Národné stánky SR na zahraničných veľtrhoch a výstavách

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sario.sk, Vydané dňa: 29. 01. 2020

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je od roku 2017 realizátorom Národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie na podporu slovenských malých a stredných spoločností so sídlom mimo Bratislavského kraja pri ich exportných aktivitách.

Národný projekt zabezpečuje služby spojené s technicko-organizačným zabezpečením národných stánkov na medzinárodných veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Mnohým slovenským spoločnostiam sa vďaka tejto podpore podarilo uzatvoriť úspešné obchodné kontrakty, nadviazať spoluprácu s partnermi a rozšíriť svoju sieť odberateľov na nových exportných trhoch. Harmonogram všetkých pripravovaných národných stánkov SR na rok 2020 nájdete na web stránke :www.sario.sk