Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1559 nájdených)

Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.01.2011)
Národná agentúra pre rozvoja malého a stredného podnikania (NARMSP) a EurActiv.sk pripravili Informačný inovačný seminár v rámci projektu „Podpora inovácií v slovenských malých a stredných podnikoch“ dňa 10.2.2011, Zasadacia miestnosť úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP23, Banská Bystrica

Podnikateľský plán a finančné plánovanie – základ úspešného podnikania
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 19.01.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network pripravila regionálny seminár Podnikateľský plán a finančné plánovanie – základ úspešného podnikania dňa 8.2.2011, Hotel INKA, Trnava na ulici Vladimíra Clementisa 13 v čase od 09.00 hod. do 14.00 hod.

ITF Slovakiatour, Danubius Gastro, Wellnes a Fitness, Poľovníctvo a Oddych, Exporeklama
(Zuzana Cáková, Výstavy, 18.01.2011)
V dňoch 20. 1. 2011 - 23. 1. 2011 sa v priestoroch výstaviska Incheba Expo Bratislava uskutoční 17. ročník veľtrhu ITF Slovakiatour spolu s veľtrhom Danubius Gastro a špecializovanými výstavami Wellness a Fitness, Poľovníctvo a Oddych . Tieto výstavy sú každoročne v centre záujmu odbornej aj širokej verejnosti a médií. V roku 2011 prvý krát rozšírime profil veľtrhu aj o tematicky blízku výstavu Exporeklama, kde svoje služby budú prezentovať vystavovatelia z oblasti médií, výroby reklamy a rôznych informačných technológií.

BOIS HABITAT - drevo a bývanie
(Zuzana Cáková, Výstavy, 17.01.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Zastupiteľským úradom v Belgicku ponúka možnosť účasti a prezentácie Vašej firmy na medzinárodnom veľtrhu BOIS HABITAT (Drevo a bývanie ) v dňoch 25.-28.3.2011 v belgickom Namure s možnosťou nadviazania nových kontaktov zo sekcií: výroba drevených domov, výroba drevených skeletových systémov, zrubov, zateplených systémov, drevených konštrukcií, podlahovín, ostatného čo s drevom súvisí.

Obchodná misia do Záhrebu s možnosťou prezentácie na stavebnom veľtrhu „Construction and Equipping Fair“
(Zuzana Cáková, Výstavy, 17.01.2011)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci s firmou CMB Creativ ponúka možnosť prezentácie Vašej firmy na oficiálnej výstave SR v Záhrebe na stavebnom veľtrhu „Construction and Equipping Fair“, ktorý sa koná v dňoch 5. - 9. 4. 2011 s možnosťou účasti na vopred organizovaných kooperačných rokovaniach pripravených v spolupráci so Záhrebskou obchodnou komorou.

AutoNet
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.01.2011)
Automobilový klaster- západné Slovensko ponúka jedinečnú možnosť pre malých a stredných podnikateľov. V rámci projektu AutoNet ponúkame bezplatnú registráciu a využívanie databázy podnikov z celej strednej Európy. Jedným z hlavných cieľov projektu AutoNet je vytvorenie stabilného zoskupenia spoločností, pre podporu obchodných aktivít malých a stredných podnikateľov v oblasti automobilového priemyslu.

Podnikanie v krajinách Európskej únie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.01.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network regionálny seminár „Podnikanie v krajinách Európskej únie“ Podujatie je určené výlučne samostatne zárobkovo činným osobám alebo spoločnostiam so sídlom na Slovensku, ktoré hľadajú jednak zahraničných obchodných a technologických partnerov, ako aj formy realizácie medzinárodnej spolupráce.

Transfer technológií na Európskom trhu a ochrana práv duševného vlastníctva
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 12.01.2011)
Národná agentúra pre rozvoj MSP v spolupráci s Univerzitným technologickým inkubátorom InQb organizuje v Bratislave bezplatný seminár "Transfer technológií na Európskom trhu a ochrana práv duševného vlastníctva" Podujatie je určené najmä malým a stredným podnikateľom a inštitúciám činným v oblasti výskumu a vývoja. Jeho cieľom je oboznámiť verejnosť o možnostiach transferu technológií a ich ochrane na vnútornom trhu EÚ. Registrovať sa, alebo získať bližšie informácie môžete prostredníctvom e-mailu na: bartakovics@nadsme.sk.

