Výrobné družstevníctvo č. 1/2008

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 25. 02. 2008

Výrobné družstevníctvo č. 1/2008 prináša:

      Poďakovanie
      Marián Václavek, ktorý družstevníctvu a práci zasvätil 34 rokov, teda takmer celý svoj pracovný aktívny život, sa rozhodol, že práve na sklonku roku 2007, opustí rodinu Kovotvarákov v Kútoch a bude si užívať život v predčasnom dôchodku. Určite to nebolo ľahké rozhodnutie. I preto, že to boli pre neho roky naplnené tvorivou prácou, stretnutiami s ľuďmi, roky organizovania príjemných podujatí i stretnutí, jednoducho to boli roky naplnené tvorivosťou, životnými skúsenosťami i odbornosťou.
      Čítajte na str. 2

      Naša cesta k euru
      Či Slovensko naozaj zavedie spoločnú menu, ktorou sa platí už v pätnástich európskych krajinách, sa dozvieme v máji 2007. Vtedy by mali Európska komisia a Európska centrálna banka vydať hodnotiace, takzvané konvergenčné správy o pripravenosti Slovenska zaviesť euro. Základnou podmienkou na vstup do eurozóny je splnenie ekonomických nárokov definovaných v maastrichtských kritériách. Či sa ich Slovensku podarí naplniť, by malo byť jasné už v marci po zverejnení čísel o raste cien. O splnenie inflačného kritéria boli totiž určité obavy, od augusta minulého roku je však Slovensko pod hranicou a podľa posledných čísiel z novembra podmienku plní dokonca s rezervou.
Presne o rok o takomto čase budeme mať za sebou už niekoľkotýždňové skúsenosti s požívaním novej meny. Budeme mať dávno za sebou prvých 16 januárových dní, kedy budeme platiť korunami alebo eurami a v hotovostnom styku nám budú vydávať už len eurá. V peňaženkách nám budú cinkať kovové euromince. Papierové peniaze budeme z peňaženky vyťahovať len vtedy, ak hodnota nákupu presiahne viac ako 150 dnešných korún. Najmenšou bankovkou totiž bude päťeurovka, ktorá je podľa súčasného kurzu hodná až takmer 170 korún. Je zbytočné dúfať, že nám Európska centrálna banka uľahčí život a namiesto jedno a dvojeurových mincí vytlačí bankovky. ECB, ktorá v krajinách so spoločnou európskou menou rozhoduje o vydávaní peňazí, takéto požiadavky zásadne odmieta už takmer desať rokov. V minulosti boli návrhy na vytlačenie takýchto bankoviek zo strany Talianska, Francúzska a taktiež Slovinska, ECB odmieta akékoľvek diskusie na túto tému v rade guvernérov banky.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Nová web stránka AZOZP
      Asociácia zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím v SR zriadila svoju webovú stránku: www.azozp.sk. Tato stránka je obsahovo a metodický zameraná na problematiku zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím ako i na aktuálne informácie.
      Čítajte na str. 4

      Spoločné stretnutie
      Dňa 29. novembra sa uskutočnilo vo vzdelávacom inštitúte COOP, a.s. v Mojmírovciach spoločné rokovanie predstavenstiev a predsedov kontrolných komisií COOP PRODUKT SLOVENSKO a Zväzu česko-moravských výrobných družstiev. Tieto stretnutia bývajú už tradične organizované s ročnou periodicitou striedavo v Českej a Slovenskej republike.
      Čítajte na str. 5

      Vyhlásené výzvy
      Základným strategickým dokumentom Slovenskej republiky pre využívanie fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013 je Národný strategický referenčný rámec. Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu v programovom období 2007 – 2013.
      Čítajte na str. 5 - 9

