Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava

Počet zobrazených článkov: 50 (z celkom 1568 nájdených)

POZVÁNKA NA KONZULTAČNÝ DEŇ
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 14.01.2013)
Dňa 13.2.2013 (streda) o 9.30 hod sa uskutoční v priestoroch TT RK SOPK na Trhovej ulici č. 2 v Trnave v zasadacej miestnosti (3. poschodie (č.324) konzultačný deň, ktorého cieľom je prezentácia konkrétnych poznatkov a skúseností z trhov EU, analýza pozícií komerčného pôsobenia slovenského exportéra na jednotlivých trhoch podľa konkrétnych detailnych bodov, výmena skúseností aj medzi účastníkmi.

Stavebné veľtrhy Brno 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 14.01.2013)
Trenčianska regionálna komora SOPK - zástupca Stavebných veľtrhov pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na Stavebných veľtrhoch Brno 2013, ktoré sa uskutočnia 23. - 27. apríla 2013. Záštitu nad Stavebnými veľtrhmi Brno 2013 prijal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján Počiatek.

STYL a KABO Brno
(Zuzana Cáková, Výstavy, 14.01.2013)
Trenčianska regionálna komora SOPK - Sekcia textilného, odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, zástupca veľtrhov STYL a KABO pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na 41. medzinárodných veľtrhoch módy a obuvi STYL a KABO, ktoré sa uskutočnia 17. - 19. februára 2013.


JUBILEJNÝ 15. ROČNÍK VEĽTRHU AQUA-THERM NITRA
(Zuzana Cáková, Výstavy, 11.01.2013)
V dňoch 12. 2. -15. 2. 2013 sa bude konať na výstavisku Agrokomplex Nitra 15. ročník Medzinárodného odborného veľtrhu vykurovania, vetrania, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky AQUA-THERM Nitra 2013.

Národný informačný deň IEE 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.01.2013)
Slovenská inovačná a energetická agentúra v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR pozýva na Národný informačný deň IEE 2013. Podujatie sa uskutočňuje v súvislosti so zverejnením výzvy (13. 12. 2012) na predkladanie návrhov projektov v rámci komunitárneho programu Inteligentná energia-Európa (IEE) na rok 2013.Termín konania: 29. január 2013 (utorok), 9:30 - 13:00 Miesto konania: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava (miestnosť č. 20 na 1. poschodí)

Inovatívny čin roka 2012
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR 10. januára 2013 vyhlásilo šiesty ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka 2012“. Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách: 1. Výrobková inovácia, 2. Technologická inovácia, 3. Inovácia služby (netechnologický proces), 4. Medzinárodná kooperácia.

Vyhlásenie súťaží pre stredné školy
(Zuzana Cáková, Informácie, 11.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo 10.01.2013 tri súťaže so zameraním na stredné odborné školy na Slovensku, ktorých výsledky budú vyhlásené v apríli v Nitre na výstave Mladý tvorca 2013.

Medzinárodný technický veľtrh v Plovdive – ITF 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 11.01.2013)
V dňoch 30. septembra až 5. októbra 2013 sa na výstavisku v bulharskom Plovdive bude konať už 69. ročník najprestížnejšieho medzinárodného technického veľtrhu „ITF 2013“. Na veľtrhu budú predstavené novinky z oblasti strojárenstva, dopravy, informačných technológií, elektroniky, elektrotechniky, energetiky, životného prostredia, stavebníctva, automobilového priemyslu, chémie, vodohospodárstva, ako i ďalších súvisiacich odborov.

Stavebné veľtrhy Brno 2013
(Zuzana Cáková, Výstavy, 11.01.2013)
Trenčianska regionálna komora SOPK - zástupca Stavebných veľtrhov pre Slovenskú republiku, v spolupráci s Veletrhy Brno a.s. organizujú účasť slovenských subjektov na Stavebných veľtrhoch Brno 2013, ktoré sa uskutočnia 23. - 27. apríla 2013. Záštitu nad Stavebnými veľtrhmi Brno 2013 prijal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Ján Počiatek

Národná cena za dizajn 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 11.01.2013)
Po dvojročnej prestávke vypisuje Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti MH SR a MŠ SR jedenásty ročník celoštátnej súťaže dizajnu Národná cena za dizajn 2013. Generálnym partnerom súťaže je Audi, odborným garantom pre oblasť podnikania NARMSP. Podujatie sa koná pod záštitou medzinárodnej organizácie Beda (The Bureau of European Design Associations).

