Podnikateľská misia do Bieloruska spojená s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Vydané dňa: 08. 02. 2019

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne 17. – 20. september 2019 podnikateľskú misiu do Minsku, Bielorusko, spojenú s návštevou výstavy Tech-Inno-Prom.

Cieľová skupina: Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. V prípade, ak nespadáte do vyššie uvedenej cieľovej skupiny, ale máte záujem o účasť na danom podujatí, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali. Kontakt: Samuel Čellár, E: samuel.cellar@sario.sk, M: +421 908 616 193