VIETNAM EXPO 2011
(Zuzana Cáková, Výstavy, 12.01.2011)
Trenčianska regionálna komora SOPK v Trenčíne v spolupráci so spoločnosťou EXPO CENTER a.s., Trenčín pripravila spoločnú účasť na 21. ročníku Medzinárodného priemyselného veľtrhu „VIETNAM EXPO 2011“ v termíne 6. – 9. apríla 2011. Tento veľtrh sa každoročne koná na výstavnom a veľtržnom centre v Hanoi „Vietnam Exhibition and Fair Center“. Nadchádzajúci 21. ročník sa bude niesť v duchu sloganu „Veľká príležitosť pre investície“.

Spropagujte svoju firmu aj na Facebooku
(Zuzana Cáková, Informácie, 11.01.2011)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) pripravila odborný seminár na tému „Spropagujte svoju firmu aj na Facebooku“dňa 25. januára 2011 v zasadacej miestnosti Ekonomickej univerzity, Dolnozemska cesta 1, Bratislava.

O z n a m - celozávodná dovolenka COOP PRODUKT SLOVENSKO
(Zuzana Cáková, Informácie, 21.12.2010)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 23. 12. 2010 do 9. 1. 2011 celozávodná dovolenka. Pre Vaše potreby Vám budú pracovníci CPS k dispozícii od 10. januára 2011. Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok.

Príloha: Oznam

Harmonogram výziev v rámci OP KaHR na rok 2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.12.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) zverejnilo dňa 14. 12. 2010 na stránkach http://www.mhsr.sk/harmonogram-vyziev-na-rok-2011/135526s a http://www.opkahr.sk/vyzvy/ harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KaHR na rok 2011.

Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP - KaHR – 13SP - 100
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.12.2010)
Ministerstvo hospodárstva SR vydalo 16. 12. 2010 Usmernenie č. 3 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001 (ďalej len „usmernenie“). Cieľom je spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 a upraviť termín ukončenia výzvy.


Nové výzvy z OP Bratislavský kraj
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 06.12.2010)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj dňa 1. 12. 2010 vyhlásilo výzvy na predkladanie žiadostí o NFP pre prioritnú os 2 Vedomostná ekonomika, opatrenie 2.1 Inovácie a technologické transfery a opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti.

Vianočné trhy
(Zuzana Cáková, Informácie, 24.11.2010)
COOP PRODUKT SLOVENSKO srdečne všetkých pozýva na vianočné trhy dňa 9. 12. 2010 od 10:00 hod do 16:00 hod.. Trhy sa budú konať v budove CPS na Mliekárenskej ulici č. 10 v zasadačke na 6 poschodí.

Die Zuliefermesse 2011 - Lipsko
(Zuzana Cáková, Výstavy, 24.11.2010)
Najdôležitejší subkontraktačný veľtrh v Európe zameraný na : automobilový priemysel a subdodávky do automobilového priemyslu strojársky priemysel - výroba zariadení a nástrojov elektronika, elektrotechnika, priemyselné služby.

Komunitný portál pre personalistov
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 22.11.2010)
Do pozornosti personalistom i predsedom K SOČZ v členských družstvách CPS. Profesia spúšťa odborný komunitný portál pre personalistov.

Ponuka mobilnej škartácie archívnych dokumentov
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 22.11.2010)
Máte záujem o škartáciu vašich archívnych dokumentov - spoločnosť Green Wave Recycling príde až ku Vám a za Vašej prítomnosti zabezpečí likvidáciu dôverných dokumentov.

