Výrobné družstevníctvo č. 6/2007

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 19. 12. 2007

Výrobné družstevníctvo č. 6/2007 prináša:

      Z Predstavenstva CPS
      Dňa 29. novembra 2007 sa uskutočnilo 10. zasadnutie Predstavenstva COOP PRODUKT SLOVENSKO. Rokovanie viedol predseda CPS Ing. Daniel Pavel za účasti predsedu kontrolnej komisie Ing. Dušana Vinčura.
V informácii predsedu Ing. Pavel informoval členov predstavenstva o zrealizovaných aktivitách a rokovaniach na úrovni medzinárodnej (podrobnejšia informácia v časopise Výrobné družstevníctvo), DÚ SR, RÚZ SR a AZOZP v SR.
Aktivity na úrovni CPS od ostatného zasadnutia boli zamerané najmä na zabezpečovanie návratnosti finančných prostriedkov SF a to osobnými rokovaniami v družstvách, ktoré dlhodobo a opakovane neplnia splátkové kalendáre v oblasti splácania poskytnutých finančných zdrojov.
Informáciu doplnil Ing. Pavol Kvasnica, podpredseda CPS, ktorý informoval o zrealizovaných rokovaniach a ponukových konaniach v súvislosti s návrhom na odpredaj prebytočných nehnuteľností CPS. Predstavenstvo ďalej prerokovalo a zobralo na vedomie vyhodnotenie kontraktačných akcií a výstav v roku 2007 a plán výstavných akcií na rok 2008, v ďalšej časti schválilo návrh na vyznamenania CPS na I. polrok 2008, plán práce Predstavenstva CPS na I. polrok 2008 a zrušilo členstvo členským družstvám S TA V B A výrobné družstvo Topoľčany a MLAĎ výrobné družstvo Handlová z dôvodu ich vstupu do likvidácie.
      Čítajte na str. 2

      V príhovore predseda COOP PRODUKT SLOVENSKO
      Ing. Daniel Pavel sa zamýšľa nad odchádzajúcim rokom 2007, v ktorom združenie pôsobilo pod novým názvom a jeho úsilie bolo zamerané na riešenie problémov a úloh CPS tak vo vnútri, ako aj vo vzťahu k členským družstvám. Ďalej približuje viaceré významné aktivity, ktoré realizovala Družstevná únia SR, ako aj aký bol odchádzajúci rok z pohľadu medzinárodného družstevníctva. Upriamil pozornosť aj na významné udalosti a aktivity COOP PRODUKT SLOVENSKO a Družstevnej únie SR v roku 2008.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Spoločné stretnutie
      Dňa 29. novembra sa uskutočnilo vo vzdelávacom inštitúte COOP, a.s. v Mojmírovciach spoločné rokovanie predstavenstiev a predsedov kontrolných komisií COOP PRODUKT SLOVENSKO a Zväzu česko-moravských výrobných družstiev. Tieto stretnutia bývajú už tradične organizované s ročnou periodicitou striedavo v Českej a Slovenskej republike.
      Čítajte na str. 5

      Celoslovenský seminár
      Dňa 14. novembra 2007 sa konal v Bratislave odborný seminár zameraný na zavádzanie eura na Slovensku, na aktuálne zmeny v Zákonníku práce, na povinnosti zamestnávateľa vo vzťahu k pracovným zdravotným službám a na kľúčové úlohy agentúry SARIO so zreteľom na pripravované projekty. Seminár zorganizoval COOP PRODUKT SLOVENSKO (CPS) pre predsedov členských družstiev. Otvorila a viedla ho Ing. Anna Kulichová, podpredsedníčka CPS.
      Čítajte na str. 6 - 7

      Rozžiari nejeden stromček...
      Vo výrobnom družstve Okrasa v Čadci už viac ako 53 rokov nachádzajú pracovnú príležitosť prevažne ženy z Kysúc, ktorým nechýba fortieľ a nápaditosť, zručnosť i chuť pracovať. Ich výrobky – vianočné ozdoby – sú známe v mnohých krajinách sveta, dokonca i v Amerike. Citlivý prístup ku kráse, šikovnosť rúk a bohatá fantázia týchto žien dokázali, že sú schopné uspokojiť nejedného zákazníka. Najviac však radosti svojimi výrobkami vyčaria na vianočných stromčekoch. Čaro krásnych sviatkov, akými sú Vianoce, nielen obohatia, ale aj spríjemnia.
Od roku 1996 je v tomto družstve predsedníčkou Anna Ostružiarová. Aj v tvrdých podmienkach trhovej ekonomiky vedie svoj kolektív k tomu, aby ich produkcia našla naďalej svoje uplatnenie na zahraničných trhoch. Preto nečudo, že každý rok smerujú vianočné ozdoby prevažne na export.
      Čítajte na str. 8 - 9

