Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane podpory

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.sia.gov.sk, Vydané dňa: 23. 07. 2010

Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Výzva je zameraná na zmierňovanie regionálnych disparít regiónu Košického samosprávneho kraja, Prešovského samosprávneho kraja a Banskobystrického samosprávneho kraja.
Termín vyhlásenia výziev je 9.7.2010.
Termín uzávierky prekladania žiadostí o NFP je do 30.9.2010.


Oprávnenými žiadateľmi pomoci sú subjekty súkromného sektora – právnické a fyzické osoby, ktoré plánujú realizovať jednotlivé druhy oprávnených aktivít.

Oprávnené cieľové skupiny v rámci realizovaných aktivít sú:
mikro, malí a strední podnikatelia a SZČO,

zamestnanci žiadateľa pracujúci na pracovnú zmluvu,

zamestnanci, ktorí boli prijatí na novovytvorené miesta predovšetkým z radov
záujemcov o zamestnanie,
znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Bližšie informácie : www.sia.gov.sk