Výrobné družstevníctvo č. 4/2008

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 13. 08. 2008

Výrobné družstevníctvo č. 4/2008 prináša:

      Pre stabilizáciu, zefektívnenie a zlepšenie imidžu
      V dňoch 5. – 6. júna 2008 sa zúčastnila delegácia Družstevnej únie SR mimoriadneho Valného zhromaždenia Medzinárodného družstevného zväzu v Ríme, ktoré sa zaoberalo okrem iného návrhmi reštrukturalizácie a rozhodnutiami Rady MDZ. Dotýkali sa Stanov MDZ, stratégii, postupov a rokovacieho poriadku. Tiež volilo členov na uvoľnené miesta v rade. Ešte pred začatím mimoriadneho VZ MDZ sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie európskych delegátov Cooperatives Europe – európsky región MDZ, ktoré sa týkalo zapracovania vybraných úprav, dodatkov Stanov a Rokovacieho poriadku MDZ a návrhu nového vzorca na výpočet členských príspevkov. Ko-prezidentka Cooperatives Europe, P. Green okrem iného informovala účastníkov o pozitívnych výsledkoch rokovania na úrovni Rady MDZ v otázke presadzovania požiadaviek a stanovísk Cooperatives Europe.
      Čítajte na str. 2

      Príhovor ministerky pôdohospodárstva SR Zdenky Kramplovej
      Každý rok sa v rámci Agrokomplexu na výstave výrobných družstiev COOPEXPO prezentujú aj zahraniční vystavovatelia. Ide už o pätnásty ročník a o príjemné spestrenie odbornej časti poľnohospodárskej výstavy, kde najmä ženy – návštevníčky výstavy oceňujú tu vystavené výrobky. Platí, že žena a móda je vlastný farebný svet, ktorému neodolajú ani muži. Vidiek na Agrokomplexe v tomto roku, kedy sa koná jeho 35. jubilejný ročník, zdôrazňujeme zámerne. Chceme poukázať na potenciál, ktorý sa skrýva v ľuďoch zaoberajúcich sa prácou na pôde. Výrobné družstevníctvo je akousi čerešničkou na tejto torte. Ukazuje totiž širší záber spoločenského života, ktorého korene sú rovnako na vidieku ako je tomu aj v prípade tvorby a výroby potravín.
      Čítajte na str. 3

      Agrokomplex 2008
      V dňoch 21. - 25. augusta 2008 sa v areáli výstaviska Agrokomplex bude konať 35. medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh Agrokomplex 2008. Toto najvýznamnejšie slovenské agropotravinárske podujatie sa pripravuje pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky. Motto podujatia bude „Život sa rodí na vidieku“. V tejto súvislosti bude zaujímavou i konferencia k Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 so zameraním na zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, zlepšenie životného prostredia a krajiny, kvalitu života vo vidieckych oblastiach, diverzifikáciu vidieckeho hospodárstva i realizáciu prístupu LEADER v pavilóne M1, ako súčasť expozície zameranej na rozvoj vidieka.
      Čítajte na str. 4

      Medzinárodný družstevný deň
      Už od roku 1923, kedy bol ustanovený Medzinárodný družstevný deň (MDD), si družstevníci na celom svete 5-teho júla na svojich spoločných stretnutiach pripomínajú svoju existenciu, zmysel a opodstatnenosť. Ostatnej verejnosti dávajú na vedomie, že družstvá sa podieľajú na rozvoji spoločnosti, umožňujú ľuďom pracovne a spoločensky sa realizovať a tiež zabezpečujú pre svojich členov viaceré sociálne istoty.
Družstvá sa však zapájajú aj do riešenia globálnych celosvetových problémov. Medzinárodný družstevný zväz (MDZ) každoročne pri príležitosti MDD vysiela do družstevného i nedružstevného prostredia posolstvá, v ktorých reaguje na aktuálne problémy celosvetového významu a zároveň upozorňuje a vyzdvihuje podiel družstevníctva na ich riešení.
      Čítajte na str. 5

      Školenie k novele zákona č.5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti
      COOP PRODUKT SLOVENSKO v zmysle plánu práce vzdelávacích podujatí na I. polrok 2008 pripravil pre svojich členov školenie k novele zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení neskorších zákonov. Na školenie boli pozvaní i členovia Asociácie zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím. Navrhované nové aktívne opatrenia na trhu práce vytvárajú legislatívny rámec pre plnenie cieľov vyplývajúcich z Lisabonskej stratégie, ako aj z odporúčaní Európskej komisie, ktoré boli predložené koncom októbra 2006 Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na základe hodnotenia Národného programu reforiem.. Novela zákona začala platiť od 1. 5. 2008.
      Čítajte na str. 6

