Výrobné družstevníctvo č. 1/2004

Autor: redakcia <press(at)cpscoop.sk>, Téma: Výrobné družstevníctvo, Vydané dňa: 26. 01. 2004

Výrobné družstevníctvo č. 1/2004 prináša:

      Príklad hodný nasledovania
      Jedným z hlavných sponzorov projektu Jazykovej školy modernej angličtiny "Angličtina v pesničkách" je aj naše výrobné družstvo KOVOTVAR v Kútoch. Tento projekt sa zrodil pred piatimi rokmi a nedávno získal i Európsku značku 2003, ocenenie iniciatívy Európskej komisie pre inovačné jazykové projekty.
      Čítajte na str. 2

      Do Európskej únie s optimizmom a s rozvahou
      Teraz už máme za sebou prvé dni nového roka 2004, roka, ktorý bude pre celú Slovenskú republiku, teda i pre členské družstvá SZVD, historický. Veď len o niekoľko mesiacov, presne 1. 5. 2004, vstúpime do jedného spoločného európskeho súštátia - Európskej únie, v ktorom Slovenská republika spolu s ďalšími 24 štátmi vytvorí jeden veľký a silný ekonomicko-, obchodno-, kultúrno-spoločenský celok, schopný vo všetkých oblastiach konkurovať a súťažiť s ostatnými svetovými veľmocami. Splnenie náročných predvstupových podmienok nebolo vôbec jednoduché. I naše členské družstvá museli a stále ešte musia v príprave na vstup do EÚ vynaložiť nemalé úsilie, finančné, materiálne i iné náklady, aby v okamihu vstupu boli pripravené na zmenené podmienky, zvýšené nároky a hlavne aby boli konkurencie schopné s ostatnými subjektami v novej rozšírenej Európe. Či a ako sa im to podarilo, je teraz ešte ťažké hodnotiť.
      Čítajte na str. 3

      Splnila svoj účel
      V dňoch 20. - 21. novembra 2003 konala sa v Stupave celoslovenská porada predsedov výrobných družstiev. Zameraná bola na aktuálne otázky činnosti Slovenského zväzu výrobných družstiev, na požiadavky, ktoré budú kladené na družstvá v súvislosti so vstupom do Európskej únie v oblasti systémov riadenia kvality a akceptácie družstiev, ako aj na pozdvihnutie konkurencieschopnosti družstiev s využívaním najmodernejších systémov riadenia.
      Čítajte na str. 3

      Čo ponúka Elektroplast?
      Slovensko v tomto období prichádza tesne pred brány Európskej únie. Neočakávame, že vstupujeme do nejakého raja na Zemi. Naopak, vstup do únie si vyžiada aj isté obete. Mnohé štúdie poukazujú na rast cien po vstupe krajiny do únie a rôzne iné nevýhody, ale na druhej strane jedna z mnohých priorít únie je podpora zaostávajúcich regiónov. Prešov, tretie najväčšie mesto na Slovensku, patrí do oblasti najvyššej nezamestnanosti, najzložitejších ekonomických podmienok, ktoré na Slovensku vládnu. Dlhodobé prežívanie malých firiem poznačili tento región a zanechali stopy ekonomickej "vyčerpanosti". O tom, že ani výrobné družstvá to nemajú tu ľahké, niet pochýb. Dobre vieme, že výrobným podnikom dnes diktuje podmienky odbyt. Ten určuje prosperitu firmy a jej ďalší vývoj, ale nájsť odberateľov napríklad v oblasti plastickej výroby a elektrovýroby nie je vôbec ľahké.
      Čítajte na str. 9

      Osemdesiatročná alma mater
      V prekrásnom kraji pod Tatrami pred 80 rokmi začalo tĺcť srdce jednej výchovnovzdelávacej inštitúcii - Učňovskej škole v Poprade. Do prvého ročníka v školskom roku 1923/1924 nastúpilo 51 učňov a tak sa začali písať prvé stránky histórie tejto školy. Za osemdesiat rokov je ich veru dosť. I keď táto škola prešla rôznymi organizačnými zmenami, viackrát sa menil jej názov, zriaďovateľ, štruktúra učebných odborov i obsah vyučovania, dokázala, že vie nielen prekonávať mnohé ťažkosti, rozrastať sa, predovšetkým však vychovávať tisíce odborníkov, prospešných pre našu spoločnosť. Bola to práve ona, ktorá bola prvou školou na Slovensku, ktorá ešte v roku 1958 začala s vyučovaním žiakov v odbore fotograf. A dnes úctyhodný počet takmer 13 tisíc absolventov je jasným dôkazom toho, že táto škola sa počtom žiakov i ponukou študijných i učebných odborov zaradila k tým najväčším v regióne pod Tatrami.
      Čítajte na str. 10