Internetový marketing – ako spropagovať Vaše podnikanie
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 16.11.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania organizuje dňa 24. novembra 2010 o 9:00 hod v Aule Ekonomickej univerzity, Dolnozemnská cesta 1, Bratislava odborný seminár Internetový marketing – ako spropagovať Vaše podnikanie

Spustenie poslednej verejnej výzvy programu INTERREG IVC - december 2010
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 12.11.2010)
Operačný program INTERREG IVC je súčasťou cieľa Európska teritoriálna spolupráca s úlohou posilniť spoluprácu regiónov členských krajinám EÚ plus Nórska a Švajčiarskej konfederácie. Zameriava sa na zvýšenie efektívnosti politík regionálneho rozvoja a rovnako prispieva k ekonomickej modernizácii a zvýšeniu konkurencieschopnosti. Monitorovací výbor programu, ktorý sa uskutočnil na prelome mesiaca v švajčiarskom Berne odsúhlasil dokumenty dotýkajúce sa 4. verejnej výzvy.

Deň obchodných kontaktov Žilina
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 11.11.2010)

Veľvyslanectvo Českej republiky v spolupráci s Asociáciou malých a stredných podnikov a živnostníkov ČR, Svazom českých a moravských výrobních družstev, Regionálnou obchodnou a priemyslovou komorou v Žiline a ďalšími spoluorganizátormi usporiadalo dňa 4. novembra 2010 v Žiline Deň obchodných kontaktov, ktorého cieľom bolo posilniť obchodné vzťahy menších firiem medzi Českom a Slovenskom.


Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o NFP pre opatrenie 1.3, kód výzvy: KaHR – 13SP - 1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.11.2010)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci OPERAČNÉHO PROGRAMU KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST - KaHR-13SP-1001

VEĽTRHY MÓDY A OBUVI STYL, KABO, BRNO
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských firiem na 37. Medzinárodných veľtrhoch módy a obuvi STYL a KABO v dňoch 15. 2. 2011 až 17. 2. 2011

NEW CONNECT - SANCA PRE ROZVOJ PODNIKANIA
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 09.11.2010)
V rámci projeku: SIEŤ PODNIKANIA BEZ HRANÍC ( „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013.“) pripravila SOPK Žilina seminár, ktorý bude tematicky zameraný na to ako malé, stredné a iné firmy môžu prostredníctvom trhu NewConnect nájsť investora.

Medzinárodné podnikanie - seminár
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Univerzitným technologickým inkubátorom (InQb) a Strediskom transferu technológií STU (TRANSFERTECH) organizuje odborný seminár zameraný na problematiku problematiku medzinárodného podnikania. Seminár: "Medzinárodné podnikanie" dňa 9.12.2010 (štvrtok) o 14:00 Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, Bratislava.

AQUA-THERM Praha 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
V dňoch 23.11. - 27.11.2010 sa v priestoroch pražského veľtržného areálu v Letňanoch koná 17. ročník medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, ventilácie, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky. Bližšie informácie : www.aqua-therm.cz

Technologická burza a bilaterálne rokovania „Pro Energy“
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
Slovenská obchodná a priemyselná komora ako partner projektu Enterprise Europe Network pripravila technologickú burzu a bilaterálne rokovania s partnermi z celej Európy “Pro'Energy”, ktoré počas výstavy Energaïa organizuje Regionálna obchodná a priemyselná komora Languedoc-Roussillon (Francúzsko) spolu s SOPK a ďalšími partnermi v dňoch 8. – 10. decembra 2010 v Montpellier.

Podnikateľská misia do Gentu
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
SOPK pripravila podnikateľskú misiu do Gentu, ktorá sa koná v dňoch 22.11.-24.11.2010 v spolupráci s Obchodno-ekonomickým oddelením Veľvyslanectva SR v Belgicku a Obchodnou komorou v Gente.

INTERIORS BIRMINGHAM 2011
(Zuzana Cáková, Výstavy, 09.11.2010)
V dňoch 23. 11. až 26. 11. 2011 sa uskutoční na výstavisku National Exhibition Centre v Birminghame najväčší britský veľtrh špecializovaný na nábytok a bytové doplnky ( bytové doplnky, nábytok, textílie, úžitkové a dekoračné sklo, keramika a pod.) INTERIORS BIRMINGHAM. Podrobné informácie o výstave nájdete na internetovej stránke www.interiorsbirmingahm.com.

XVI. ročník turistického zrazu
(Zuzana Vrbinská, Informácie, 15.10.2010)
COOP PRODUKT SLOVENSKO a Rada VSOČZ CPS v spolupráci s VD Robstav Liptovský Mikuláš zorganizovali v dňoch 17. – 19. septembra 2010 už XVI. ročník celoslovenského turistického zrazu členov a zamestnancov členských družstiev CPS.