      Uspejú aj v zahraničí?
      Výrobné družstvo SANA Prešov vzniklo v roku 1998 s hlavným výrobným programom „spracovanie a výroba kordonetu“, t.j. vyšívacích nití pre domáci trh. Postupne sa zvyšoval odbyt kordonetu, hlavne do Maďarska a Českej republiky, a tak sme zvýšili počet zamestnancov na 10 ľudí (Osem pracovníčok je vo výrobe a 2 pracovníci THP). Súčasne sme v tomto období začali spracovávať bavlnu a vyrábať špagát „trikolóru“ t.j. notársku niť, ktorá sa používa na úradné dokumenty. Postupne odbyt kordonetu klesal (lacný dovoz z Číny). Preto sa družstvo postupne preorientovalo na spracovanie špagátov na prírodnej báze (JUTA), ako aj umelej (POPLYPROPYLÉN). Zo začiatku sa používalo strojné vybavenie na kĺbkovanie viskózy. Neskôr družstvo zakúpilo nový stroj, ktorý je len na kĺbkovanie špagátov a je ďaleko efektívnejší ako pôvodné stroje. V minulom roku naše družstvo začalo aj s výrobou potravinárskeho špagátu, ktorý sa používa hlavne v potravinárskom priemysle na viazanie mäsových výrobkov. Keďže dopyt po kordonete má neustále klesajúcu tendenciu, výrobne družstvo v súčasnosti sa venuje spracovávaniu špagátov POP, JUTA, TRIKOLORA, POTRAVINÁRSKY.
      Čítajte na str. 10

      Nová predajňa v Trenčíne
      Výrobné družstvo FATIA v Trenčíne vzniklo v roku 1991. Zamestnáva 8 žien, ktoré nielen výrobky vrchného pleteného ošatenia pre dámy a pánov vyrábajú, ale ich aj samy navrhujú. Dôraz pritom kladú na nové trendy v móde i na kvalitu materiálu.
Toto družstvo v záujme uspieť využíva všetky formy predaja. Pod svojim logom ho nájdete, napr. na mnohých medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ale aj na regionálnych či miestnych trhoch. Dlhší čas využíva aj predaj svojich výrobkov cez internet. Internetový obchod Rozália sa tak snaží týmto obchodom združiť výrobcov textilu bez účasti štátu, vytvoriť silné združenie konkurencieschopných podnikateľov a textilných výrobcov a vybudovať pre nich moderný predaj výrobkov aj v rámci Európskej únie.
Rozumná obchodná politika družstva je tiež zameraná aj na potenciálnych zákazníkov na domácom trhu. Pre tých, ktorých má priamo v sídle družstva, v Trenčíne a jeho okolí, v septembri tohto roku zriadilo pod Trenčianskym hradom, konkrétne na Štúrovom námestí č. 4, novú predajňu.
      Čítajte na str. 11

      Valné zhromaždenia
      Singapur, mestský ostrovný štát s počtom obyvateľov 4,5 milióna, je miestom mnohých konferencií a zasadnutí rôznych medzinárodných inštitúcií. Po prvýkrát bol aj dejiskom rokovania orgánov Medzinárodného družstevného zväzu: jeho Rady, špecializovaných výborov a samotného valného zhromaždenia. Na svetové zhromaždenie, ktoré sa konalo v dňoch 18.-19. októbra 2007, sa zaregistrovalo vyše 1000 delegátov zo 73 krajín. Zasadnutia prebiehali v Kongresovom centre Raffles City.
Inovácia v družstevnom podnikaní bola ústrednou témou Valného zhromaždenia MDZ. Zúčastnila sa ho delegácia DÚSR pod vedením predsedu jej predstavenstva Ing. Daniela Pavela, ktorej súčasťou boli aj zástupcovia COOP PRODUKT SLOVENSKO.
V oficiálnej časti sa prítomným prihovoril Dr. Vivian Balakrishnan , minister pre rozvoj komunít, mládeže a športu.
Delegácia CPS pod vedením podpredsedu CPS Ing. Pavla Kvasnicu, sa zúčastnila rokovania Valného zhromaždenia CICOPY, ktoré sa konalo 17. októbra 2007. Rokovanie viedol prezident CICOPY, Javier Salaberría. Členovia si vypočuli správu o činnosti, schválili plán práce na najbližšie obdobie, oboznámili sa s rozpočtom. Členskú základňu rozšírili organizácie Legacoopsociali z Talianska, Apex - Malta, Anteag a Unisol z Brazílie, Copac z Južnej Afriky.
      Čítajte na str. 12 - 13