Proexportná akadémia SARIO
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 10.01.2013)
Agentúra SARIO v roku 2013 realizuje projekt „Proexportná akadémia SARIO“ (v skratke PaS), ktorej úlohou bude príprava vzdelávacích aktivít (odborné semináre, školenia a konferencie) určených pre exportérov. V roku 2013 sa agentúra SARIO zameria vzdelávacie aktivity na krajiny Spoločenstva nezávislých štátov

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.01.2013)
Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-111SP-1201. Semináre sa uskutočnia od 28.1.2013 do 4.2.2013 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave. Seminár sa bude zaoberať problematikou : Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na inovácie a technologické transfery (hmotné a nehmotné investície na nákup inovatívnych a vyspelých strojov, technológií, prístrojov a zariadení a na nákup technológií na efektívne zhodnotenie prírodných zdrojov s cieľom negatívneho dopadu na životné prostredie)

Výzvy zamerané na podporu malých a stredných podnikov (MSP) a zamestnávania mladých ľudí
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky si dovoľuje informovať, že vláda Slovenskej republiky dňa 19. 12. 2012 schválila materiál „Návrh výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov a na podporu zamestnávania mladých ľudí“, ktorý bol predložený na základe úlohy č. B. 2. Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 191 zo 16. mája 2012 k návrhu realokácie finančných prostriedkov v rámci operačných programov Národného strategického referenčného rámca na financovanie opatrení na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí a zintenzívnenie podpory malých a stredných podnikov.

Schéma štátnej pomoci pre operačný program Konkurencieshopnosť a hospodársky rast
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo dňa 21. 12. 2012 na svojom webovom sídle Schému štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách v znení dodatku č. 6. Znenie schémy nájdete na www.nsrr.sk.

Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 21. decembra 2012 Usmernenie č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201. Bližšie informácie : www.nsrr.sk

Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 07.01.2013)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 21. decembra 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti , opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, číslo: KaHR-111SP-1201. Bližšie informácie : www.nsrr.sk

Oznam - celozávodná dovolenka COOP PRODUKT SLOVENSKO
(Zuzana Cáková, Informácie, 20.12.2012)
Oznamujeme Vám, že rozhodnutím vedenia COOP PRODUKT SLOVENSKO bude v dňoch od 21. 12. 2012 do 4. 1. 2013 celozávodná dovolenka. Pre Vaše potreby Vám budú pracovníci CPS k dispozícii od 7. januára 2013. Želáme Vám príjemné sviatky a šťastný Nový rok.


Indikatívny harmonogram výziev ROP, OP Bratislavský kraj, OP Vzdelávanie na roky 2012 a 2013
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 17.12.2012)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program zverejnilo indikatívny harmonogram výziev Regionálneho operačného programu na roky 2012 a 2013.

Konferencia „Výzvy sociálnej integrácie a náhradné plnenie ako pridaná hodnota“.
(Helena Cápová, Školenia a semináre, 29.11.2012)
Dňa 28. novembra 2012 sa v priestoroch spoločnosti IBM Slovensko konala konferencia

„Výzvy sociálnej integrácie a náhradné plnenie ako pridaná hodnota“.

Na jej organizácii sa spoločne podieľali nezisková organizácia CPS Dokorán a IBM Slovensko.

Partnermi konferencie boli záujmové združenie CPS Slovensko a chránená dielňa Delux ZPS, s.r.o.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov z radov zamestnávateľských spoločností s problematikou zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, poskytnúť im informácie o legislatívnych zmenách a pripravovaných novinkách a informovať o možnostiach náhradného plnenia.