Podnikanie a cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku - seminár
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s IB Grant Thornton Consulting, k.s. pripravila odborný seminár Podnikanie a cezhraničné poskytovanie služieb v Rakúsku. Podujatie je určené záujemcom o podnikanie v Rakúsku. Jeho cieľom je oboznámiť existujúcich, začínajúcich i potenciálnych podnikateľov o možnostiach podnikania a poskytovania služieb v Rakúsku.

Výskum pre malé a stredné podniky
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 05.10.2010)
BIC Bratislava v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a Agentúrou na podporu výskumu a vývoja organizuje seminár na podporu zapojenia sa a využívania prostriedkov komunitárnych fondov EÚ na podporu aplikovaného výskumu, vývoja technológií a ich implementáciu v inovačnom procese.

Informačný seminár k výzve 7. RP - Výskum pre malé a stredné podniky dňa 15.10.2010 (piatok) o 8:30, stredná zasadačka č. 27 - Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava


Deň obchodných kontaktov s Českou republikou
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 04.10.2010)
Slovenska obchodná a priemyselná komora Žilina a Veľvyslanectvo Českej republiky v SR pripravili spolu s Asociáciou malých a středných podnikú a živnostíku ČR a Svazem českých a moravských výrobních družstev DEN OBCHODNÝCH KONTAKTOV S ČESKOU REPUBLIKOU, ktorý sa uskutoční 4.11.2010 od 10:00 vo veľkej zasadačke SOPK ZRK, Halkova 31, Žilina. O rokovania so slovenskými firmami prejavilo záujem 22 českých firiem Pre bližšie informácie kontaktujte : Bc. Cáková Zuzana, tel.:02/58241370, mobil: 0903/266126, e-mail: zcakova@cpscoop.sk

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 04.10.2010)
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky vydalo dňa 29. septembra 2010 Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP - 1001. Cieľom Usmernenia č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je:

1) spresniť definície, resp. postupy popísané v Príručke pre žiadateľa v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „výzva“);

2) doplniť postup pri zadávaní intenzity v rámci zadávania údajov do žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) prostredníctvom verejného portálu www.itms.sk pri projektoch s viacerými intenzitami;

3) doplniť formulár podrobného rozpočtu projektu;

4) upraviť termíny jednotlivých kôl schvaľovania žiadostí o NFP.


Stretnutie s cyperskými podnikateľmi
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.09.2010)
Pri príležitosti oficiálnej návštevy prezidenta Cyperskej republiky Demetrisa Christofiasa na Slovensku uskutoční sa 11.novembra (štvrtok) 2010 v Bratislave Slovensko – cyperské Podnikateľské fórum.
Váš záujem o bilaterálne rokovania s cyperskými partnermi môžete nahlásiť na e-mailovú adresu: jan.lipiansky@sopk.sk.

O podrobnostiach vás budeme priebežne informovať.


PlasticForum 2010 - seminár v oblasti plastikárskeho priemyslu
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 28.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so Slovenským plastikárskym klastrom pripravili odborný seminár PlasticForum 2010. Dňa 29.9.2010, Hotel Čingov, Smižany – Hradisko 054 11, Slovenský Raj.Účasť na seminári je bezplatná. Viac informácií: http://www.nadsme.sk/files/Pozvanka_PlasticForum_9_2010_0.pdf

Kontakt: Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania

Andrej Klimant : klimant @nadsme.sk, tel: 02/ 502 44 523


MIDEST 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 27.09.2010)
V dňoch 2. – 5. novembra 2010 sa vo Francúzsku, v Paríži bude konať jeden z najvýznamnejších subkontraktačných veľtrhov na strojárenskú výrobu, spracovanie plastov, elektroniky a energetiky „MIDEST 2010“. Podrobnejšie informácie o zameraní veľtrhu sú uvedené na internetovej stránke www.midest.com.

Nemecká podnikateľská misia na Slovensku
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 21.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania pozýva slovenské spoločnosti na podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční pri príležitosti návštevy ministerského predsedu Nemeckej spolkovej krajiny Burgenland.

