Výrobné družstevníctvo č. 5/2006

Autor: Mária Repáňová <mrepanova(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 17. 10. 2006

Výrobné družstevníctvo č. 5/2006 prináša:

      V záujme podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
      V dňoch 6. a 7.septembra t.r. zorganizovala v Bratislave Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR pod záštitou podpredsedu Vlády SR Dušana Čaploviča konferenciu pod názvom „Rovnosť príležitostí občanov so zdravotným postihnutím a sociálne partnerstvá pre monitoring a odstraňovanie diskriminačných fenoménov na trhu práce“. Po vystúpení Dušana Čaploviča a Silvie Gašparovičovej, prvej dámy Slovenskej republiky, ktorí sa rokovania tiež zúčastnili, sa prihovorila k prítomným Ing. Anna Kulichová, podpredsedníčka SZVD. Poukázala na dlhoročné dobré skúsenosti Slovenského zväzu výrobných družstiev a výrobných družstiev invalidov so zamestnávaním postihnutých občanov so zdravotným postihnutím, ale i na problémy, ktoré sa vyskytujú v praxi v rámci doteraz platnej legislatívy.
      Čítajte na str. 2

      O pomoci a hľadaní ciest
      Rozhovor s Ing. Annou Kulichovou, predsedníčkou Asociácie zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím o tom, ako naďalej budú Slovenský zväz výrobných družstiev a Asociácia zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím v SR vo vzájomnej previazanosti vyvíjať maximálne úsilie, aby prispeli k vytváraniu a zlepšovaniu podmienok pre zamestnávanie tejto skupiny znevýhodnených osôb a tým sa podieľali na vzniku ďalších pracovných miest i na väčšom spoločenskom uplatnení týchto občanov.
      Čítajte na str. 3 - 4

      Z Predstavenstva SZVD
      Informácia o rokovaní 3. zasadnutia Predstavenstva SZVD z 3.septembra 2006.
      Čítajte na str. 5

      Priestor na prezentáciu i obchod
      V dňoch 17. – 22. augusta sa opäť stretla široká odborná i laická verejnosť v Nitre na Výstavisku Agrokomplex na medzinárodnej družstevnej kontraktačno-predajnej výstave COOPEXPO 2006. O prezentácii výrobných družstiev v samostatných i spoločných expozíciách, o sprievodných podujatiach, ale aj novinkách sa dočítate
      na str. 6 - 14

      Kovotvar zabodoval
      Po prvýkrát sa uskutočnil v dňoch 24.-29. augusta 2006 súbežne s českou poľnohospodárskou výstavou Země živitelka prvý ročník Medzinárodnej družstevnej výstav v Českej republike. Celkove sa ho zúčastnilo 21 družstevných vystavovateľov. Slovenské výrobné družstvá Elektroplast Prešov KNK Ľubietová, Kovotvar Kúty a Velix Bratislava vystavovali svoje výrobky v pavilóne E5, výrobné družstvo Kovotvar Kúty predávalo výrobky na voľnej ploche pred pavilónom, o ktoré bol aj najväčší záujem.
      Čítajte na str. 15

      Diamoak nemá problémy s odbytom svojich výrobkov
      Pred viac ako desiatimi rokmi si toto družstvo položilo základy na kontroverznom odštátňovaní podnikov v I. vlne kupónovej privatizácie. Dnes je jasné, že i napriek rôznym problémom dokázalo, že aj formou družstevného podnikania sa dá čeliť problémom a vyvíjať činnosť v trhovom hospodárstve.
      Čítajte na str. 16 - 18

      Plastová prepravka z Elektroplastu je zlatá
      Družstevníci z prešovského Elektroplastu predstavili plastové prepravky na PET -fľaše aj na medzinárodnom veľtrhu polygrafie, papiera, obalov a baliacej techniky PRITING + packing, ktorý sa uskutočnil v závere septembra v Bratislave. Ich aktívna účasť na tejto výstave bola korunovaná úspechom. Na novú prepravku získali v prestížnej súťaži o najlepší obal COLG PACK 2006 ocenenie, ktoré im ako víťazovi národnej súťaže okrem iného otvorilo aj možnosť prihlásiť sa do svetovej súťaže WorldStar.
      Čítajte na str. 19

      Začal sa nový školský rok
      Na slávnostnom otvorení školského roku 2006/2007 v SOU služieb v Bardejove sa zišlo 480 študentov, ktorí budú študovať na tomto učilišti štvorročné študijné odbory – pracovník marketingu, umelecko-remeselné spracovanie dreva operátor drevárskej výroby. V trojročných odboroch zase stolár, krajčír, kaderník a hostinský.
      Čítajte na str. 20

      POHÁR PREDSEDU SZVD
      IX. ročník družstevného turnaja v malom futbale o Putovný pohár predsedu SZVD sa uskutočnil v Nitre a tohtoročné víťazstvo bojovali K - Plast Nová Baňa, Kovotvar Kúty a Služba Nitra.

      POZVÁNKA
      na Vianočné trhy, ktoré sa budú konať 7. decembra 2006 v Bratislave.
      Čítajte na str. 21

      XII. ročník celoslovenského turistického zrazu v Zuberci
      zorganizovala Rada VSOČZ SZVD v spolupráci s výrobným družstvom POKROK Žilina v dňoch 22. – 24. 8. 2006 v krásnom prostredí Západných Tatier.
      Čítajte na str. 22

      Vzdelávanie dospelých má v Európe zelenú
      V Bratislave i na pôde SZVD sa stretli dňa 21.septembra t.r. partneri projektu COCADE -„Družstevné osnovy pre vzdelávanie dospelých v Európe“. Navštívili aj Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča v Sobotišti.
      Čítajte na str. 23