Výrobné družstevníctvo č. 5/2008

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 23. 10. 2008

Výrobné družstevníctvo č. 5/2008 prináša:

      Z rokovania Predstavenstiev CPS
      Dňa 3. septembra sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie predstavenstva CPS, ktorého hlavným cieľom bola príprava materiálov na Celoslovenskú poradu predsedov členských družstiev CPS. V októbri sa uskutočnilo zase riadne zasadnutie Predstavenstva CPS, ktoré sa zaoberalo činnosťou a hospodárením Družstevnej únie SR, prerokovalo Pravidlá na stanovenie % podielu členských družstiev na majetku CPS, návrhom Stanov CPS a ďalšími informáciami.

      Milé podujatie
      V družstve Didaktik Skalica sa septembrové rokovanie predstavenstva družstva nieslo v slávnostnejšej atmosfére, nakoľko dlhoročná členka družstva Anna Mikulová bola ocenená Plaketou Samuela Jurkoviča.
      Čítajte na str. 2

      55 rokov existencie COOP PRODUKT SLOVENSKO
      Príhovor predsedu CPS Ing. Daniela Pavela k 55. výročiu vzniku CPS. Organizácie, ktorá vždy stála pri všetkých etapách rozvoja výrobných družstiev, v samotných začiatkoch jeho činnosti, počas budovania materiálno-technickej základne družstiev, ale aj vtedy, keď bolo potrebné ochraňovať existenciu družstevnej formy podnikania ešte razantnejšie ako v počiatkoch samotnej činnosti vtedajšieho Slovenského zväzu výrobných družstiev.
      Čítajte na str. 3 - 4

      COOPEXPO 2008 – jubilejná prezentácia družstevníctva
      Priblíženie atmosféry, prezentácia vystavovateľov a sprievodných podujatí dokumentovaná fotografiami z konania 15. ročníka medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO, ktorá sa uskutočnila v dňoch 12. – 25. augusta v Nitre.
      Čítajte na str. 5 - 9

      Spoločné rokovanie v Nitre
      Počas výstavy COOPEXPO uskutočnilo sa 23. augusta v Nitre stretnutie predsedov zväzov výrobných družstiev z krajín strednej a východnej Európy. Ťažiskovým bodom programu boli návrhy na rozšírenie činnosti CECOP, ktoré boli spracované do písomného materiálu dotýkajúce sa predovšetkým aktivít vedúcich k posilneniu tradičných výrobných a remeselných družstiev a k väčšej podpore podnikateľskej spolupráce medzi jednotlivými družstevnými systémami.
      Čítajte na str. 10 - 11

      Umožňuje nám zviditeľniť sa a prezentovať
      Názory 4 zástupcov družstevných vystavovateľov na účasť i organizovanie výstavy COOPEXPO a čo pre nich táto účasť na výstave znamenala.
      Čítajte na str. 12 - 13

      Na princípoch pomoci družstvám
      V súvislosti s 55. výročím vzniku COOP PRODUKT SLOVENSKO sa redakcia opýtala predsedov a predsedníčiek výrobných družstiev na spoluprácu s touto družstevnou organizáciou. Družstvá boli počas 55-ročnej histórie tejto organizácie jej aktívnymi členmi a tiež sa podieľali aj na jej budovaní, formovaní a úspechoch výrobného družstevníctva. Zaujímala sa tiež na ich predstavu o jej ďalšom smerovaní a činnosti.
      Čítajte na str. 14 - 15

      Predstavila potenciál regiónov
      Agentúra SARIO organizovala druhý ročník slovenskej kooperačnej burzy v Banskej Bystrici. COOP PRODUKT SLOVENSKO ako jeden zo strategických partnerov podujatia zastrešoval v spoločnej expozícii štyri výrobné družstvá FRAGOKOV – export Prešov, KNK Ľubietová, K-plast Nová Baňa a Polyplast Pliešovce.
      Čítajte na str. 16

      Nová systémová úprava výchovy a vzdelávania
      Rozhovor s riaditeľom Súkromnej strednej odbornej školy v Bardejove Ing. Jozefom Bírošom o tom, ako sa škole podarilo zachytiť všetko, čo prináša so sebou nová reforma, ktoré stredné vzdelanie bude poskytovať a čo ešte aj urobila navyše, aby sa stala v danom regióne zaujímavejšou nielen štúdiom odborov, ale aj pedagogicky či odborne.
      Čítajte na str. 17

      K novej školskej reforme
      Ing. Ján Bálint, riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy v Poprade s názorom na školskú reformu, ktorá je procesom dlhodobým. Prijatím nového školského zákona sa tento proces začal. Prví absolventi podľa nových školských vzdelávacích programov však budú až o tri, resp. - v študijných odboroch- o štyri roky.
      Čítajte na str. 18 - 19

      Seminár k nástrojom aktívnej politiky zamestnanosti
      Poskytol účastníkom z prostredia zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím aktualizované informácie o praktických skúsenostiach s novou legislatívou i novými nástrojmi aktívnej politiky zamestnanosti a tiež informácie o možnostiach ďalšieho využívania výsledkov a skúseností z projektu Asociácie zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím v SR.
      Čítajte na str. 20

      Pohár predsedu CPS
      XI. ročník družstevného turnaja v malom futbale o Putovný pohár predsedu CPS sa uskutočnil 22. augusta 2008 v Nitre, ktorého sa zúčastnili 4 družstvá z výrobných družstiev.
      Čítajte na str. 21

      V príjemnej atmosfére
      V dňoch 19. – 21. septembra 2008 konal sa už XIV. ročník celoslovenského turistického zrazu členov a zamestnancov členov výrobných družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO. Do Nízkych Tatier, hotela Družba prišlo 74 účastníkov.
      Čítajte na str. 22 - 23

      Medzinárodný družstevný deň
      Za účasti významných predstaviteľov politického i spoločenského života sa v pavilóne M4 na Výstavisku Agrokomplex v Nitre konali oslavy aj Medzinárodného družstevného dňa. Pre družstevnú rodinu sa oslavy tohto sviatku spájajú aj s výstavou COOPEXPO a Dožinkovými slávnosťami.
      Čítajte na str. 23