Podujatie sa uskutoční 13. októbra 2010 v Bratislave.

Program (.pdf)

Kontakt: Andrej Klimant, tel.: 02/50 24 45 23, e-mail: klimant@nadsme.sk


MEDZINÁRODNÉ PODNIKATEĽSKÉ NETWORKING FÓRUM CORKMEET V ÍRSKOM CORKU
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.09.2010)
Bratislavská regionálna komora SOPK pozýva na medzinárodné podnikateľské networking fórum CORKMEET, ktoré sa koná v dňoch 6.-8.10.2010 v Corku. Počas 3-dňového podujatia máte možnosť zúčastniť sa dopredu naplánovaných stretnutí, obchodných mítingov, informatívnych podujatí a networking aktivít a seminárov. Tento rok sa očakáva viac ako 450 účastníkov a okolo 4 000 vopred pripravených B2b rokovaní. cork_meet_2010.pdf Sektorové zameranie: strojárstvo a stavebný priemysel, výrobný priemyseľ, poľnohospodársky priemyseľ, námorníctvo, štátny sektor, Agentúry na podporu a rozvoj, letecký priemyseľ, tlač, design, biotechnológie, farmakológia, energetika, ICT a elektronika, obnoviteľné zdroje a zelené technológie, veda, výskum, školstvo, služby pre MSP, doprava a logistika, cestovný ruch. Viac informácií poskytne Ing. Ivana Kondášová ( Fajčíková ) na čísle 02/4829 1247, email: ivana.kondasova@sopk.sk


Konzultačný deň s China IPR SME Helpdesk
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s DEVELOPMENT Solutions (China) Ltd / China IPR SME Helpdesk v rámci iniciatívy Enterprise Europe Network organizuje Konzultačný deň s China IPR SME Helpdesk .Cieľom podujatia je poskytnúť slovenským podnikateľom individuálne konzultácie o možnostiach ochrany priemyselných práv

Príjemná atmosféra, pekné výrobky, spoločné stretnutia, sprievodný program - aj takéto bolo tohtoročné C O O P E X P O 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 10.09.2010)
V dňoch 19. 8. - 22. 8. 2010 sa otvorili brány nitrianskeho výstaviska, aby privítali návštevníkov 37. medzinárodného veľtrhu Agrokomplex 2010, ktorých počet presiahol 70 tisíc.

Neoddeliteľnou súčasťou veľtrhu bola 17. medzinárodná družstevná kontraktačno-predajná výstava COOPEXPO 2010, situovaná v pavilóne M3, ktorá sa tešila veľkej pozornosti odbornej aj laickej verejnosti. Hlavným organizátorom bol COOP PRODUKT SLOVENSKO v spolupráci so Zväzom poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR pod záštitou Družstevnej únie SR. Na výstave sa prezentoval aj Svaz českých a moravských výrobních družstev.


Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-13SP-1001
(Zuzana Cáková, Informácie, 07.09.2010)
Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 5. augusta 2010 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR 13SP - 1001 (ďalej len usmernenie).
Usmernením sa v plnom rozsahu nahrádzajú nasledujúce dokumenty:
  • Príručka pre žiadateľa v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP kód KaHR-13SP-1001
  • Príloha č. 1 Žiadosti o NFP – Opis projektu
  • Príloha č. 7 Zmluvy o poskytnutí NFP – Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

Seminár - INOVÁCIE A 7. RÁMCOVÝ PROGRAM -
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a Trenčianska regionálna komora SOPK v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network pozývajú na seminár INOVÁCIE A 7. RÁMCOVÝ PROGRAM dňa 7. októbera 2010 (štvrtok), 10.00 hod. v priestoroch EXPO CENTRA a.s., Pod Sokolice 43, Trenčín, pavilón č.4, seminárna miestnosť na 2. poschodí. Seminár sa koná počas 16. ročníka medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, elektroniky a energetiky ELOSYS 2010. Účastníci seminára obdržia voľný vstup na výstavu. Účasť na seminári je bezplatná. Podujatie je organizované v rámci európskej podpornej siete Enterprise Europe Network. Kontakt: Viera Piknová, Trenčianska regionálna komora SOPK, tel.: 032 6529418, Fax: 032 6521023, E-mail:piknova@sopk.sk

B2B @ SASOfair - stavebné technológie, priemysel kovov a elektro
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Chorvátska Hospodárska komora v Splite v spolupráci s Centrom pre transfer technológií na Univerzite v Splite, organizujú dňa 22. októbra 2010 počas medzinárodného veľtrhu SASOfair kooperačné podujatie B2B @ SASOfair - stavebné technológie, priemysel kovov a elektro.

