Výrobné družstevníctvo č. 1/2007

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 20. 02. 2007

Výrobné družstevníctvo č. 1/2007 prináša:

      Výročné členské schôdze
      „Takto ich nazývame, i keď náš právny poriadok pozná len pojem členské schôdze. Myslíme tým vždy členskú schôdzu, ktorá sa koná po skončení a uzatvorení predchádzajúceho roka. Schôdzu, na ktorej sa schvaľuje riadna individuálna účtovná závierka za predchádzajúce účtovné obdobie a rozhoduje sa o rozdelení zisku alebo úhrade straty. Je to členská schôdza, na ktorej sa nielen bilancuje predchádzajúce obdobie, ale sa predkladá podnikateľský plán na obdobie budúce a rôzne dokumenty na schválenie, ktoré sa viažu k bežnému roku. I keď väčšina členských družstiev zvoláva členské schôdze koncom marca a v apríli, sú družstvá, ktoré zvolanie členskej schôdze odďaľujú. Je však potrebné upozorniť na § 40 Obchodného zákonníka v platnom znení, v ktorom sa uvádza, že príslušný orgán družstva je povinný predložiť riadnu individuálnu účtovnú závierku na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. Keďže účtovnú závierku môže schváliť v zmysle Obchodného zákonníka v platnom znení a stanov družstva len členské schôdza, je potrebné ju zvolať najneskôr do 30. júna.“ – z článku od autorky Ing. Anny Kulichovej, podpredsedníčky COOP PRODUKT SLOVENSKO.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Európa s vôňou družstevníctva
      Slovenské družstevníctvo v roku 2007 si vo februári t.r. pripomenulo už 162. výročie založenia prvého družstva na území dnešného Slovenska. Právom sa teda môžeme hrdiť tak veľkou družstevnou minulosťou. Terajšie prostredie Európskej únie je priaznivo naklonené družstevníctvu. Svedčí o tom i ten fakt, že v tomto roku začína naplno vyvíjať svoju nezastupiteľnú úlohu v Bruseli nová strešná družstevná organizácia COOPERATIVES EUROPE. O to viac je to pre slovenské družstevníctvo významné, lebo v jeho vrcholových orgánoch má svojho reprezentanta – Ing. Daniela Pavela, predsedu COOP PRODUKT SLOVENSKO.
      Čítajte na str. 5

      Štedrý večer v Novide
      Niekoľko dní pred Vianocami 2006 zavítal predseda CPS Ing. Daniel Pavel a Ing. Anna Kulichová, podpredsedníčka CPS do výrobného družstva invalidov NOVID Nováky, aby pri krásne prestretom „štedrovečernom“ stole a za účasti všetkých členov družstva slávnostne odovzdali historicky prvú Plaketu SZVD predsedníčke družstva Anne Huszárovej a Diplom predsedu SZVD zase sl. Eleonóre Bencovej. Toto vysoké ocenenie získala pani A. Huszárová, predsedníčka družstva právom. Nielen za dlhoročnú prácu v družstevníctve, ale aj za úspechy, ktoré družstvo pod jej vedením dosiahlo.
      Čítajte na str. 6 - 7

      OSLAVA V NOVOCHEME
      V decembri 2006 zorganizovali členovia a zamestnanci družstva Novochema dve stretnutia, aby prehĺbili proces poznania, aby sa poohliadli. Obzreli si brázdu, ktorú vyorali, pokochali sa v úrode tohto poľa, do ktoré vkladali svoju ochotu a um. Tieto stretnutia, i keď sa už stali tradíciou, mali príchuť jedinečnosti. Výrobné družstvo na nich oslávilo svoje narodeniny. A nielen to.
      Čítajte na str. 8 - 9

      175 rokov družstevníctva v Rusku
      V Moskve sa konali oslavy 175 výročia vzniku prvého spotrebného družstva v Rusku. Pri tejto príležitosti Ing. Daniel Pavel, predseda COOP PRODUKT SLOVENSKO, odovzdal V. F. Ermakovovi, predsedovi Rady Centrosojuzu a Galine Kiselovej, predsedníčke predstavenstva Centrosojuzu, bustu Samuela Jurkoviča s pamätným listom, ktoré sú vyjadrením uznania činnosti spotrebného družstevníctva za tieto roky jeho existencie.
      Čítajte na str. 10 - 11

      Úspech, ktorý poteší
      V školskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti získali v odbore mechanik elektronik, ktorého odborný výcvik zabezpečuje Stredisko praktického vyučovania pri výrobnom družstve DOZA Sobrance, l. miesto Maroš Fedák, 2. miesto Tomáš Sabol a dve tretie miesta Slavomiír Hrabovský a Tomáš Smoroň.
      Čítajte na str. 11

      V záujme celistvosti a akcieschopnosti družstevníctva
      Rozhovor s novozvoleným členom Rady COOPERATIVES EUROPE Ing. Danielom Pavelom, nominantom Družstevnej únie SR o strategických cieľoch tejto družstevnej organizácie.
      Čítajte na str. 12 - 13

      Znova žali úspech
      O úspechoch žiakov štvrtého ročníka zo SOU služieb SZVD v Poprade v súťaži Majster Palacinka.
      Čítajte na str. 14

      Gastronómia ide vpred
      V SOU služieb SZVD v Poprade sa konal seminár na tému: „Práca s čokoládou a ťahanie cukru“. Bol zameraný na využitie čokolády pri príprave cukrárskych výrobkov.
      Čítajte na str. 15

      Úspešná doma i v zahraničí
      Javorina so svojou 60-ročnou tradíciou a stovkou kvalifikovaných pracovníkov patrí k najvýznamnejším výrobcom masívneho dubového nábytku v strednej Európe. Moderný dizajn, overená konštrukcia a prírodný spôsob povrchovej úpravy masívneho dubového dreva olejovaním a voskovaním predurčujú výrobky tohto družstva do pozornosti zákazníkom, ktorí si majú v úmysle kúpiť moderný nábytok s vysokou úžitkovou hodnotou a dlhou dobou užívania.
      Čítajte na str. 16 - 17

      Aj veľkým hráčom na trhu
      Môže mať šancu konkurovať Stavebný cech, ktorý združuje družstvá činné v na živo sa rozvíjajúcom stavebnom trhu v Slovenskej republike s ambíciami vlastného rozvoja, inovácií výrobkov a služieb, rastu predaja a exportu vlastných výrobkov a služieb.
      Čítajte na str. 18

      Novela Obchodného zákonníka a Novela zákona o obchodnom registri
      V Zbierke zákonov bol uverejnený zákon č. 19/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.513/1991 Zb., ktorý nadobudol účinnosť 1. februárom 2007. Dňom 17. 1. 2007 bol v Zbierke zákonov uverejnený zákon č. 24/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorý tiež nadobudol účinnosť 1. februárom 2007.
      Čítajte na str. 20 - 21

      Zoznam rekreačných zariadení členských družstiev COOP PRODUKT SLOVENSKO
      V tomto čísle časopisu v krátkosti predstavujeme jednotlivé rekreačné zariadenia spolu s možnosťou nakontaktovať sa na konkrétnu osobu v družstve, ktorá v prípade Vášho záujmu, poskytne Vám bližšie informácie.
      Čítajte na str. 22 - 23