Z rokovania predstavenstva SZVD

Autor: office <office(at)cpscoop.sk>, Téma: Informácie, Vydané dňa: 02. 06. 2005

Dňa 26. 5. 2005 sa uskutočnilo 28. zasadnutie Predstavenstva SZVD. V informácii predsedu zväzu Ing. Daniel Pavel informoval o aktivitách zväzu za obdobie od 27. zasadnutia v apríli t. r.

Predstavenstvo bolo informované o výsledkoch spoločného rokovania predsedov vybraných poľských družstiev a členských družstiev SZVD, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 12. – 13. 5. 2005 v Turčianskych Tepliciach, ako aj o spoločnom rokovaní zástupcov členských družstiev Stavebného cechu – Združenia stavebných družstiev SZVD a Stavebných a kamenárskych družstiev Zväzu českých a moravských výrobných družstiev, ktoré sa uskutočnilo v Blatnici pri Martine. Predstavenstvo bolo ďalej informované o priebehu regionálnych porád predsedov členských družstiev SZVD, ktoré sa uskutočnili v dňoch 3. – 6. 5. 2005, ako aj o prácach na obsahovej a organizačnej príprave 17. VZ SZVD.

Predstavenstvo zobralo na vedomie informáciu o hospodárskych výsledkoch členských družstiev SZVD za rok 2004. Konštatovalo, že hospodárske výsledky v roku 2004 sa zásadne nelíšia od výsledkov v predchádzajúcich rokoch. Družstvá majú nedostatok finančného kapitálu na bežnú prevádzku i na investície do modernizácie technológie a strojov. Zaznamenaný je pokles členskej základne, zamestnanosti, znižovanie tržieb, znižovanie vlastného imania i nepriaznivý pomer vývoja záväzkov, pohľadávok a stratovosť. Družstvám sa nepodarilo zabezpečiť lukratívny výrobný program schopný zamestnávať väčší počet pracovníkov. V roku 2004 dosiahli členské družstvá ako celok zisk 3,2 mil. Sk, tržby dosiahli úroveň 4,041 mld. Sk. Oproti roku 2003 sú nižšie o 7 %. V odevnom priemysle končí obdobie práce vo mzde vplyvom ázijských výrobcov. Podiel vývozu na produkcii družstiev sa znížil z predchádzajúcich 38 % na 27 %. Vstupom do EÚ sa zvýšila konkurencia, pružnosť našich družstiev na túto zmenu nie je dostatočná.

Predstavenstvo súhlasilo s Obsahovou a organizačnou prípravou 17. zasadnutia Valného zhromaždenia SZVD. Predseda SZVD Ing. Daniel Pavel informoval predstavenstvo o základnom obsahu správy, ktorú ústne prednesie na 17. VZ SZVD. V písomnom materiáli boli predložené návrhy na orgány a pracovné komisie 17. VZ SZVD, ktoré predstavenstvo odporučilo VZ schváliť.

Ďalej schválilo Návrh plánu práce Predstavenstva SZVD na II. polrok 2005. Predložený návrh vychádza z dlhodobých úloh schválenej Koncepcie zamerania činnosti výrobného družstevníctva SR v súvislosti so vstupom do EÚ. Rieši úlohy, ktoré vyplynuli z uznesení valného zhromaždenia a predstavenstiev SZVD, ako aj úloh vyplývajúcich z regionálnych porád a celoslovenskej porady predsedov členských družstiev SZVD.

Na základe návrhov členských družstiev v zmysle Štatútu vyznamenaní SZVD udelilo na II. polrok 2005 Plaketu SZVD:

p. Emílii Jaloviarovej, Vzor, výrobné družstvo, Zvolen
p. Františkovi Ševčíkovi, Služba, výrobné družstvo, Nitra
p. Františkovi Szabovi, Služba, výrobné družstvo, Nitra
p. Aurelii Kozárovej, Služba, výrobné družstvo, Nitra
p. Františkovi Kamenickému, Vzorodev, výrobné družstvo, Spišské Podhradie
p. Jozefovi Tomovi, Odeta, výrobné družstvo, Michalovce
p. Oľge Pančíkovej, Odeta, výrobné družstvo, Michalovce
p. Marte Dankovej, Odeta, výrobné družstvo, Michalovce
Predstavenstvo SZVD zrušilo členstvo v SZVD družstvu stavebnej a pamiatkovej obnovy Drustav, Bratislava dňom 26. 5. 2005 z dôvodu jeho vstupu do likvidácie. Prerokovalo ďalšie otázky v súvislosti so zabezpečením úloh vyplývajúcich z aktivít medzinárodného družstevného hnutia, ako aj problematiky nakladania s majetkom zväzu.

Zobralo na vedomie informáciu o činnosti Kontrolnej komisie SZVD, prednesenú jej predsedom Ing. Dušanom Vinčurom a v tejto súvislosti prijalo uznesenie venovať tejto problematike pozornosť na 29. zasadnutí Predstavenstva SZVD.

Dr. Jozef Jurkovič, CSc.
riaditeľ Kancelárie predsedu SZVD