Výrobné družstevníctvo č. 3/2007

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 27. 06. 2007

Výrobné družstevníctvo č. 3/2007 prináša:

      Z Predstavenstva CPS
      Šieste zasadnutie Predstavenstva CPS sa uskutočnilo 19. apríla 2007 a 7. zasadnutie bolo deň pred konaním 19. zasadnutia Valného zhromaždenia COOP PRODUKT SLOVENSKO.

      Z regionálnych porád
      V dňoch 30. apríla až 4. mája 2007 sa uskutočnili regionálne porady predsedov členských družstiev podľa VÚC. Hlavným programom týchto porád bola príprava Valného zhromaždenia CPS.
      Čítajte na str. 2

      COOPEXPO 2007 – priestor na prezentáciu i spoluprácu
      Rozhovor s podpredsedníčkou CPS Ing. Annou Kulichovou o cieľoch a význame medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstavy COOPEXPO v Nitre
      Čítajte na str. 3 - 4

      Z rokovania 19. Valného zhromaždenia COOP PRODUKT SLOVENSKO
      Dňa 1. júna 2007 sa zišlo v Bratislave 62 splnomocnených zástupcov zo 102 členských družstiev CPS s hlasom rozhodujúcim a 10 s hlasom poradným na rokovaní 19. Valného zhromaždenia CPS. V čísle prinášame informácie z jednotlivých správ prednesených na tomto rokovaní, ako aj Uznesenie a Koncepciu smerovania výrobného družstevníctva a CPS v podmienkach členstva SR v EÚ na obdobie do roku 2011.
      Čítajte na str. 5 - 9

      Štátny tajomník MPSVaR SR navštívil výrobné družstvo DOZA
      Do výrobného družstva Doza v Sobranciach zavítal 30. mája 2007 štátny tajomník ministerstva práce a sociálnych vecí a rodiny Ing. Peter Sika, ktorý sa zaujímal o problematiku zamestnávania zdravotne postihnutých občanov a ich integráciu do spoločnosti, o vytváranie nových pracovných miest pre týchto občanov a o možnosť ich ďalšieho vzdelávania, ako aj o zadávanie zákazky pre firmy pre účely plnenia povinného podielu zamestnávania.

      DOZA ďakuje
      Nadácii VÚB Pre Nádej, ktorá poskytla grant družstvu vo výške 260 tisíc korún na vytvorenie pracovných miest pre zdravotne postihnutých občanov. Družstvo z týchto prostriedkov zakúpilo pre chránenú dielňu šijacie stroje s automatickým odstrihom nití, nastaviteľné polohovacie stoličky a vertikálnu elektrickú pílu.
      Čítajte na str. 10

      Slávnostné zhromaždenie k 55.výročiu stavebného výrobného družstva DRUŽBA TRNAVA
      sa uskutočnilo 18. mája 2007 a zúčastnili sa ho dlhoroční bývalí členovia, ako i tí súčasní členovia družstva, ktorí vo svojom strede privítali aj Ing. Pavla Kvasnicu, podpredsedu CPS.
      Čítajte na str. 11

      V duchu nádejí na zlepšenie podmienok
      Výrobné družstvo VZOR Zvolen zhodnotilo svoju činnosti za rok 2006 dňa 25. mája 2007 na zhromaždení delegátov. Súčasťou tohto rokovania bolo i odovzdanie najvyššieho družstevného ocenenia Plakety Samuela Jurkoviča pani Márii Vilhanovej, bývalej vedúcej prevádzky PO1 Zvolen.
      Čítajte na str. 12

      Bez podpory štátu a rôznych stimulov
      Dňa 25. mája 2007 bola slávnostne otvorená nová výrobná hala vo výrobnom družstve FRAGOKOV Prešov. Stavebné investície predstavovali zatiaľ viac ako 60 miliónov korún. Tohto slávnostného aktu sa zúčastnili i významní a vzácni hostia.
      Čítajte na str. 13 - 14