Konferencia a kooperačné podujatie EAST-WEST firiem z oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, investície do nehnuteľnosti, automobilový priemysel,
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s Obchodnou a priemyselnou komorou Gyor-Moson Sopron v rámci siete Enterprise Europe Network pripravili Konferenciu a kooperačné podujatie o obchodnej spolupráci VÝCHOD ZÁPAD zamerané na obchodnú spoluprácu medzi firmami z Ruska, Bieloruska, Ukrajiny a spoločnosťami z krajín Strednej Európy Dátum: 13.-14. októbra 2010, Miesto konania Obchodná a priemyselná komora, Gyor, Maďarsko, Registračný poplatok na osobu 30 EUR , Kontakt : NARMSP, Oľga Némethová, tel.: 02/50 24 45 13, e-mail:nemethova@nadsme.sk

Seminár: Využitie biomasy na energetické účely
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so Združením pre poľnohospodársku biomasu, Agrobioenergia a Regionálnou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou v Považskej Bystrici organizujú dňa 21. septembra 2010 seminár Využitie biomasy a odpadu na materiálové a energetické účely ktorý sa uskutoční v Hoteli Student, ul. Slovenských partizánov, Považská Bystrica. Účasť na seminári je bezplatná.
Seminár je určený pre podnikateľov v oblasti využitia poľnohospodárskej biomasy a, obnoviteľných zdrojov energie. Účasť je potrebné potvrdiť na prihlasovacom formulári, telefonicky, prípadne mailom najneskôr do 13. septembra 2010.

Kontakt: Oľga Némethová, tel: 02/ 5024 4513; e-mail: nemethova@nadsme.sk

Konferencia: Perspektívy podnikania v Číne - pomoc slovenským podnikateľom pri vstupe na čínsky trh
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 07.09.2010)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania dňa 21. septembra 2010 (utorok) pozýva do Bratislavy na 6. vedecko-podnikateľskú konferenciu s medzinárodnou účasťou. Cieľom konferencie je vytvoriť platformu na výmenu a využitie skúseností a know-how relevantných aktérov zaoberajúcich sa Čínou a tak poskytnúť malým a stredným podnikateľom, ako aj širokej verejnosti komplexné a kvalitné informácie o problémoch a príležitostiach podnikania v Číne.

4. Slovenská kooperačná burza
(Zuzana Cáková, Informácie, 03.09.2010)
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu pripravila už štvrté stretnutie slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov pod názvom „4. Slovenská kooperačná burza 2010. Podujatie je organizované pod záštitou Ministerstva hospodárstva a výstavby SR.

Termín a miesto realizácie

9. – 10. november 2010 v priestoroch Výstaviska Agrokomplex v Nitre

Partnerská krajina: Francúzsko, reprezentované Francúzskym Veľvyslanectvom na Slovensku a ďalšími francúzskymi obchodnými subjektmi

Cieľ: Vytvoriť priestor pre bilaterálne rokovania vo vybraných rezortoch priemyslu s cieľom nadviazať vzájomné hospodárske kooperácie;

Charakter : Medzinárodné kooperačné podujatie zamerané na slovenské a zahraničné podnikateľské subjekty v odvetví strojárskeho, automobilového, elektrotechnického, energetického, chemického a IT sektora, spracovanie dreva a plastov.


Kooperačná akcia ELO SYS 2010
(Zuzana Cáková, Výstavy, 02.09.2010)
BIC Group spoločne so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Maďarskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu vás pozývajú na kooperačnú akciu firiem a výskumných inštitúcií, ktorá sa bude konať dňa 6. októbra 2010 v rámci 16.-teho ročníka medzinárodného veľtrhu ELO SYS v Trečíne.


Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server