      Stretnutie s vietnamskými družstevníkmi
      Delegácia CPS navštívila Ho Či Minhovo město bo Vietname. Na programe boli rokovania s predstaviteľmi Družstevnej aliancie Ho Či Minhovho mesta a návšteva družstva Ba Nhat. V sídle Družstevnej Aliancie ju privítala podpredsedníčka zväzu pani Huynh Kim Hoang a stručne predstavila strešnú organizáciu Ho Či Minhovho města – Družstevnú Alianciu. Aliancia združuje celkovo 456 družstiev, ktoré pôsobia v týchto odvetviach: obchod a služby, doprava, práce v prístavoch, priemysel, drobné remeslá, stavebníctvo, poľnohospodárstvo, životné prostredie a poskytovanie úverov prostredníctvom ľudového úverového fondu.
      Čítajte na str. 14

      Vianočné darčeky z dielne výrobných družstiev
      Stalo sa už tradíciou, že COOP PRODUKT SLOVENSKO pripravuje každoročne v predvianočnom období vianočné trhy výrobkov slovenských výrobných družstiev.
Tak tomu bolo aj v tomto roku, dňa 11. decembra 2007.
      Čítajte na str. 15

      Úsilie zamerané na spokojnosť zákazníka
      Na Predstavenstve COOP PRODUKT SLOVENSKO bolo družstvo STRAVSERVIS, ktoré vzniklo v júni 2007, prijaté za člena tejto strešnej záujmovej družstevnej organizácie. Prinášame rozhovor s predsedom družstva Jurajom Kovalčíkom.
      Čítajte na str. 16

      Slovenská kooperačná burza
      Dňa 21. novembra zorganizovala agentúra SARIO na výstavisku TMM v Trenčíne 1. Slovenskú kooperačnú burzu, ktorej cieľom bolo nájsť slovenským výrobným spoločnostiam potencionálnych kooperačných partnerov a nových odberateľov.
Na výstavisku TMM sa stretli slovenskí exportéri a zahraniční podnikatelia z oblasti strojárenského a elektrotechnického priemyslu, výroby plastov, spracovania odpadov, gumárenského, potravinárskeho priemyslu a energetiky.
COOP PRODUKT SLOVENSKO sa aktívne zapojil do prípravy 1. Slovenskej kooperačnej burzy, vzhľadom na komodity vybral družstvá, ktoré majú voľné výrobné kapacity, umožnil družstvám prezentovať sa na portáli SARIO za účelom vyhľadania vhodných zahraničných partnerov. Našou snahou bolo rozšíriť komodity o textilnú a odevnú výrobu. Záujem o účasť na tomto podujatí prejavili VD Nitratex Svinná a VZOR Zvolen, nakoľko sa však pre krátkosť času nepodarilo vzájomným úsilím nájsť vhodných partnerov z textilného a odevného odvetvia, tieto družstvá sa tohtoročnej burzy nezúčastnili.
      Čítajte na str. 18

      O súčasnosti i budúcnosti
      V novembri vedenie CPS už pravidelne zvoláva poradu riaditeľov, ekonómov a zástupcov pre teoretické a odborné vyučovanie z SOU služieb SZVD v Poprade a Bardejove, ktorých je zriaďovateľom. Tohtoročné pracovné stretnutie sa uskutočnilo na pôde COOP PRODUKT SLOVENSKO dňa 26. 11. 2007 za účasti predsedu Ing. Daniela Pavela, podpredsedu Ing. Kvasnicu a podpredsedníčky Ing. Kulichovej.
      Čítajte na str. 19

      Zo života SOU služieb SZVD v Bardejove a Poprade
      Zaujímavé články doplnené fotografiami, ktoré dokumentujú rôzne aktivity organizované školami v posledných mesiacoch roku 2007.
      Čítajte na str. 20 - 22

      Príjemné stretnutie
      Tento rok je už desiatym rokom, čo ROZKVET – výrobné družstvo Banská Bystrica uskutočňuje stretnutie so svojimi dôchodcami. Zúčastňujú sa ho bývalí členovia družstva, ktorí odišli do starobného alebo invalidného dôchodku. Každoročne v novembri zorganizuje toto stretnutie v reštaurácii v Sučanoch a v Hriňovej, kde mali v minulosti najviac členov a tretie sa uskutočnilo v zasadačke výrobného družstva Rozkvet v Banskej Bystrici.
      Čítajte na str. 22