Výrobné družstevníctvo č. 6/2004

Autor: redakcia <press(at)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 19. 07. 2004

Výrobné družstevníctvo č. 6/2004 prináša:

      Otvorene zhodnotili činnosť Družstevnej únie SR za uplynulé obdobie
      Valné zhromaždenie Družstevnej únie Slovenskej republiky (ďalej len únia), v ktorej sú združené štyri družstevné systémy na Slovensku, sa koncom apríla tohto roku nieslo v znamení hodnotenia ročnej činnosti únie, prijímania novelizovaných stanov, rokovacieho poriadku či štatútu FVRD, ale aj odovzdávania a preberania funkcie predsedu tejto únie.
      Čítajte na str. 2

      Delegáti Valného zhromaždenia SZVD hodnotili pozitíva i negatíva uplynulého roku
      V súlade so Stanovami Slovenského zväzu výrobných družstiev konalo sa 28. mája 2004 už 16. zasadnutie Valného zhromaždenia SZVD. Zúčastnilo sa ho zo 116 výrobných družstiev 74 splnomocnených delegátov s hlasom rozhodujúcim, čo predstavovalo 76,2 % účasť. Prítomní boli i ďalší zástupcovia z družstiev, stredných odborných učilíšť, zväzu a hostia. Tak, ako konštatovala mandátová komisia, valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.
      Čítajte na str. 3-10

      Uznesenie zo 16. Valného zhromaždenia Slovenského zväzu výrobných družstiev, konaného dňa 28. mája 2004
     
      Čítajte na str. 11

      Informácia z 21. zasadnutia Predstavenstva SZVD konaného 27. mája 2004
      Deň pred konaním Valného zhromaždenia SZVD v popoludňajších hodinách sa uskutočnilo 21. zasadnutie Predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev, ktoré najväčšiu pozornosť venovalo organizačnej a obsahovej príprave 16. Valného zhromaždenia SZVD.
      Čítajte na str. 13