržnom areály Letňany sa v termíne od 30. 3. 2010 do 1. 4. 2010 budú konať veľtrhy : FOR INDUSTRY, FOR WASTE a FOR LOGISTIC , ktoré úzko prepojujú spolu súvisiace obory strojárenstva, odpadového hospodárstva, a logistiky. 3 dni budú plné sprievodných programov : odborné semináre, workshopy, firemné prezentácie, diskusné fóra, panelové diskusie atď. Bližšie informácie nájdete na : www.forindustry.cz.

Spustenie helpdesku pre MSP v oblasti štandardizácie
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.03.2010)
Európska Komisia pre Štandardizáciu (CEN) v spolupráci s Európskou Komisiou pre Elektrotechnickú Štandardizáciu (CENELEC) spustili helpdesk pre malé a stredné podniky (MSP), ktorý na požiadanie poskytne poradenstvo a informácie na podporu Európskych MSP v oblasti štandardizácie.

Kontaktný a prezentačný seminár o službách a produktoch pre skvalitnenie podnikania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 23.03.2010)

Trenčianska regionálna komora SOPK organizuje 26. 3. 2010 bezplatný kontaktný a prezentačný seminár o službách a produktoch pre skvalitnenie podnikania na výstavisku EXPO CENTER, a.s. Trenčín - pavilón č. 4, Protokol.


Perspektívy a možnosti podnikania v Českej republike
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.03.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so spoločnosťou Accace, k.s. organizuje odborný seminár Perspektívy a možnosti podnikania v Českej republike.

CONECO 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 19.03.2010)

V termíne od 23. 3. 2010 do 27. 3. 2010 sa v Incheba Expo Bratislava koná 31. ročník medzinárodného stavebného veľtrhu CONECO.


Strojársky kontraktačný veľtrh BIEMH 2010, BILBAO
(Zuzana Cáková, Výstavy, 19.03.2010)
SOPK v spolupráci s firmou CMB Creativ ponúka možnosť účasti a prezentácie Vašej firmy na 26. ročníku strojárskeho kontraktačného veľtrhu BIEHM 2010 v Bilbao, Španielsko ( www.biemh.com ), v dňoch 30. 5. - 4. 6. 2010. Slovenská republika je prioritný partner pre Španielsko.

Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server