Výrobné družstevníctvo č. 3/2008

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 20. 06. 2008

Výrobné družstevníctvo č. 3/2008 prináša:

      Dobrá spolupráca – základ úspechu
      Dňa 22. mája 2008 sa na pôde CPS uskutočnilo prvé stretnutie pána Nguyen Thien Binh, obchodného radcu na Veľvyslanectve Vietnamskej SR v Rakúsku v sprievode manželky a Vu Nhu Cuong, riaditeľa EDEN TRAVEL, Ltd. s predsedom Ing. Danielom Pavelom a podpredsedami CPS Ing. Pavlom Kvasnicom a Ing. Annou Kulichovou.
      Čítajte na str. 2

      Z rokovania 20. Valného zhromaždenia CPS
      Dňa 30. mája 2008 sa konalo v Bratislave 20. Valné zhromaždenie CPS, ktoré v zmysle Čl.11, ods. 1, písm. a Stanov CPS zvolalo Predstavenstvo CPS. Rokovalo podľa schváleného programu. Číslo 3 časopisu Výrobné družstevníctvo prináša, vzhľadom na dôležitosť prerokovávaných materiálov, Správu o činnosti Predstavenstva CPS od 19. zasadnutia Valného zhromaždenia CPS, Správu o činnosti Rady VSOČZ CPS, v skrátenej forme diskusné príspevky a v plnom znení Uznesenie. V Správe Kontrolnej komisie CPS, ktorú predniesol jej predseda Ing. Dušan Vinčur, boli zhodnotené výsledky združenia za uplynulé obdobie. Vzhľadom k tomu, že podľa rozhodnutia kontrolnej komisie správa a údaje v nej uvedené sú dôverného charakteru, celá správa je k dispozícii na sekretariáte CPS a predsedom jednotlivých členských družstiev bude poslaná prostredníctvom členov komisie za jednotlivé regióny.
V závere rokovania valného zhromaždenia odovzdal predseda CPS Ing. Daniel Pavel najvyššie družstevné vyznamenanie Družstevnú cenu Samuela Jurkoviča Ing. Mariánovi Kivaderovi, predsedovi výrobného družstva Fragokov – export, ktoré mu bolo udelené za aktívny a dlhoročný prístup k rozvoju družstevníctva a družstevnej spolupráce. Pre dôležité pracovné rokovania si toto vyznamenanie nemohol prevziať osobne v Nitre.
      Čítajte na str. 3 - 13

      Rozum, opatrnosť a šťastie nikdy nie je na škodu
      V rozhovore s Ing. Viktorom Klemonom, predsedom družstva DIDAKTIK v Skalici a nositeľom Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča sa okrem iného dočítate, že „vyznamenanie si veľmi vážim aj preto, že ho považujem za ocenenie celého družstva za jeho stabilnú a vcelku úspešnú 36-ročnú existenciu. Osobne som družstevníctvu povďačný aj za všeličo iné, určite dôležitejšie, ako vyznamenanie....“
      Čítajte na str. 14 - 15

      Využívame zdravý sedliacky rozum
      „Mám veľké šťastie, že moji najbližší kolegovia preferujú tie isté hodnoty ako ja....“ hovorí okrem iného Ing. Marián Kivader, predseda družstva Fragokov – export z Prešova, ktoré má za sebou už vyše 40 ročnú tradíciu. O zámeroch tohto družstva do budúcnosti, ako aj o pocitoch, ktoré má nositeľ Družstevnej ceny Samuela Jurkoviča Ing. Marián Kivader sa dočítate v rozhovore s ním.
      Čítajte na str. 15 - 16

      Informácia o novele Zákona č. 124/2006
      Účelom zmeny zákona je zosúladenie odvetvovej klasifikácie ekonomických činností doteraz uvedenej v zákone s novou klasifikáciu ekonomických činností v zmysle vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Novela zákona v prílohe č.1 nerozširuje doterajší okruh ekonomických činností s vyšším rizikom, pri ktorých môže pri plnení pracovných povinností dôjsť k závažnému poškodeniu zdravia zamestnancov alebo pri ktorých častejšie dochádza k poškodeniu ich zdravia.
      Čítajte na str. 17

      Automobilový priemysel - najdynamickejšie sa rozvíjajúce odvetvie na Slovensku
      V poradí už štvrtý ročník veľtrhu C.S.I.L., veľtrhu výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistiku sa konal v dňoch 15. – 17. 4. 2008. Úspechy z predchádzajúcich troch ročníkov medzinárodného veľtrhu C.S.I.L./CARplast potvrdili opodstatnenosť a aktuálnosť tohto podujatia, pri zrode ktorého zohral svoju úlohu aj CPS. Slovensko sa stalo miestom produkcie troch popredných automobiliek – VW Slovakia, PSA Peugeot Citroën a KIA Motors Slovakia, ktoré po roku 2008 vyrobia spolu viac ako 800 tisíc vozidiel. Tieto skutočnosti vytvárajú šancu a obchodný potenciál pre subdodávateľov komponentov v oblasti automobilového priemyslu. Na bratislavskom výstavisku INCHEBA v spojení s AUTOSALÓNOM Bratislava a veľtrhom CAR PLAST sa predstavilo viac ako 300 vystavovateľov.
      Čítajte na str. 18

