Výzva Nadácie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na rok 2018

Autor: Zuzana Cáková <zcakova(at)cpscoop.sk>, Téma: Podpora podnikania, Zdroj: www.economy.gov.sk, Vydané dňa: 20. 02. 2018

Účel: Podpora aktivít v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie, osobitne v oblasti priemyslu a podnikania. Základný cieľ: Cieľavedome, komplexne a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú rozvoj priemyslu a podnikania a iné oblasti v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie.

Priority: Podpora a zvyšovanie efektívnosti a výkonnosti podnikového výskumu, vývoja a inovácií a tým skracovanie cesty od inovatívnej myšlienky k jej skutočnej realizácii v praxi. Podpora vytvárania podmienok pre začatie podnikania a podpora sklonu k podnikaniu. Podpora perspektívnych projektov s implementovanými inovatívnymi progresívnymi metódami, postupmi, technológiami alebo materiálmi. Podpora informovania verejnosti prostredníctvom masmediálnych kanálov o aktivitách, ktoré smerujú najmä k sprístupneniu informácií o podporných mechanizmoch pre podnikateľov a priemysel. Podpora iných projektov v zmysle verejnoprospešného účelu Nadácie. Vyhlasovateľ a poskytovateľ pomoci: Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Dátum vyhlásenia:15.01.2018 Termín uzávierky: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovenej v tejto výzve, najneskôr však do 15.03.2018 Adresa na predkladanie žiadostí: Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212, Slovenská republika Oprávnení žiadatelia: Fyzické a právnické osoby podnikatelia, záujmové združenia právnických osôb, občianske združenia a neziskové organizácie, mestá, obce a VÚC; finančnú podporu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom. Oprávnené aktivity: Finančnú podporu možno poskytnúť žiadateľovi na projekty, ktoré sú zamerané na riešenie priorít uvedených v tejto výzve. Zoznam oprávnených aktivít je uvedený v v Čl.3 bod 3. Usmernenia k predkladaniu a vyhodnocovaniu žiadostí o poskytnutie finančnej podpory na financovanie projektov v oblasti podpory priemyslu a podnikania, ktoré tvorí prílohu č.4 tejto výzvy.