Vyhodnotenie školenia k ročnej účtovnej závierke za rok 2005

Autor: Václav Majerník <vmajernik(kyslaryba)cpscoop.sk>, Téma: Školenia a semináre, Vydané dňa: 16. 01. 2006

Plánované školenie k ročnej účtovnej závierke za rok 2005 sa uskutočnilo dňa 10. januára 2006 vo veľkej zasadačke Slovenského zväzu výrobných družstiev. Na školení sa zúčastnílo 39 účastníkov z 23 členských družstiev.

Lektorkou, tak ako i po minulé roky bola prof. Ing.Anna Šlosárová, PhD, vedúca katedry účtovníctva FHI Ekonomickej univerzity Bratislava. K uvedenej problematike vypracovala materiál „Účtovná závierka podnikateľov za rok 2005“, ktorý obdržali všetci účastníci školenia. Spracovaný materiál, ako i prednáška boli na veľmi vysokej úrovni. Prednášateľka sa vo svojej prednáške sústredila na všetky oblasti dôležité pri uzatváraní účtovných kníh, vypracovaní účtovnej závierky, jednotlivých výkazov a poznámok, ktoré tvoria súčasť účtovnej závierky. Účastníci školenia odchádzali so spokojnosťou a so želaním, aby sa organizovali takéto kvalitné školenia naďalej.