Ako opraviť chybu v katastri nehnuteľností

Autor: Mgr. Martina Nachtmannová <poradca(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 09. 07. 2024

Vzhľadom na tú skutočnosť, že kataster nehnuteľností je verejný informačný systém, je nevyhnutné, aby obsahoval pravdivé a aktuálne informácie o nehnuteľnostiach a prislúchajúcich právach k nim. Nakoľko sa však jedná o obrovské množstvo informácií, je vysoko pravdepodobné, že môže obsahovať aj nesprávne údaje.

Katastrálny zákon rieši túto problematiku v osobitných ustanoveniach § 59 a nasl. upravujúcich konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte.

„Konanie o oprave chyby je konanie, v ktorom okresný úrad opravuje chybné údaje katastra, ktoré vznikli jeho vlastnou činnosťou alebo činnosťou iných štátnych orgánov, notárov alebo iných osôb na základe chybných podkladov okresného úradu. Oprava chyby sa vykoná zápisom do katastra na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo protokolu o oprave chyby.“

Chyby v katastrálnej evidencii tak môžu mať rôzny charakter, napr. chyby v písaní, počítaní, zjavné nesprávnosti obsiahnuté v listinách predložených katastru, nesprávne zaevidované osobné údaje vlastníkov, chyba vo výmere pozemku a pod.

Ustanovenie § 59 ods. 2 Katastrálneho zákona konkretizuje situácie, o ktorých sa môže rozhodovať v konaní o oprave chyby:

Konanie o oprave chyby začne okresný úrad na návrh toho, koho práva sú údajmi katastra dotknuté, z vlastného podnetu na základe prešetrovania zmien údajov katastra alebo na základe zistenia okresného úradu v rámci svojej činnosti.

Konanie o oprave chyby sa skončí dňom vykonania zápisu do katastra na základe rozhodnutia o oprave chyby alebo na základe protokolu o oprave chyby, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania o oprave chyby, dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí návrhu na opravu chyby alebo dňom odoslania oznámenia o dôvodoch nevykonania opravy chyby.

Mgr. Martina Nachtmannová