      Rokovanie Snemu AZOZP v SR
      Za účasti predsedu COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing. Daniela Pavela a riaditeľky odboru stratégie a koordinácie regionálnej zamestnanosti MPSVR SR Ing. Marcely Šajtlavovej, PhD, sa 19. júna uskutočnilo rokovanie 4. Snemu Asociácie zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím v SR (AZOZP v SR).
Predsedníčka AZOZP v SR Ing. Anna Kulichová vo svojej správe od ostatného zasadnutia bilancovala výsledky činnosti volených orgánov. Nosnou témou minulého roka bola novelizácia Zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. K tejto problematike sa v rámci AZOZPu uskutočnili dve stretnutia pracovných komisií, zrealizovali minimálne dve observatória v rámci projektu EQUAL. Za týmto účelom sa vedenie Asociácie stretlo aj predsedom a podpredsedníčkou sociálneho výboru Národnej rady SR p. Haleckým a p. Damborskou. Za úspech možno považovať, že pripomienky, ktoré AZOZP v SR predložil k novele uvedeného zákona Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, boli vo väčšine do novely zapracované. V tejto súvislosti poďakovala pracovníkom ÚPSVaR i MPSVaR SR za skutočne ústretový prístup.
      Čítajte na str. 7

      Zo zasadnutia Predstavenstva CPS
      Dňa 3. júla sa uskutočnilo 14. riadne zasadnutie Predstavenstva CPS. Vzhľadom k prerokovávanej problematike sa zasadnutie uskutočnilo ako spoločné zasadnutie predstavenstva a kontrolnej komisie. Rokovanie viedol predseda Ing. Pavel. V rámci informácie predsedu informoval o zrealizovaných aktivitách a poskytnutých úveroch od ostatného zasadnutia. Informácie doplnil podpredseda CPS Ing. Kvasnica, ktorý podrobnejšie informoval o postupe voči družstvám, ktoré si dlhodobo a napriek upozorneniam neplnia povinnosti voči spoločným fondom. Predstavenstvo uložilo vedeniu zabezpečiť postup v zmysle Stanov CPS. Vychádzajúc z ďalšej rozpravy k tomuto bodu špecifikovalo a zároveň uložilo predložiť podklady k organizáciám, ktorých je CPS členom.
      Čítajte na str. 8

      2. ročník memoriálu Ing. Miroslava Habrmana
      Členovia Stavebného cechu sa spoločne zišli v dňoch 19. – 21. 6. 2008 v Terchovej, aby si zaspomínali na svojho kolegu, priateľa a aktívneho člena Stavebného cechu Ing. Miroslava Habrmana. Memoriálu sa zúčastnili aj zástupcovia výrobného družstva JUHODREVO Nové Zámky, v ktorom bol dlhoročným predsedom.
Počas výjazdového zasadnutia Stavebného cechu boli prerokované témy spoločnej prezentácie na veľtrhoch COOPEXPO 2008 a CONECO 2009, príprava spoločných stavebných projektov a investičných zámerov ako aj možnosti spolupráce s Vietnamskou republikou. Za účastí hostí z SKD ČR sa prítomní predsedovia stavebných družstiev podelili v neformálnych rozhovoroch o svoje skúsenosti a aktuálne problémy súvisiace s rozmachom stavebníctva v Čechách a na Slovensku.
      Čítajte na str. 9

      S novou technológiou za kvalitnejšie a čistejšie výrobky
      S narastajúcimi požiadavkami zákazníkov na kvalitu výrobkov vzniká potreba obnovy strojového parku a zavádzania nových technológií, ktoré dokážu splniť tieto náročné požiadavky.
V družstve Fragokov - export vyrábame hydraulické a pneumatické valce a prvky pre brzdové a spojkové systémy pre osobné a nákladné autá a traktory. Na tieto výrobky sú kladené vysoké požiadavky na hydraulickú čistotu. Ďalšou časťou je výroba dielov trieskovým obrábaním, ktoré sa využívajú v automobilovom priemysle a vo všeobecnom strojárenstve. Rozhodli sme sa preto zlepšiť kvalitu – čistotu našich výrobkov zavedením nového umývacieho zriadenia do výrobného procesu.
      Čítajte na str. 10

