Inovatívny čin roka 2010

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.economy.gov.sk, Vydané dňa: 01. 02. 2011

Ministerstvo hospodárstva SR 26. januára 2011 vyhlásilo štvrtý ročník súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka 2010“. Súťaž sa organizuje v štyroch kategóriách:

  1. Výrobková inovácia,
  2. Technologická inovácia,
  3. Inovácia služby (netechnologický proces),
  4. Medzinárodná kooperácia.

    Ministerstvo hospodárstva SR poverilo organizáciou súťaže Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru.

    Do súťaže sa môže zapojiť každá právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a fyzická osoba s bydliskom na území Slovenskej republiky so svojím produktom, technológiou alebo službou, ktorých inovačný proces bol dokončený v roku 2010, zaslaním vyplnenej prihlášky na adresu organizátora súťaže v termíne do 15. apríla 2011. V prípade že výrobková inovácia, technologická inovácia, alebo inovácia služby vznikla ako výsledok medzinárodnej spolupráce medzi slovenským a zahraničným subjektom, súťažiaci prihlási súťažný návrh do kategórie „Medzinárodná kooperácia“.

    Podrobnejšie informácie o súťaži „Inovatívny čin roka 2010“ sú uverejnené na internetovej stránke vyhlasovateľa (www.mhsr.sk) v sekcii Inovácie a na stránke organizátora súťaže (www.siea.sk).