Usmernenie č. 1 k výzve s kódom KaHR-13SP-1201
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 28.11.2012)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 23. novembra 2012 Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1201. Bližšie informácie sú dostupné na: http://www.mhsr.sk/kod-vyzvy-kahr-13sp-1201/138831s

BAU 2013 - hlavný svetový veľtrh pre architektúru, stavebné materiály a systémy
(Zuzana Cáková, Výstavy, 28.11.2012)
V dňoch 14. 1. - 19. 1. 2012 sa uskutoční hlavný svetový veľtrh pre architektúru, stavebné materiály a systémy na Výstavisku v Mníchove. Veľtrh je s výstavnou plochou 183 000m2 plne obsadený. V 17 halách mníchovského výstaviska bude prezentovať novinky zo svojho odboru cez 2 000 vystavovateľov zo 40-tich krajín vrátane slovenských výrobcov. Bližšie informácie : www.expocs.cz

Seminár o možnostiach vzájomnej spolupráce podnikov a univerzít
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 22.11.2012)
Dňa 22.11.2012 (štvrtok) sa v priestoroch Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií v Žiline uskutoční ďalší zo série seminárov projektu Inovácie cez hranice (Innoborder) realizovaného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013, tentoraz zameraný na formy spolupráce univerzít a podnikov

Kooperačné podujatie "Haeuslbauermesse 2013" so sektorovým zameraním energetická efektívnosť v stavebníctve
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.11.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network v Grazi pripravili Kooperačné podujatie "Haeuslbaurmesse 2013" so sektorovým zameraním energetická efektívnosť v stavebníctve dňa 24.1.2013, Glaz, Rakúsko.

Regionálny dialóg ku klastrovým koncepciám- Trenčiansky kraj
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 20.11.2012)
V rámci projektu „CluStrat – posilňovanie inovácií pomocou nových klastrových konceptov pre podporu rozvíjajúcich sa odvetví a prierezových tém“ pripravila Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania Regionálny dialóg ku klastrovým koncepciám Dátum: 13. december 2012, Miesto: GRAND hotel, Palackého 3477, Trenčín.


Založenie neziskovej organizácie CPS Dokorán
(Zuzana Cáková, Informácie, 15.11.2012)

Dlhodobý záujem o presadzovanie práv osôb so zdravotným postihnutím a bohaté skúsenosti v tejto oblasti viedli záujmové združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO, združujúce výrobné družstvá k založeniu neziskovej organizácie CPS DOKORÁN.

Nezisková organizácia bola zaregistrovaná do registra neziskových organizácií dňa 16.10.2012. Jej hlavným poslaním je poskytovanie všeobecne prospešných služieb formou poradenstva a právnej pomoci pri ochrane ľudských práv, služieb na podporu a rozvoj zamestnanosti, organizovaním vzdelávania, výchovy a tým vytvárania podmienok a priestoru pre úspešnejšie začlenenie znevýhodnených ľudí do pracovného procesu.


DNI VIANOC v Inchebe Bratislava - POZVÁNKA
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.11.2012)
Srdečne všetkých pozývame na 23. ročník kontraktačno - predajnej výstavy DNI VIANOC v Inchebe Bratislava, ktorá sa bude konať v dňoch 4. 12. 2012 - 22. 12. 2012. Príďte do pavilónu D, stánok č. 1164 ( pri remeselných trhoch ), kde pre Vás COOP PRODUKT SLOVENSKO pripravil predajný stánok v ktorom Vám družstvá ponúknu kvalitné a pekné slovenské výrobky, ktoré pod vianočným stromčekom potešia Vás a Vašich blízkych.

Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.11.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci so Trenčianskou regionálnou komorou SOPK pripravili bezplatný seminár : Zvýšenie medzinárodnej konkurencieschopnosti slovenského textilného a odevného priemyslu prostredníctvom inovácií a bezpečnosti. Seminár sa uskutoční dňa 28. novembra 2012, 9.15 hod. V priestoroch Trenčianskej regionálnej komory SOPK, Jilemnického 2, (budova NOMA a.s.), 7. poschodie.