      Uvažujú s rozšírením výroby
      Juhodrevo výrobné družstvo Nové Zámky už 15 rokov pôsobí v podnikateľskom prostredí na Slovensku. Vzniklo z rozdeleného výrobného družstva Remesloslužba Nové Zámky v máji 1993 a jeho hlavným výrobným programom je stavebno-stolárska výroba a výroba čalúnených výrobkov. Družstvo je jedným z 93 členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO (CPS) a aktívnym členom aj Stavebného cechu, čo dokazuje napr. i svojou každoročnou účasťou v expozícii Stavebný cech na medzinárodnej družstevnej výstave COOPEXPO v Nitre.
      Čítajte na str. 10

      Majú peknú tradíciu
      Stalo sa už tradíciou, že vo výrobnom družstve invalidov NOVID Nováky každoročne v predvianočnom období organizujú stretnutie spojené s odovzdávaním ocenení, doplnené pekným kultúrnym programom.
A tak k sviatočnej atmosfére v družstve prispeli deti zo Základnej špeciálnej školy v Novákoch, ktoré boli za svoje vystúpenie s vianočnou tematikou odmenené potleskom a sladkými darčekmi. Potom predsedníčka družstva Anna Huszárová privítala všetkých účastníkov, ktorí prišli na toto slávnostné podujatie. Prítomným sa prihovoril aj PhDr. Václav Majerník z COOP PRODUKT SLOVENSKO, ktorý zvýraznil náročnú a precíznu prácu pracovníkov výrobného družstva invalidov Novid Nováky. Že sú ich výrobky obľúbené, svedčil aj veľký záujem o ne počas Vianočných trhov, ktoré sa konali v Bratislave dňa 11. 12. 2007.
      Čítajte na str. 11

      Prežilo všetky doterajšie formy zriadení
      V období plnom zvratov a neistôt sa začínala presadzovať vyspelosť a súdržnosť hornoliptovských murárov a stavebných robotníkov. Z uvedenej iniciatívy sa u nich zrodila myšlienka založiť si doma, na Liptove, stavebné výrobné družstvo. A tak sa dňa 28. januára 1923 zišlo v Mikulášskom Robotníckom dome (v terajšom Čiernom Orli) na ustanovujúcom Valnom zhromaždení 21 odborne vyspelých zakladajúcich členov a založili si Robotnícke stavebné výrobné a podnikateľské družstvo v Liptovskom Svätom Mikuláši.
Jeho poslaním bolo zachrániť stavebných robotníkov Liptova pred nezamestnanosťou a podporiť stavebný rozmach. Okrem stavebnej činnosti mohlo družstvo vyrábať aj výrobky zo stavebných hmôt a materiálov z miestnych zdrojov.
Od začiatku svojej činnosti sa stavebné družstvo orientovalo na stavby nielen v meste Liptovský Mikuláš, ale aj v jeho okolí. Neskôr rozšírilo činnosť aj do Ružomberka, Liptovského Hrádku, Vysokých Tatier, Na Oravu a do Žiliny. Rozsah a objem činností, ktoré počas svojej 85 ročnej existencie vykonalo, je nemalý. Aj družstvo malo rôzne obdobia rozvoja, a neboli vždy ľahké, vďaka však dobrej práci si získalo dôveru obyvateľstva, organizácii a rôznych závodov. Svojím dobrým hospodárením tiež dokázalo postupne zosilnieť, čo mu zabezpečilo aj úspešný rast. Prežilo rôzne formy zriadení na Slovensku, no myšlienke, ktorú družstvu dali do vienka jeho zakladatelia, zostali Robstaváci verní.
      Čítajte na str. 12 - 13