      Ocenenie, ktoré teší
      Družstvo LUMEN v Nitre patrí k tým družstvám, ktoré si začali písať svoju históriu koncom 20. storočia. Rozhovor s predsedom družstva Ing. Jánom Lajdom, ktorý priblížil čitateľom zrod družstva, charakterizoval jeho poslanie a podnikateľské zameranie a súčasne hovoril o cene, ktorú toto družstvo nedávno získalo.
      Čítajte na str. 11

      Oslávili 85-ročnú existenciu družstva
      Dňa 13. júna 2008 na slávnostnej členskej schôdzi spojenej s posedením si liptovskomikulášski stavbári z ROBSTAV-u stavebné družstvo Liptovský Mikuláš pripomenuli 85. výročie založenia družstva. Na slávnostnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch v.d. Ďumbier Liptovský Mikuláš, sa zúčastnili aj predseda COOP PRODUKT SLOVENSKO Ing. Daniel PAVEL a vedúci OPES Ing. Jozef ŠTRBÁK. Medzi prítomnými hosťami boli aj bývalí členovia družstva, dnešní dôchodcovia. Nechýbali ani páni Ing. Pavel KORMAN a Drahomír HOLLÝ, bývalí predsedovia Robstav -u.
Slávnostnú schôdzu viedol podpredseda družstva Vladimír KOVÁČ, ktorý všetkých prítomných srdečne privítal a poďakoval im za doterajšiu prácu. V ďalšej časti sa k účastníkom schôdze prihovoril so slávnostným príhovorom predseda družstva Vladimír HOLOŠ. Stručne, ale výstižne, zdokumentoval založenie, celkový vývoj a rozvoj družstva až po dnešok vrátane stratégie rozvoja v najbližšej budúcnosti.
      Čítajte na str. 12 - 13

      Blahoželáme
      V júni t.r. sa dožila významného životného jubilea 50 rokov pani Vlasta Medňanská. Pri tejto príležitosti jej kolektív spolupracovníkov Podjavorinského výrobného družstva Stará Turá blahoželal a prial veľa zdravia, síl a elánu do ďalších rokov.
      Čítajte na str. 14

      Zo zahraničia
      Jednou z nosných činností CECOPu – Európskej konfederácie výrobných a sociálnych družstiev je lobovanie za záujmy družstiev v inštitúciách EÚ.
Prostredníctvom mejlového časopisu CECOP Link dostávajú členovia pravidelne informácie o návrhoch smerníc, nariadení a právnych predpisoch, ktoré majú dopad na činnosť družstiev. CECOP sa vyjadroval aj k Zákonu o malých podnikoch, ktorý Európska komisia predstavila koncom júna vo forme oznámenia. Uvedený zákon síce nemá váhu záväzného právneho predpisu, prináša však celý rad opatrení, ktorých cieľom je uľahčiť podnikanie malých a stredných podnikov v EÚ. Súčasťou zákona sú štyri legislatívne návrhy:
      Čítajte na str. 15

      Futbalový turnaj o Pohár predsedu Služba VD Nitra
      Dňa 20. júna 2008 sa uskutočnil jubilejný X. ročník medzinárodného futbalového turnaja o Pohár predsedu Služba VD Nitra, na ktorom sa zúčastnilo okrem usporiadajúcej Služby VD, sedem obchodných partnerov zo Slovenska, Českej republiky a Nemecka.
      Čítajte na str. 16

      COOPEXPO 2008
      Jednou z výstav, ktoré sa konajú paralelne s 35. ročníkom medzinárodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho veľtrhu AGROKOMPLEX 2008 v Nitre je aj 15. ročník medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO 2008.
Hlavným organizátorom tejto výstavy je Družstevná únia Slovenskej republiky v spolupráci s COOP PRODUKT SLOVENSKO, záujmovým združením výrobných a iných družstiev. Na výstave sa prezentuje i Zväz poľnohospodárskych družstiev a obchodných spoločností SR. Výstava sa koná v čase, keď si Družstevná únia SR pripomína 15. výročie svojho vzniku a niektoré členské zväzy 55 rokov svojho pôsobenia.
      Čítajte na str. 17

      Prezentáciu výrobných družstiev,
      ktoré budú vystavovať i predávať na výstave COOPEXPO, ako aj ponuka náhradného plnenia členskými družstvami CPS
      Čítajte na str. 18 - 23