Valné zhromaždenie SZVD zvolané

Autor: Jozef Jurkovič <office(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 08. 03. 2006

Predstavenstvo SZVD na svojom zasadaní dňa 22. 2. 2006 v zmysle Článku 11, ods. 1/a, Článku 12, ods. 1 Stanov SZVD zvolalo riadne 18. zasadanie Valného zhromaždenia SZVD na deň 2. júna 2006 s týmto programom rokovania:

 1. Otvorenie
 2. Voľba pracovného predsedníctva, schválenie programu rokovania, voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, overovateľov zápisnice zrokovania
 3. Správa o činnosti Predstavenstva SZVD od 17. zasadania Valného zhromaždenia SZVD
 4. Správa o činnosti Kontrolnej komisie SZVD od 17. zasadania Valného zhromaždenia SZVD
 5. Správa o činnosti RADY VSOČZ SZVD od 17. zasadania Valného zhromaždenia SZVD
 6. Správa o výsledkoch hospodárenia SZVD za rok 2005, Návrh rozpočtu SZVD na rok 2006 s návrhom na výšku členského príspevku na rok 2007
 7. Schválenie zmien a doplnkov Stanov SZVD
 8. Návrh na zmenu štatútov spoločných účelových fondov SZVD
 9. Návrh na nový názov a značku SZVD
 10. Správa mandátovej komisie
 11. Diskusia
 12. Voľby nových orgánov SZVD
 13. Správa volebnej komisie
 14. Správa mandátovej komisie
 15. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesenia z 18. zasadania Valného zhromaždenia SZVD
 16. Záver
Valné zhromaždenie SZVD sa uskutoční v budove SZVD na Mliekarenskej ul. č. 10 v Bratislave.

V súvislosti s prípravou riadneho 18. zasadania Valného zhromaždenia Slovenského zväzu výrobných družstiev sa uskutočnia

regionálne porady predsedov členských družstiev

Východoslovenský región 3. mája 2006 vo VD Cementa Prešov o 10:00 h
Stredoslovenský región 4. mája 2006 vo VD Rozkvet Banská Bystrica o 10:00 h
Bratislavský región 5. mája 2006 na SZVD v Bratislave o 9:00 h
Západoslovenský región 5. mája 2006 na SZVD v Bratislave o 13:00 h

Obsahom rokovania regionálnych porád bude okrem iného predrokovanie 1. časti materiálov valného zhromaždenia a príprava návrhov kandidátky na voľby do orgánov SZVD.