Ponuky SZVD na vzdelávacie podujatia v roku 2006

Autor: Václav Majerník <vmajernik(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 23. 02. 2006

V roku 2006 SZVD pripravuje pre členské družstvá nasledovné školenia:

 1. Školenie
  a/Aplikácia Zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
  Lektor školenia: JUDr. Monika Mosejevová - 2,5 h.

  b/Ukážka tvorby bezpečnostného projektu v družstve v zmysle zákona 428/2002
  Lektor školenia: Ing. Miloš Bielik, Kyberos s.r.o - 2,5 h.
  Termín: 11. apríl 2006 o 9:00 h v zasadačke SZVD
 2. Školenie
  a/ Tvorba a ochrana ochranných známok
  Školenie je zámerané k problematike ochranných známok, ktoré sú ústredným prvkom marketingovej stratégie každej firmy. Ukážka metódy tvorivého myslenia a generovania nápadov.
  Lektor: Štefan Holakovský – 2,5 h.
  Termín: 14. jún 2006 o 9:00 h v zasadačke SZVD

  b/Manažérske systémy podľa európskych noriem
  Program školenia:
  • Systém manažérstva kvality – ISO 9001
  • Systém environmentálneho manažérstva – ISO 14001
  • Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci - OH SAS 18001
  • Integrovaný manažérsky systém kvality
  Lektor: firma APA CERT Slovakia – 2,5 h.
  Termín: 14. jún 2006 o 9:00 h v zasadačke SZVD
 3. Školenie
  a/ Posudzovanie zhody výrobkov uvádzaných na trh
  Lektor: Mgr. Martin Senčak, riaditeľ, odboru skúšobníctva a technickej normalizácie - 2,5 h.

  b/Novela zákona č.90/ 1998 Z.z. o stavebných výrobkoch a vyhlášky č. 158/2004 Z.z. ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody
  Lektor: Ing.Katarína Bzovská,vedúca oddelenia, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. – 2,5 h.
  Termín: 12. september 2006 o 9:00 h v zasadačke SZVD
 4. Školenie účtovníkov VD
  Aktuálne problémy účtovníckej praxe
  Lektor: Prof. Ing. Anna Baštincová, PhD., Ekonomická univerzita Bratislava
  Rozsah: 2 dni
  Termín: september 2006 (termín a miesto budu spresnené pozvánkou)
 5. Školenie
  K Zákonníku práce a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
  Odborné školenie pre predsedov a dôverníkov komisií SOČZ VD
  Lektor: JUDr. Mária Snitková, Národný úrad bezpečnosti práce SR
  Rozsah: 4 h
  Termín: apríl 2006
  Pozvánku a organizačné pokyny k tomuto školeniu zabezpečí Rada VSOČZ SZVD

  Školenia 1 – 5: kurzovné hradí SZVD
 6. Školenie
  Práca s tabuľkovým procesorom Excel 97, vytvorenie grafu, jeho úpravy a formátovanie, výpočty, vzorce – rýchle výpočty v liste, datábazové funkcie, mail -hromadná korešpondencia a pod.
  Lektor školenia: Ing.Martin Krigovský, SOU služieb SZVD Poprad
  Rozsah: 2 dňový - 16 h v SOU služieb SZVD v Poprade
  Kurzovné na osobu 1300 Sk + 19% DPH
  Termín: 13. - 14. október 2006
 7. JAZYKOVÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRE ZAČIATOČNÍKOV
  3 týždňový - 120 h intenzívny kurz v zasadačke SZVD Bratislava po 5 dní, kurzovné na osobu cca 5400 Sk + 19% DPH
  1. sústredenie 18. - 22. 9. 2006
  2. sústredenie 16. - 20. 10. 2006
  3. sústredenie 20. - 24. 11. 2006
 8. JAZYKOVÝ KURZ NEMECKÉHO JAZYKA PRE ZAČIATOČNÍKOV
  3 týždňový - 120 h intenzívny kurz v zasadačke SZVD Bratislava po 5 dní, kurzovné na osobu cca 5400 Sk + 19% DPH
  1. sústredenie 18. - 22. 9. 2006
  2. sústredenie 16. - 20. 10. 2006
  3. sústredenie 20. - 24. 11. 2006
 9. JAZYKOVÝ KURZ NEMECKÉHO JAZYKA PRE MIERNE POKROČILÝCH
  3 týždňový - 120 h intenzívny kurz v zasadačke SZVD Bratislava po 5 dní, kurzovné na osobu cca 5400 Sk + 19% DPH
  1. sústredenie 25. - 29. 9. 2006
  2. sústredenie 23. - 27. 10. 2006
  3. sústredenie 27. 11. - 1. 12. 2006
 10. JAZYKOVÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA PRE MIERNE POKROČILÝCH
  3 týždňový - 120 h intenzívny kurz v zasadačke SZVD Bratislava po 5 dní, kurzovné na osobu cca 5400 Sk + 19 % DPH
  1. sústredenie 25. - 29. 9. 2006
  2. sústredenie 23. - 27. 10. 2006
  3. sústredenie 27. 11. - 1. 12. 2006
 11. KONVERZAČNÝ JAZYKOVÝ KURZ ANGLICKÉHO JAZYKA
  3 dňový - 24 h intenzívny kurz v zasadačke SZVD Bratislava, kurzovné na osobu cca 1440 Sk + 19% DPH
  Lektor: native speaker
  Sústredenie 3. - 5. 10. 2006
 12. NÁVRHY NA INÉ ODBORNÉ KURZY A ŠKOLENIA, PODNETY Z VÁŠHO VD
  viď záväzná prihláška

Podmienky pre všetky kurzy: VŠEOBECNÉ PODMIENKY: Vyplnenú prihlášku zašlite najneskôr do 10. 3. 2006 na adresu: Odbor zahraničných vzťahov a vzdelávania SZVD, Mliekarenská 10, 824 92 Bratislava 21, e-mailom: vmajernik@szvd.sk, faxom: 02/53412412.