Výrobné družstevníctvo č. 6/2008

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 07. 01. 2009

Výrobné družstevníctvo č. 6/2008 prináša:

      Pol milióna do Sobotišťa
      V záujme zachovania i podpory humánnej myšlienky družstevníctva v Družstevnom múzeu Samuela Jurkoviča v Sobotišti venovalo Predstavenstvo Družstevnej únie SR na opravu Družstevného domu 500 000.- Sk, ktoré aj vo forme šeku odovzdal dňa 6. novembra 2008 predseda Družstevnej únie SR Ing. Gabriel Csollár starostke obce Sobotište Ing. Černekovej.
      Čítajte na str. 2

      Valné zhromaždenie CPS
      Predstavenstvo CPS na svojom zasadnutí 3. 12. 2008 v súlade s uznesením 21. Valného zhromaždenia CPS zvolalo riadne 22.zasadnutie Valného zhromaždenia CPS na deň 29. januára 2009.
      Čítajte na str. 2

      Nový rok už s novou menou
      Posledná výmena peňazí sa konala na Slovensku v roku 1993, súviselo to so vznikom samostatného slovenského štátu. Od 1. januára 2009 bude platiť euromena, kde sa portfólio rozšíri.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Z rokovania 21. Valného zhromaždenia CPS
      Dňa 30. októbra konalo sa v Bratislave 21. Valné zhromaždenie CPS, ktorého sa zúčastnili 68 zástupcovia s hlasom rozhodným z 90 členských družstiev . Rokovanie sa riadilo schváleným programom. Okrem toho, že prítomní pripomenuli 55-ročnú históriu stavovskej organizácie COOP PRODUKT SLOVENSKO (predtým Slovenský zväz výrobných družstiev) prijali 2/3 väčšinou hlasov nové stanovy, ktoré nadobudli účinnosť deň po rokovaní, a podľa ktorých sa jasne upravuje vznik a zánik členstva v CPS, práva a povinnosti členských družstiev, kompetencie, činnosť a úlohy orgánov CPS, ich pôsobnosť, ale i majetkové vzťahy členských družstiev. Časopis prináša informáciu o priebehu tohto rokovania, mapuje diskusiu a v plnom znení Uznesenie z 21. Valného zhromaždenia CPS.
      Čítajte na str. 5 - 10

      Z rokovania Predstavenstiev CPS
      Na strane 11 prináša informácie z rokovaní Predstavenstva CPS v októbri, novembri a decembri 2008.
      Čítajte na str. 11

      Dokáže byť na trhu úspešná
      O niekoľko dní sa budeme tešiť so svojimi najbližšími z vianočných darčekov, ktoré si nájdeme pod stromčekom, ale i z toho, že privítame ďalší Nový rok. Pri vianočnom stole sa zvykne hodnotiť ten, s ktorým sa lúčime a pri vstupe do nového si zase zvykneme dávať nejedno predsavzatie o tom aký by mal byť.
Pre mnohé naše družstvá bol rok 2008 náročným, niektoré ho pokladajú za úspešný, iné zase očakávajú, že ten nový rok bude pre ne lepším, ale i môže byť aj horším ako uplynulý rok.
Aký v skutočnosti bol rok 2008 pre Tatrachemu v Trnave a čo očakáva toto družstvo od roku 2009 aj v súvislosti so zmenou na euro, píše Ing. Roman Fixek, generálny riaditeľ, TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava.
      Čítajte na str. 12 - 13

      Aj v novom roku s kvalitnými výrobkami na trhu
      Rok 2008 sa pomaly chýli ku koncu a postupne nastáva čas bilancovať, čo sa počas tohto roku v družstve Fragokov – export, výrobné družstvo poradilo urobiť, aké zmeny sa v ňom udiali, čo tento rok odchádzajúci priniesol družstvu a čo ho čaká v nasledujúcom roku 2009 píše jeho predseda Ing. Marián Kivader.
      Čítajte na str. 14, 15, 20

      ICA EXPO 2008
      Pod týmto názvom sa konal v októbri 2008 v Portugalsku prvý ročník medzinárodnej družstevnej výstavy, ktorého sa zúčastnili družstevné organizácie z vyše 25 krajín. Tento prvý ročník zaujal nielen odbornú verejnosť, ale aj návštevníkov, ktorí sa mohli bližšie oboznámiť s rôznymi družstevnými organizáciami a ich výrobkami.
      Čítajte na str. 16

      MEDICAL Fair Brno
      Medzinárodný veľtrh zdravotníckej techniky, rehabilitácie a zdravia sa konal koncom októbra v Brne a zúčastnilo sa ho i slovenské družstvo FRAGOKOV – export, ktoré na ňom prezentovalo termobox BESSTER určený na rozvoz stravy tam, kde je obmedzená pohybová schopnosť stravníkov.
      Čítajte na str. 16

      Ako sa pod Tatrami rozmotávalo klbko
      Súkromná stredná odborná škola v Poprade sa prezentovala na 2. ročníku Burza informácii, ktorý organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade a Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade. Taktikou tejto školy na burze bolo odlíšiť sa od prezentácií iných stredných škôl, kde prevládala videoprojekcia a statická výstava.
      Čítajte na str. 17 - 18

      Burza informácií
      V Bardejove sa uskutočnila II.- Burza informácii zameraná na poskytovanie informácií o možnostiach uplatnenia sa na regionálnom trhu práce, prezentáciu zamestnávateľov a stredných odborných škôl. Zúčastnila sa jej aj Súkromná stredná odborná škola Bardejov.
      Čítajte na str. 19

      Vianočné trhy
      Opäť sa konali v Bratislave 11. decembra, na ktorých sa prezentovala činnosť slovenských a českých výrobných družstiev s možnosťou priameho predaja družstevných výrobkov.
      Čítajte na str. 22

      Niečo o Vianociach...
      O tom, ako sa slávia Vianoce na Slovensku, Fínsku, Francúzsku, Holandsku či v Austrálii, niektoré súvislosti so zdobením vianočného stromčeka, vianočného jedla i vianočných pozdravov prináša článok na str. 23.