Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 29. 01. 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, plánuje 9. až 13. 11. 2020 zorganizovať podnikateľskú misiu do Petrohradu, Ruská federácia.

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Cieľom misie je posilnenie hospodárskej spolupráce a priamych podnikateľských kontaktov. Potenciálne sektory: Kovoobrábanie, strojárstvo, chemický priemysel, inovačné technológie. Kontakt: Samuel Čellár, E: cellar@sario.sk, T: +421 908 616 193