Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Vydané dňa: 07. 01. 2013

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 21. decembra 2012 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci prioritnej osi 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti , opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery, podopatrenia 1.1.1 – Podpora zavádzania inovácií a technologických transferov, číslo: KaHR-111SP-1201. Bližšie informácie : www.nsrr.sk