      Členom záleží na budúcnosti
      Sedemdesiat rokov existencie výrobného družstva KOVODRUŽSTVA svedčí nepochybne o jeho životaschopnosti a o tom, že má vytvorenú tradíciu, zvyklosti, ale i členský kolektív, ktorý má dobré pracovné skúsenosti. I keď je boj o prežitie, ak pozeráme do budúcnosti dosť ťažký, je v našich rukách a srdciach akou cestou pôjdeme.
Pred sedemdesiatimi rokmi konkrétne 27. 2. 1938 na Mýtnej ulici v Bratislave založili VDKUS – závody, výrobné družstvo umeleckých klampiarov slovenských s ručením obmedzeným. Bolo to družstvo drobných živnostníkov, ktorí svojou prácou a zručnosťou prispievali k stabilite, dobrému menu družstva a ich ekonomické výsledky, ktoré dosahovali, boli priaznivé. Dnes môžeme povedať, že družstvo prešlo školou života.
Zakladajúcimi členmi boli slovenskí drotári, prijali stanovy a vo firemnom registri mali také činnosti ako: klampiarska výroba, sprostredkovania prác v stavebnom ruchu, výroba laboratórnych prístrojov z mosadze, medi a hliníka či všemožné výrobky z drôtu. Úlohou bolo presadiť sa, čo je priorita i dnes, starať sa o hojný odbyt svojich výrobkov v obchodnom a jarmočnom poli (dnes na súčasnom trhu).
      Čítajte na str. 14 - 15

      Pposkytovanie minimálnej mzdy
      Dňa 1. 2. 2008 nadobúda účinnosť zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. Tento zákon upravuje poskytovanie minimálnej mzdy zamestnancovi v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu na zabezpečenie minimálneho príjmu zamestnanca za vykonanú prácu.
Účelom zákona je upraviť poskytovanie minimálnej mzdy, spôsob a postup pri úprave minimálnej mzdy. Zároveň zákon určuje právny rámec na poskytovanie minimálnej mzdy a spôsob vyjednávania o sume minimálnej mzdy, kritéria na úpravu sumy minimálnej mzdy a tiež mechanizmus úpravy.
      Čítajte na str. 16 - 17

      Debutoval s publikáciou Konina a iné rozmarné poviedky
      V družstevníckej rodine, tak ako v každej inej, napísal život množstvo príbehov či už o jednotlivcoch alebo celých kolektívoch. O jednoduchých či „obyčajných“ ľuďoch, ako im dnes zvykneme hovoriť, o tých, ktorí tvorili v ňom hodnoty, rástli s ním a stali sa, napr. významnými osobnosťami spoločenského, kultúrneho či športového života. O mnohých sa verejnosť dozvedela, pretože ich úspechy prerástli družstevný rozmer. O mnohých sa zatiaľ čo-to len hovorí. Ale je milé, ak sa k nám dostane informácia, že ten, ktorého sme dlhé roky poznali viac – menej len po pracovnej stráne a cez pracovné problémy či starosti družstiev, je niečím výnimočný.
Juraj Kollár sa narodil a vyrástol v Bratislave. S družstevnou rodinou ho najskôr spojili roky prežité v družstve Kovodružstvo Bratislava. Dnes je podpredsedom výrobného družstva FROTEX Dlhé Pole. V minulom roku mu knižne vyšla publikácie pod názvom KONINA a iné rozmarné poviedky. V 10 tisícovom náklade, ilustrovaná dobovo ladenými fotografiami, a to v dobre známom bratislavskom vydavateľstve. Krstili ju v bratislavskom výstavnom a kongresovom centre Incheba na medzinárodnom knižnom veľtrhu Bibliotéka 2007 Rasťo Piško a Paľo Topoľský.
      Čítajte na str. 18 - 19

      Myšlienky stále aktuálne
      Každý rok si uctievame pamiatku Samuela Jurkoviča, zakladateľa družstevného hnutia na Slovensku. Aj v tomto roku, keď si pripomíname 163. výročie od vzniku prvého družstva pod názvom „Spolok gazdovsky“ a keď onedlho si bude aj Družstevná únia Slovenskej republiky pripomínať 15 výročie svojej existencie, položili predstavitelia tejto organizácie veniec na jeho počesť pri pamätnej tabuli v Sobotišti.
      Čítajte na str. 21