Kooperačné podujatie Bridge2Balkan
(Zuzana Cáková, Výstavy, 13.11.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania v spolupráci s partnerom siete Enterprise Europe Network Srbsko pripravili Kooperačné podujatie Bridge2Balkan, počas veľtrhu Business Base Fair. Mieto konania: Belgrade Fair, Vojvode Mišića Boulevard 14, Belgrade. Podujatie sa uskutoční v dňoch 29. - 30. novembra 2012

Ako podnikať u susedov? - Česko, Poľsko a Rakúsko
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 13.11.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) v spolupráci s V4 Group a.s. pripravili bezplatný seminár : Kde podnikať, doma či u susedov? - Slovensko, Česko, Poľsko a Rakúsko. Seminár sa uskutoční dňa 29. novembra 2012 v priestoroch Doprastav Services, Košická 52, Bratislava

Dodatok č. 1 k schéme DM-1/2011
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 30.10.2012)
MH SR oznamuje, že dňa 23. októbra 2012 nadobudol platnosť a účinnosť Dodatok č. 1 k schéme DM-1/2011, zverejnením v Obchodnom vestníku č. 205/2012 vydanom dňa 23.10.2012 pod značkou záznamu G000011. Dodatok č. 1 k schéme DM-1/2011 sa nachádza v kapitole Štátna pomoc a iné programy podpory. Bližšie údaje : www.economy.gov.sk

BUSINESS TRIP KIELCE - LUBLIN - RZESZOW
(Zuzana Cáková, Výstavy, 23.10.2012)
Regionálna pobočka SOPK Žilina pripravila BUSINESS TRIP KIELCE - LUBLIN - RZESZOW v dňoch 12. 11. 2012 - 14. 11. 2012 spojenú s návštevou veľtrhu Lublin-Veľtrh Energetics, ktorý je adresovaný dodávateľom, výrobcom a odberateľom elektroenergetickej branže. Je to príležitosť na obchodné stretnutia s domácou a zahraničnou klientelou (hlavne Ukrajina, Bielorusko, Litva , ..). Poslednej edície sa zúčastnilo viac ako 100 firiem a veľtrh navštívilo okolo 4,5-tisíc návštevníkov.

Podnikateľská misia s prezidentom SR do Bosny a Hercegoviny
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora na základe požiadavky Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky pripravuje podnikateľskú misiu, ktorá sa uskutoční v rámci oficiálnej návštevy prezidenta SR pána Ivana Gašparoviča do Bosny a Hercegoviny v dňoch 27. – 28. novembra 2012. Obchodné fórum a bilaterálne rokovania firiem sa plánujú uskutočniť v Sarajeve a v Banja Luke.

Príďte rokovať o svojich obchodných aktivitách priamo s konzulmi
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 23.10.2012)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky usporiada 6. celosvetové stretnutie honorárnych konzulov SR, ktoré sa bude konať 29. - 31. októbra 2012 v Bratislave, Trnave a Piešťanoch. Na celosvetovom stretnutí sa zúčastní približne 120 honorárnych konzulov SR z Afriky, Ázie, Austrálie, Európy ako aj z amerického kontinentu.

Podnikateľská misia do Holandska počas oficiálnej návštevy prezidenta SR
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.10.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v súvislosti s oficiálnou návštevou prezidenta SR v Holandsku organizuje obchodnú misiu, ktorá sa uskutoční v dňoch 20. - 22. november 2012. Misia je pripravovaná v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, Zastupiteľským úradom SR v Haagu a Obchodnou komorou v Haagu.

