Seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EÚ" - prechod posudzovania zhody podľa novej smernice 2

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Zdroj: www.enterprise-europenetwork.sk, Vydané dňa: 09. 03. 2017

Slovenská obchodná a priemyselná komora v spolupráci Slovenským plastikárskym klastrom pripravili bezplatný odborný seminár „Normalizácia, metrológia a skúšobníctvo pre spracovateľov plastov v rámci krajín EU – technické požiadavky na presné a rýchle 3D meranie - skúsenosti z praxe“ ktorý sa uskutoční dňa 14. marca 2017 (utorok). Miesto: Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. Meracie a školiace centrum ZEISS v Trnave, Botanická 49 (areál MTF STU) Trnava

Seminár je určený technickým riaditeľom, technológom, technikom kvality, inžinierom kvality, výrobným manažérom, vedúcim údržby a iným špecialistom z automobilového priemyslu, z firiem na výrobu výrobkov z plastov a gumy a zo strojárskeho priemyslu – nástrojárne. V prípade záujmu o účasť, vyplňte Prihlášku alebo sa prihláste na e-mailovej adrese: sopkueu@sopk.sk alebo spklaster@spklaster.sk