      Blahoželáme
      V máji t. r. sa dožila významného životného jubilea Ing. Mgr. Margita Olejníková, podpredsedníčka výrobného družstva FRAGOKOV Prešov a pri tejto príležitosti jej odovzdala Ing. Anna Kulichová, podpredsedníčka CPS, najvyššie družstevné ocenenie – Plaketu Samuela Jurkoviča.
      Čítajte na str. 14

      DRUVOS v novej budove
      V marci slávnostne otvorili v Martine novú administratívno-prevádzkovú budovu výrobného družstva DRUVOS Martin, ktorej výstavba sa začala v máji 2006. Budova je dvojposchodová a slávnostnú pásku prestrihli Ing. Daniel Pavel, predseda COOP PRODUKT SLOVENSKO a Ing. Ján Ondrejček, predseda predstavenstva SLOVPANEL, a.s. Žilina.
      Čítajte na str. 15

      Budú výrobné družstvá príkladom?
      Družstvo KOVODRUŽSTVO v Bratislave ponúka na náš slovenský trh nový výrobok. Ide o plno stennú nádobu z nehorľavého materiálu so samo zatvárateľným vekom. Nádoba je vyrobená z pozinkovaného plechu a váži podľa veľkosti objemu od 10 do 16 kg. Rozhovor s predsedom družstva Miroslavom Senkom prinášame na:
      Čítajte na str. 16

      Družstvá súčasťou rozvoja automobilového priemyslu
      Medzi veľtrhy, na ktorých sa pravidelne a úspešne prezentujú výrobné družstvá, sa zaradil už aj veľtrh výrobcov a subdodávateľov pre automobilový priemysel a logistiky C.S.I.L.
      Čítajte na str. 17

      Valné zhromaždenie Družstevnej únie SR,
      ktoré sa konalo 26. apríla 2007 okrem iného zhodnotilo činnosť únie za uplynulý rok a stanovilo si hlavné ciele činnosti do ďalšieho obdobia.
      Čítajte na str. 18

      SNEM RÚZ SR
      sa uskutočnil v Bratislave a prebehli na ňom doplňujúce voľby členov Prezídia a Dozornej rady RÚZ, ako aj bol zvolený nový prezident RÚZ. Zúčastnilo sa ho 63 delegátov zastupujúcich 22 kolektívnych a 9 individuálnych členov. Podnikateľské subjekty združené v RÚZ SR produkujú viac než 80 % HDP a majú vyše 90 % -ný podiel na exporte Slovenska.
      Čítajte na str. 19

      Cézar a Kleopatra v Poprade
      Vyvrcholením celoškolskej prehliadky záujmovo-umeleckej činnosti bola v Poprade slávnostná školská akadémia, ktorú každý rok organizuje SOU služieb SZVD v Poprade.
      Čítajte na str. 20

      Noví absolventi SOU služieb SZVD – sľubná budúcnosť
      Začiatkom mája prebiehali v hoteli Gerlach v Poprade praktické maturitné skúšky. Odbornej zložky skúšok sa zúčastnilo 14 študentov v odbore kuchár a 23 študentov v odbore čašník z SOU služieb SZVD Poprad. Študenti napísali záverečnú prácu podľa vyžrebovanej témy zo svojho odboru, tiež aj odborné texty.
      Čítajte na str. 21

      Prvý ročník Memoriálu Ing. M. Habrmana
      V dňoch 10. – 12. mája 2007 sa v Terchovej uskutočnilo výjazdové zasadnutie Stavebného cechu, ktorého súčasťou bol aj memoriál – turistický pochod účastníkov na Grúň.
      Čítajte na str. 22

      Družstevný turnaj v kolkoch
      Už XI. ročník tohto turnaja zorganizovala Rada VSOČZ CPS a COOP PRODUKT SLOVENSKO v bratislavskej kolkárni na Pasienkoch.
      Čítajte na str. 22