      Prípravy na jubilejný 15. ročník výstavy COOPEXPO vrcholia
      Medzinárodná družstevno-kontraktačná výstava COOPEXPO zapíše do kroniky už svoj 15. ročník. Jej cieľom je prezentovať kvalitné slovenské výrobky a ponúknuť družstevnú produkciu domácim i zahraničným návštevníkom. V dňoch 21. – 25. 8. 2008 sa stretnú na výstavisku AGROKOMPLEX v Nitre zástupcovia členských zväzov Družstevnej Únie SR, ktorá je hlavným organizátorom výstavy COOPEXPO.
Pre tento rok Predstavenstvo COOP PRODUKT SLOVENSKO schválilo zvýšenie príspevku na 27 000.- Sk a družstvá si môžu vybrať zo stanovených typizovaných stánkov. K zvýšeniu príspevku pristúpil CPS za účelom podpory účasti členských družstiev v samostatných expozíciách, rozšírenia sortimentnej a veľkostnej ponuky v jednotlivých expozíciách a možnosti odbornej prezentácie družstiev vlastnými pracovníkmi. Aj z tohto dôvodu v tomto roku očakávame zvýšený záujem o samostatné expozície, v ktorých si budú môcť návštevníci priamo zakúpiť ponúkaný tovar. Už teraz vieme, že ponuku CPS na samostatné expozície v pavilóne M3 využili družstvá FATIA Trenčín, FROTEX Dlhé Pole, KOVOTVAR Kúty, KOPLAST Horná Štubňa, KNK Ľubietová, OTTO MONT Nová Baňa, POKROK Žilina, TECHNOPLAST Topoľčany a na voľnej ploche sa budú prezentovať VD SLOVMONT Ružomberok - kotly na biomasu a VD POKROK Žilina bude predvádzať funkcie krbu. Medzi vystavovateľmi budú zastúpené i SOU služieb SZVD Bardejov a Poprad. Podľa predbežných vyjadrení očakávame širokú ponuku textilného a odevného sortimentu z dielní FROTEX Dlhé Pole, FATIA Trenčín, VELIX Bratislava, VZORODEV Prešov a ATAK Prešov. Pôjde predovšetkým o športové odevy, oblečenie na voľný čas, pletené výrobky a bytový textil. Výrobné družstvo TECHNOPLAST Topoľčany nadviaže na úspešnú prezentáciu solárneho systému ohrevu vody na stavebnom veľtrhu CONECO 2008 v Bratislave.
      Čítajte na str. 19

      Sociálne družstvá a sociálne podniky – dokončenie z č. 2
      Konkrétnym príkladom z praxe je sociálne družstvo „ WWW PROMOTION“. Na začiatku činnosti sociálneho družstva “Www Promotion” bola Asociácia pre pracovnú a sociálnu reintegráciu zdravotne postihnutých “ACTUS” vo Wroclawi, ktorá sa stala miestom, kde sa stretávali telesne postihnutí ľudia, hľadajúci si zamestnanie. Takýchto ľudí neustále pribúdalo. Zoznam s menami ľudí, hľadajúcich si prácu, vedený na web stránke Asociácie umožnil vyselektovať skupinu zdravotne postihnutých, ktorí ovládali prácu s informačnými technológiami. Založili neformálnu skupinu “Www Promotion”, ktorá sa stala základom budúceho družstva.
Jeho členovia zorganizovali v apríli 2005 informačné stretnutie, na ktoré prišli účastníci z Wroclawi, Poznane, Bytom a Nowej Rudy. Zvolili si predstavenstvo družstva a prijali stanovy. Ďalšie stretnutia, zamerané na plánovanie konkrétnej činnosti, sa uskutočnili v máji 2005; boli odsúhlasené všeobecné predpisy fungovania družstva, postup pri registrácii, podnikateľský zámer, ako aj spôsoby ako získať finančnú podporu.
      Čítajte na str. 20

      Medzinárodná súťaž čašníkov
      Už po druhýkrát v tomto školskom roku sa žiaci SOU služieb SZVD v Bardejove, učebného odboru hostinský, zúčastnili súťaže čašníkov, tentoraz v susednej krajine Maďarsko. S malou dušičkou, ale zato húževnato, sa dvaja žiaci tretieho ročníka (Ivana B. a Pavol B.) pripravovali predviesť anglický spôsob obsluhy s témou „Jarný záverečný ples“. Súťažili Maďari, Česi, Slováci, ale prišli nás podporiť aj Poliaci.
      Čítajte na str. 22

      XII. ročník družstevného turnaja v kolkoch
      RADA VSOČZ COOP PRODUKT SLOVENSKO a COOP PRODUKT SLOVENSKO zorganizovali dňa 13. mája 2008 v bratislavskej kolkami na Pasienkoch už XII. ročník turnaja výrobných družstiev v kolkoch.
      Čítajte na str. 23