Pozvánka na konferenciu k programu COSME: Komunitárny program COSME na roky 2014 - 2020
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 16.10.2012)
V priestoroch Ministerstva hospodárstva SR sa 09.11.2012 uskutoční konferencia k pripravovanému komunitárnemu programu COSME – Program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (2014 - 2020). Hlavnou témou konferencie bude prezentácia programu COSME expertmi Európskej komisie, účasť prisľúbil aj generálny riaditeľ DG pre priemysel a podnikanie Daniel Calleja Crespo. Konferencia je určená pre zástupcov štátnej správy, podnikateľov, študentov, profesijné a odborné organizácie

Inovácie v automobilovom priemysle v regióne Centrope
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 09.10.2012)
RPIC Prešov - Enterprise Europe Network pripravila kooperačné podujatie INNO - AUTO 2012 v oblasti automobilového priemyslu, ktoré sa uskutoční v Maďarsku dňa 8.novembera 2012 V priestoroch Priemyselnej a obchodnej komory pre Győr-Moson-Sopron County (Chamber of Commerce and Industry for Győr-Moson-Sopron County: 10/a. Szent István Str. Győr, H-9021) Cieľom tohto podujatia je vytvoriť fórum, kde spoločnosti z automobilového priemyslu budú mať možnosť nájsť si nových obchodných partnerov v a mimo regiónu Centrope.

"InnoFun"
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.10.2012)
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), ktorej jedným zo zakladajúcich členov je aj MH SR, sa zapojila do medzinárodného projektu „InnoFun“. Cieľom projektu je vytvorenie špecifickej metodológie a digitálneho nástroja, ktorého úlohou bude urýchliť transfer inovácií na trh. Hlavnou myšlienkou „InnoFunu je uľahčiť prístup k informáciám a zrýchliť financovanie inovatívnych nápadov. Investori si budú môcť jednoduchým spôsobom vybrať podnikateľský zámer a inovátori sa jednoduchším spôsobom dostanú ku finančným zdrojom.

Obchodná misia PETROHRAD, RUSKÁ FEDERÁCIA
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 08.10.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora R.K. Žilina organizuje v novembri obchodnú misiu do Ruskej federácie v termíne od 20.-23. novembra 2012. V rámci programu - priame rokovania s predstaviteľmi ruských firiem na Leningradskej a Petrohradskej OPK, rokovania slovenských firiem na asociácii OPORA - združenie malých a stredných podnikateľov

Obchodná misia MINSK, BREST - BIELORUSKO
(Zuzana Cáková, Informácie, 08.10.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora R.K. Žilina organizuje v novembri obchodnú misiu do Bieloruska v termíne 13.-17. novembra 2012. Účastníci misie budú mať možnosť zúčastniť sa CIELENÝCH PRIAMYCH BILATERÁLNYCH ROKOVANÍ S PODNIKATEĽMI a so zástupcami OPK na Obchodných a priemyselných komorách v Minsku a Breste. Zúčastnia sa rokovaní na NÁRODNEJ AGENTÚRE PRE INVESTÍCIE A PRIVATIZÁCIU a INVESTIČNÉHO A PODNIKATEĽSKÉHO FÓRA

Rebríček najvýkonnejších slovenských výrobných podnikov 2011
(Zuzana Cáková, Informácie, 19.09.2012)
Časopis Revue priemyslu prináša každoročne exkluzívny rebríček najvýkonnejších slovenských výrobných podnikov za uplynulý rok podľa obratu. Tento rok ho zverejnilo už po piaty krát. Základné kritérium rebríčka predstavuje obrat dosiahnutý za rok 2011. V tomto rebríčku sa umiestnili aj členské družstvá COOP PRODUKT SLOVENSKO. Na 171 mieste výrobné družstvo TATRACHEMA Trnava a na 194 mieste Fragokov-export, v.d. Prešov.

COOPEXPO 2012 - slovom
(Zuzana Cáková, Výstavy, 18.09.2012)
Medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava Agrokomplex patrí k najvýznamnejším svojho druhu na Slovensku. Jej 39. ročník sa konal na výstavisku Agrokomplex v Nitre v dňoch od 23. do 26. augusta 2012 a záštitu nad ňou prevzal minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ľubomír Jahnátek. K Agrokomplexu neodmysliteľne patrí aj družstevná kontraktačno-predajná výstava COOPEXPO. Na jej organizácii sa podieľalo záujmové združenie COOP PRODUKT SLOVENSKO v spolupráci s Družstevnou úniou Slovenskej republiky. Návštevníci prichádzajúci do pavilónu M3 si mohli prezrieť expozície stavebných a výrobných družstiev a medzi vystavovateľmi nechýbali ani členské družstvá Svazu českých a moravských výrobních družstev. Pestrý program pozostával nielen z prezentácií jednotlivých družstiev a súkromných stredných odborných škôl z Popradu a Bardejova, ale aj tvorivých dielničiek, súťaží, módnych prehliadok a hudobných i tanečných vystúpení.

