Výzva – rozvoj MSP región Bratislava

Autor: Daniel Piatnica <dpiatnica(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Vydané dňa: 06. 02. 2006

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, ako riadiaci orgán pre Jednotný programový dokument NUTS II Bratislava Cieľ 2, vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí pre Jednotný programový dokument NUTS II – Bratislava Cieľ 2, opatrenie 1.1. Rozvoj malého a stredného podnikania.

Oprávnení žiadatelia: malí a strední podnikatelia.

Miesto realizácie projektu: cieľové územie Bratislavského samosprávneho kraja, tvorené územiami okresov Malacky, Pezinok a Senec a piatimi mestskými časťami hlavného mesta SR Bratislavy – Záhorská Bystrica, Vajnory, Rusovce, Jarovce a Čunovo.

Termín predkladania žiadostí: do 15. 2. 2006.

Bližšie informácie o oprávnených aktivitách a o podmienkach získania finančných prostriedkov nájdete na stránke Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja alebo na SZVD, odbor podnikateľských služieb.