Projekt v SSOŠ Poprad

Autor: Mgr. Zatkalíková Monika <mzatkalikova(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 20. 09. 2018

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Všetky uzatvorené zmluvy a objednávky súvisiace s projektom „Inovácia odbornej prípravy pre prax“, kód projektu v ITMS2014+ 302021J151 vrátane ich dodatkov sú zverejnené na webovej stránke školy. Predmetné zmluvné dokumenty nájdete v stĺpci Objednávateľ označené ako COOP PRODUKT SLOVENSKO.
Bližšie informácie o projekte nájdete na tomto linku.

Výzva na predkladanie ponúk:

1. Interiérové vybavenie - dokumentácia na predkladanie ponúk

2. IKT technika - dokumentácia na predkladanie ponúk

Bližšie informácie: PROJEKT