Výzva - zniženie energetickej náročnosti - seminár

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.sopk.sk, Vydané dňa: 29. 01. 2020

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum pre EŠIF Nitrianskeho samosprávneho kraja pre EŠIF pripravila dňa 5. februára 2020 (streda), o 10,00 hod. v priestoroch Agroinštitútu Nitra, Akademická 4, 949 01 Nitra v prednáškovej sále A2 informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikoch.

Vstup je bezplatný. Viac informácií o výzve a riadiace dokumenty výzvy sú zverejnené na adrese: https://www.op-kzp.sk/wp-content/uploads/2019/12/Vyzva_59.pdf. Bližšie informácie : Ing. Darina Voláková, tel.: +421/37/6925938, e-mail: darina.volakova@unsk.sk www.unsk.sk