Najvýznamnejší severský veľtrh ALIKANKINTA 2012
(Zuzana Cáková, Výstavy, 18.09.2012)
V dňoch 18.-20. 9.2012 sa vo fínskom Tampere uskutoční už v poradí 22. ročník najväčšieho severského subkontraktačného veľtrhu Alihankinta (www.alihankinta.fi) Veľtrh je renomovaným a najvýznamnejším podujatím svojho druhu v severských a pobaltských krajinách, o čom svedčí i z roka na rok rastúca navštevovanosť podujatia (v roku 2011 cca 16 000 osôb podnikateľského zamerania) a 860 vystavovateľov z rôznych krajín sveta (napr. Fínsko, Švédsko, Nemecko, Ruská federácia, Česká republika, Slovensko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko…). Zameranie veľtrhu: kovopriemysel, elektronický priemysel, gumárenský, plasty, dizajn, poradenstvo, ICT..

Európsky kongres malých a stredných podnikov
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.09.2012)
Regionálna obchodná komora v Katoviciach, Poľská agentúra pre rozvoj podnikania a Národná obchodná komora pripravili 2. Európsky kongres malých a stredných podnikov. Čestnú záštitu nad podujatím prevzal prezidet PR Bronislav Komorowski a predseda Europskej komisie Jose Manuela Barroso. Na čele Čestného výboru je prof. Jezy Buzek.

Podnikateľská misia do Dánska
(Zuzana Cáková, Podpora podnikania, 18.09.2012)
Slovenská obchodná a priemyselná komora v súvislosti s oficiálnou návštevou prezidenta SR v Dánsku organizuje obchodnú misiu, ktorá sa uskutoční v dňoch 23. - 24. októbra 2012. Misia je pripravovaná v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR, Zastupiteľským úradom SR v Kodani a Konfederáciou dánskeho priemyslu.

Workshop : Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.09.2012)
Séria 4 regionálnych workshopov je organizovaná Ministerstvom financií SR a spoločnosťou DITEC, a.s. v spolupráci so SOPK v rámci projektu Elektronické služby Centrálneho elektronického priečinka (ES CEP) pre agendy z oblasti regulácie medzinárodného obchodu (colné konanie, licencie a povolenia atď.), s osobitným zameraním na predvedenie agendy 100 a 101 CEP: elektronizácia vydávania karnetov ATA (e-ATA karnety) a vydávania osvedčení o nepreferenčnom pôvode (e-CO/ ONP) pre vývozcov v SR.

Workshop: Hong Kong/ Čína- Odborné rady a skúsenosti slovenských spoločností
(Zuzana Cáková, Školenia a semináre, 18.09.2012)
Hongkongská rada pre rozvoj obchodu (HKTDC) v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) pripravili seminár s praktickými informáciami o podnikaní na ázijských trhoch pod názvom „HONGKONG/ČÍNA – ODBORNÉ RADY A SKÚSENOSTI ČESKÝCH SPOLOČNOSTÍ. Workshop sa uskutoční 10. októbra 2012, od 9:30 v hoteli Crowne Plaza Bratislava (salónik ″ROME″, Hodžovo námestie 2, 816 25 Bratislava). Na seminári vystúpia renomovaní finančníci a odborníci zo SR i zahraničia. Účasť na workshope je ZDARMA


Google
Prihlásenie

Užívateľské meno:

Heslo:
Registrácia nového čitateľa!

SČMVD
DÚSR
HTML tutorial
Družstevná únia Slovenskej republiky

Tieto stránky boli vytvorené pomocou phpRS - redakčného systému napísaného v PHP jazyku. Použité názvy programových produktov, firiem apod. môžu byť ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server